Siirry suoraan sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
Tunnus
(R54T23S)
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Tunnus
(R54T22S)
Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päiväopinnot), syksy 2021
Tunnus
(R54T21S)
Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2020
Tunnus
(R54T20S)
Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

02.09.2023 - 12.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Torvinen
Vastuuhenkilö

Sirpa Torvinen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa. 

Sisältö

- Reaaliluvut ja lausekkeen käsittely
- Yhtälöt ja epäyhtälöt
- Yleisimmät reaalifunktiot
- Kolmio- ja tasogeometria
- Joukko-opin ja logiikan perusteet
- Lukujärjestelmämuunnokset

Aika ja paikka

2.9.2023 - 12.11.2023

Oppimateriaalit

Tuomilehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen & Surakka. Insinöörin matematiikka. Edita.
Henttonen, Peltomäki & Uusitalo. Tekniikan matematiikka 1. Edita.
Toivonen & Sorvali. TAMplus. WSOYpro.
Luento- ja harjoitusmateriaalit.

Opetusmenetelmät

Opetusta, harjoituksia sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Oppimistehtävinä on harjoitustehtäviä, joissa opitaan ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä niiden soveltaminen.

Opiskelijan ohjaus tapahtuu etäopetustunneilla sekä Moodlessa.

Opiskelija saa palautetta harjoitustehtäviä laskiessa sekä opintojakson lopussa hän saa kokonaispalautteen.

Oppimisympäristönä toimii Zoom-etäyhteysluokka.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisuissa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi etätehtävässä ja välikokeessa tai loppukokeessa.
Itsearviointi.
Etätehtävät (1 kpl) ja välikoe (1 kpl) tai loppukoe.
Harjoitustehtävien laskemisesta annetaan kehittävää palautetta.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 13.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Torvinen
Vastuuhenkilö

Sirpa Torvinen

Opiskelijaryhmät
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa. 

Sisältö

- Reaaliluvut ja lausekkeen käsittely
- Yhtälöt ja epäyhtälöt
- Yleisimmät reaalifunktiot
- Kolmio- ja tasogeometria
- Joukko-opin ja logiikan perusteet
- Lukujärjestelmämuunnokset

Aika ja paikka

6.9.2023 - 13.12.2023

Oppimateriaalit

Tuomilehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen & Surakka. Insinöörin matematiikka. Edita.
Henttonen, Peltomäki & Uusitalo. Tekniikan matematiikka 1. Edita.
Toivonen & Sorvali. TAMplus. WSOYpro.
Luento- ja harjoitusmateriaalit.

Opetusmenetelmät

Opetusta, harjoituksia sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Oppimistehtävinä on harjoitustehtäviä, joissa opitaan ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä niiden soveltaminen.

Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunneilla sekä Moodlessa.

Opiskelija saa palautetta kontaktitunneilla harjoitustehtäviä laskiessa sekä opintojakson lopussa hän saa kokonaispalautteen.

Oppimisympäristönä toimii luokka sekä Moodle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisuissa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi testeissä sekä välikokeissa tai loppukokeessa.
Itsearviointi.
Testit (4 kpl) ja välikokeet (2 kpl) tai loppukoe.
Harjoitustehtävien laskemisesta annetaan kehittävää palautetta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tauno Tepsa
Vastuuhenkilö

Tauno Tepsa

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee sensoreiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet. Opiskelija kykenee valitsemaan ja implementoimaan tarkoituksenmukaiset sensorit ja toimilaitteet osaksi esineiden internetiä (IoT) tai automaatioteknistä järjestelmää. Opiskelija kykenee muuntamaan sensoreiden datan mittaussignaaliksi ja hallitsee analogisen signaalin muuntamisen tietokonepohjaisille mittaus- ja säätöjärjestelmille soveltuvaan digitaaliseen muotoon. Opiskelija ymmärtää antureiden ja sensoreiden merkityksen osana energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä kyberfyysisiä järjestelmiä.

Sisältö

- Mittaamisen fysikaaliset perusteet
- Analogiset ja digitaaliset signaalit sekä väyläteknologiat
- Toimilaitteiden ohjaustekniikat ja niiden sähkötekniikka
- Mittaushäiriöiden ja kohinan sähkötekninen suodatus
- Analogia-digitaalimuunnos
- Mittaussignaalien galvaaninen erotus

Aika ja paikka

Lähiopetustunnit pidetään viikkojen 2. ja 17. välisenä aikana. Oppitunteja on viikoittain 4 tuntia.

Oppimateriaalit

Kaikki opintomateriaali tarjotaan opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelu tapahtuu laboratoriossa, jossa opiskelijat tekevät ohjatusti laboratoriotöitä ja itsenäisesti tuottavat arvioitavat raportit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan opintojakso suoritetaan harjoitustehtävillä. Opintojakson uusimisessa, arvosanan korottamisessa ja hylätyn arvosanan korottamisessa hyväksytyksi noudatetaan voimassa olevaa Lapin AMKin tutkintosääntöä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson muut suoritustavat sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa erikseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sijoittuu kalenteriviikkojen 2. ja 17. väliseen ajankohtaan. Opintojakson harjoitustöiden viimeinen palautuspäivä on 30.4.2024.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee ohjatusti valitsemaan ja implementoimaan anturin tai toimilaitteen osaksi IoT- tai automaatiojärjestelmää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee sensoreiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet ja kykenee itsenäisesti toteuttamaan sensoreiden ja toimilaitteiden liittämisen IoT- tai automaatiojärjestelmään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan mittausanturoinnin ja toimilaitteiden sähköteknisen asennuksen sekä galvaanisen erotuksen häiriöllisessä ympäristössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuhin harjoitustöihin, jotka pisteytetään. Opintojakson arvosanaan 1 vaaditaan maksimissaan n. 33% kokonaispistemäärästä. Arvosanaan 5 vaaditaan maksimissaan 85% pistemäärä kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojaksolle asetettuja minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija kykenee ohjatusti valitsemaan ja implementoimaan anturin tai toimilaitteen osaksi IoT- tai automaatiojärjestelmää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee sensoreiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet ja kykenee itsenäisesti toteuttamaan sensoreiden ja toimilaitteiden liittämisen IoT- tai automaatiojärjestelmään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan mittausanturoinnin ja toimilaitteiden sähköteknisen asennuksen sekä galvaanisen erotuksen häiriöllisessä ympäristössä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Karjalainen
Vastuuhenkilö

Ari Karjalainen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

30.01.2024 - 06.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matias Hiltunen
 • Mikko Pajula
Vastuuhenkilö

Mikko Pajula

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää pilvilaskentapalveluiden mahdollisuuksia sovelluskehityksessä. Opiskelijalla on yleiskuva eri pilvilaskentapalveluista ja niiden ominaisuuksista. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen soveltuvan pilvilaskentapalvelun, joka voi liittyä datanhallintaan, kuvantunnistukseen, tekstinmuuntamiseen, videoidenkäsittelyyn tai muuhun pilvilaskentaan.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi pilvilaskennan (Cloud Computing) eri osa-alueita ja käyttöesimerkkejä:
- Palveluntarjoajan Cloud Computing ratkaisun käyttönotto
- Objektin tunnistaminen kuvasta pilvilaskentapalvelun avulla
- Tekstin käsitteleminen ja tekstistä asioiden tunnistaminen
- Ohjelmointi pilvilaskentapalvelussa
- Tiedonhallinta käyttäen pilvilaskentapalvelua
- Pilvilaskenta ratkaisujen vertailu keskenään
- Pilvilaskentaa hyödyntävän ratkaisun käyttäminen mobiililaitteella

Oppimateriaalit

Kaikki kurssin tarvittavat materiaalit koostetaan ja tehdään saataville Moodle-työtilassa. Tarvittaessa lisäresursseja ja -materiaaleja hankitaan ja lisätään internetistä. Tämä sisältää dokumentaation ja oppaat kurssilla käytettäviin pilvipalveluihin, kuten Google Cloud ja Azure.Itseopiskeluun ennakkovaatimuksia, jos ei ole tuttuja:

Pythonin perusteet: Tutustuminen Python-ohjelmointikielen peruskäsitteisiin ja syntaksiin. Tiedonhallinnan perusteet: Ymmärrys perusasioista tiedon käsittelyssä, mukaan lukien JSON ja tietokannat. Tietotekniikan perusteet: Tietämys keskeisistä IT-käsitteistä, mukaan lukien ymmärrys siitä, mitä CPU ja GPU ovat.

Opetusmenetelmät

Verkkomateriaali. Käytännön harjoitustuki tarjotaan työpajoissa.

Sisällön jaksotus

Teoria: Johdatus IaaS:iin, PaaS:iin ym., sekä ohjeistus oppimispäiväkirjan pitämiseen kurssilla.
Pilvipalveluiden vaihtoehdot - Teoria
Tutustuminen Firebaseen/Supabaseen tai muuhun vastaavaan teknologiaan.
Googlen Teachable Machine: Interaktiivinen työkalu koneoppimiseen.
Laskenta pilvessä: Google Colab - Perusteet ja johdatus pilvilaskentaan, koneoppimiseen ja luonnollisen kielen käsittelyyn (NLP).Pilvialustan perusteet. Eettiset ja kestävät lähestymistavat, kattaen GDPR:n, energiankulutuksen ja kustannussäästöt.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää pilvilaskennan ja pilvipalvelun periaatteet sekä osaa käyttää pilvilaskentaa yksinkertaisissa toteutuksissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan perustason ongelmia sekä hakemaan lisätietoa pilvilaskentapalveluntarjoajien digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää pilvilaskennan ja pilvipalvelun periaatteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa pilvilaskentaa hyödyntäviä toteutuksia.

Opiskelija osaa hyödyntää pilvilaskentapalvelun ominaisuuksia. Opiskelija osaa valita usean pilvilaskentapalvelun tarjoajan palveluista toimivimman ratkaisun määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla palvelulla toimivan ratkaisun.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa pilvilaskentapalveluntarjoajien digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti pilvilaskentapalvelua osana tietojärjestelmää. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten soveltuvan pilvilaskentaratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa pilvilaskentapalvelun ominaisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti pilvilaskentapalvelun ominaisuuksia ohjelmistokehityksessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanat perustuvat tallennettujen harjoitusten laatuun, määrään ja kattavuuteen online-portfoliossa ja vaadittuun loppuraporttin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matias Hiltunen
Vastuuhenkilö

Matias Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa alustariippumattomia mobiilisovelluksia ottaen huomioon eri mobiilialustojen eroavaisuudet.

Sisältö

- Natiivi mobiiliohjelmointi vs. alustariippumaton mobiiliohjelmointi
- Alustariippumattoman mobiilisovelluksen erilaiset toteutustavat
- Alustariippumattoman mobiilisovelluksen kehittäminen valitulla teknologialla
- Alustariippumattoman mobiilisovelluksen kehitysprosessi: viimeistely, testaus ja käyttöönotto.

Aika ja paikka

Opetuksessa verkkoympäristö (videot)

Ohjauksessa lukujärjestyksen mukaisesti:
- Zoom (verkko-opiskelijat)
- Luokkatila (päiväopiskelijat)

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta sekä opintojakson omalta nettisivulta. Materiaalin lisäksi hyödynnetään ajantasaista materiaalia internetistä

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisena toteutuksena.

Itsenäinen opiskelu:

- Varsinainen opetus cross-platform sovelluskehitykseen liittyen toteutetaan pääasiassa etukäteen nauhoitetuilla videoilla.

Ohjauskerrat:

- Opintojaksolla järjestetään ohjausta 8 oppitunnin verran lähiopetuksena koululla (päiväopiskelijat) sekä 7 oppitunnin verran verkossa (verkko-opiskelijat).

Materiaalit:

- Materiaalit löytyvät opintojakson Moodle-työtilasta sekä opintojakson omalta nettisivulta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvoteltavissa erikseen opintojakson ohjaan kanssa. Mahdollisuus aiemman osaamisen tunnistamiseen.

Sisällön jaksotus

Basics of cross-platform mobile development
Introduction to cross-platform mobile development with chosen technology
Programming language of chosen technology
Setting up the environment
First cross-platform mobile application
Best practices with chosen technology
Problem with cross-platform development - platform specific code
Testing of cross-platform mobile application
Deployment to production

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee erilaisia alustariippumattoman mobiilisovelluksen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä kykenee ohjatusti toteuttamaan yksinkertaisia mobiilisovelluksia valitulla teknologialla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan sekä toteuttamaan toimivia alustariippumattomia mobiilisovelluksia sekä kykenee itsenäisesti etsimään ja soveltamaan ulkoisia tiedonlähteitä kehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan sekä toteuttamaan haastavia alustariippumattomia mobiilisovelluksia sekä hyödyntämään tehokkaasti testaus- ja optimointityökaluja mobiilisovelluksen viimeistelyssä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan toteutetun cross-platform mobiilisovelluksen toimivuuden sekä erillisten harjoitusten perusteella asteikolla 0-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut cross-platform mobiiliohjelmointiin liittyviä harjoituksia vaaditulla tasolla tai tehtäviä ei ole palautettu.
Opiskelija ei osaa cross-platform mobiiliohjelmoinnin perusteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut cross-platform mobiiliohjelmointiin liittyviä harjoituksia.

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa perustason cross-platform mobiilisovelluksen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut cross-platform mobiiliohjelmointiin liittyviä harjoituksia kattavasti.

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa cross-platform mobiilisovelluksen.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan itsenäisesti vapaavalintaisten ominaisuuksien toteuttamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut cross-platform mobiiliohjelmointiin liittyvät harjoitukset erinomaisesti.

Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti cross-platform mobiilisovelluksen sekä soveltaa osaamistaan vaativien ratkaisujen toteuttamiseksi.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan itsenäisesti vaativien vapaavalintaisten ominaisuuksien toteuttamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää differentiaaliyhtälöiden periaatteet, rakenteet, menetelmät, terminologian ja merkintätavat sekä osaa soveltaa niitä ammattialansa ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- Tavalliset differentiaaliyhtälöt (ODE)
- Numeeriset Euler ja Runge-Kutta -menetelmät
- Tietokonealgebran käyttö
- Oman ammattialan sovellukset

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä. Suositeltavaa kirjallisuutta esim. Insinöörin matematiikka, Eero Holmlund; Maija Huuskonen; Heikki Makkonen; Jarkko Surakka; Ari Tuomenlehto, Grossman: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations, Third Edition.Chapter 10, Ordinary Differential Equations (ODE).

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut tai itsenäisesti suoritettavat harjoitustehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe pidetään viikolla 48 ja uusinta on mahdollista viikolla 50. Lisäksi kokeen uusinta on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista differentiaaliyhtälöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti differentiaaliyhtälöiden sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa differentiaaliyhtälöihin liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien noin 50 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää differentiaaliyhtälöihin liittyvät käsitteet ja osaa ratkaista erityyppisiä differentiaaliyhtälöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää differentiaaliyhtälöihin liittyvät käsitteet ja osaa ratkaista differentiaaliyhtälöiden sovellustehtäviä. Opiskelija tunnistaa tilanteita, joita voidaan kuvailla differentiaaliyhtälöillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa differentiaaliyhtälöihin liittyviä matemaattisia menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa, esimerkiksi muodostamalla eri tilanteisiin sopivia differentiaaliyhtälöitä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.06.2024

Laajuus

3 - 5

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tauno Tepsa
Vastuuhenkilö

Tauno Tepsa

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy dronen lennättämisen tekniikkaan, ilmailuun liittyviin säädöksiin ja lainsäädäntöön, sekä suorittaa käytännön lennättämisharjoitukset.

Sisältö

Dronen lennättämiseen ja teknologiaan liittyvät periaatteet, käsitteet ja teoreettiset näkökulmat
Dronen lennättämiseen liittyvä lainsäädäntö
Käytännön lennätysharjoitukset

Aika ja paikka

opintojakso suoritetaan itsenäisesti 1.6.2023 - 31.12.2023 välisenä aikana.

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittava oppimateriaali tarjotaan opintojakson työtilassa, johon pääsee opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Kaikki tarvittava oppimateriaali tarjotaan opintojakson työtilassa, johon pääsee opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Osa materiaalista on englanninkielisiä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskelemalla osatoteutuksiin liittyvät kurssit ja suorittamalla niiden läpäisyyn vaadittavat opintosuoritukset. Kyseiset kurssit vaativat rekisteröitymisen palvelun tarjoajan järjestelmiin ja niihin liittyy opintosuorituksia, kuten verkossa suoritettava loppukoe.

Osa opintojakson materiaaleista on englanninkielisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson osasuoritusten tentit voi tehdä itsenäisesti haluamanaan ajankohtana. Lennätysharjotiuksen suoritus sovitaan opintojakson luennoitsijan kanssa. Ohjeistus tulee opintojakson työtilaan. Pääsyoikeuden ja tunnuksen saa automaattisesti ilmoittautumisen jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintojakso kuuluu yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso suoritetaan arvosanalla Hyv/ Hyl (0). Opintojakson pakolliset osat on suoritettava hyväksytysti jotta voi saada 3op suuruisen suoritusmerkinnän. Vapaavalintaisien osien todistetusti hyväksytyn suorittamisen jälkeen voi saada 1 – 2op lisää. Opintojakson maksimiopintopistemäärä on 5op.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin tahansa lukuvuoden aikana, mutta lennätysharjoitukset järjestetään 1.9. – 20.12. ja 2.1 – 31.5. välisenä aikana.
Dronen lennättämisen perusteet -opintojakson työtilaan palautetaan osasuorituksiin liittyvät dokumentit tehtävien palautuksina. Kun pakolliset osiot (Dronemaster course 2op ja Lennätysharjoitukset 1 op) on suoritettu hyväksytysti, saa opiskelija 3op suoritusmerkinnän. Jos opiskelija suorittaa lisäksi Traficomin verkkoteoriakokeen (A1 ja A3) 1op ja maksullisen valvotun lisäteoriakokeen (1op) opintopistemäärä nousee vastaavasti 4op tai 5op laajuiseksi. Lennätysharjoitukset suoritetaan valvotusti opintojakson vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Dronemaster course: https://www.dronemaster.fi/
droneinfo: https://www.droneinfo.fi/fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa dronen lennättämisen tekniset edellytykset ja hallitsee asiaankuuluvan lainsäädännön ja ilmailuun liittyvät säännökset dronen lennättäjän pätevyyden edellyttämällä tavalla.

Opintojakso suoritetaan arvosanalla Hyv/ Hyl (0). Opintojakson pakolliset osat on suoritettava hyväksytysti jotta voi saada 3 op suuruisen suoritusmerkinnän. Vapaavalintaisien osien todistetusti hyväksytyn suorittamisen jälkeen voi saada 1 – 2 op lisää. Opintojakson maksimiopintopistemäärä on 5 op.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskelemalla osatoteutuksiin liittyvät kurssit ja suorittamalla niiden läpäisyyn vaadittavat opintosuoritukset. Kyseiset kurssit vaativat rekisteröitymisen palvelun tarjoajan järjestelmiin ja niihin liittyy opintosuorituksia, kuten verkossa suoritettava loppukoe.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 22.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
Vastuuhenkilö

Juhani Kuru

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä sekä kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää myös eri vaiheet, jotka liittyvät valmiin mobiilisovelluksen viimeistelyyn ja julkaisuun.

Sisältö

Opintojakso sisältää edistyneempiä mobiiliohjelmoinnin tekniikoita, kuten:
- Tiedonsiirtoprotokollat ja –tekniikat mobiilisovelluksessa
- Reaaliaikainen datansiirto
- Komponenttien kustomointi
- Mobiilisovelluksen testaus, viimeistely ja saattaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukainen tietokoneluokka

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin lisäksi hyödynnetään ajantasaista materiaalia internetistä

Opetusmenetelmät

- Lähiopetusta / ohjelmointityöpajoja lukujärjestyksen mukaisesti
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- Ohjausta saa sähköpostitse, Teamsissa ja työpajoissa
- Itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvoidaan suoritettavien tehtävien ja kurssiprojektin kautta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee ohjatusti tuottamaan mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää perusteet mobiilisovelluksen testaamisesta, viimeistelystä sekä julkaisemisesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan monimutkaisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja. Opiskelija kykenee hyödyntämään mobiilisovelluksen kehittämisessä automatisoituja testausmenetelmiä, sekä pystyy viimeistelemään sovelluksensa eri laitteita varten. Opiskelija ymmärtää valmiin mobiilisovelluksen julkaisuprosessin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 12.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
Vastuuhenkilö

Juhani Kuru

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä sekä kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää myös eri vaiheet, jotka liittyvät valmiin mobiilisovelluksen viimeistelyyn ja julkaisuun.

Sisältö

Opintojakso sisältää edistyneempiä mobiiliohjelmoinnin tekniikoita, kuten:
- Tiedonsiirtoprotokollat ja –tekniikat mobiilisovelluksessa
- Reaaliaikainen datansiirto
- Komponenttien kustomointi
- Mobiilisovelluksen testaus, viimeistely ja saattaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukainen tietokoneluokka

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin lisäksi hyödynnetään ajantasaista materiaalia internetistä

Opetusmenetelmät

- Etäopetusta Zoom-työtilassa / ohjelmointityöpajoja lukujärjestyksen mukaisesti
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- Ohjausta saa sähköpostitse, Teamsissa ja työpajoissa
- Itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvoidaan suoritettavien tehtävien ja kurssiprojektin kautta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee ohjatusti tuottamaan mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää perusteet mobiilisovelluksen testaamisesta, viimeistelystä sekä julkaisemisesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan monimutkaisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja. Opiskelija kykenee hyödyntämään mobiilisovelluksen kehittämisessä automatisoituja testausmenetelmiä, sekä pystyy viimeistelemään sovelluksensa eri laitteita varten. Opiskelija ymmärtää valmiin mobiilisovelluksen julkaisuprosessin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

20.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
Vastuuhenkilö

Juhani Kuru

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmistotekniikan full stack -käsitekokonaisuuden sekä osaa toteuttaa perustason web-sovelluksen back ja front endin valituilla ohjelmointiteknologioilla.

Sisältö

- Full stack -konsepti: front end ja back end -käsitteet, full stack –arkkitehtuurit.
- Tietorajapintojen (API), tietokantojen ja protokollien hyödyntäminen.
- Perusautentikaatio ja auktorisointi (käyttäjien tunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta).
- Full stack –sovelluksen peruskomponentit ja rungon toteuttaminen.
- Front endin ja back endin välinen kommunikaatio.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukainen tietokoneluokka

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin lisäksi hyödynnetään ajantasaista materiaalia internetistä

Opetusmenetelmät

- Lähiopetusta / ohjelmointityöpajoja 10 kertaa
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- Ohjausta saa sähköpostitse, Teamsissa ja työpajoissa
- Itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvoidaan suoritettavan kurssiprojektin kautta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää full stack –sovelluksen osa-alueet. Opiskelija kykenee ohjatusti toteuttamaan yksinkertaisia full stack –sovelluksia valituilla teknologioilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää eri full stack-tekniikoita sekä toteuttaa itsenäisesti full stack –sovelluksia tehtävänannon mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskeljia kykenee itsenäisesti toteuttamaan haastavia full stack –sovelluksia valitsemillaan tekniikoilla. Opiskelijan tuottamissa full stack –sovelluksissa on tarkoituksenmukainen arkkitehtuuri, joka palvelee tuotetun ohjelman ylläpidettävyyttä ja jatkokehitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
Vastuuhenkilö

Juhani Kuru

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmistotekniikan full stack -käsitekokonaisuuden sekä osaa toteuttaa perustason web-sovelluksen back ja front endin valituilla ohjelmointiteknologioilla.

Sisältö

- Full stack -konsepti: front end ja back end -käsitteet, full stack –arkkitehtuurit.
- Tietorajapintojen (API), tietokantojen ja protokollien hyödyntäminen.
- Perusautentikaatio ja auktorisointi (käyttäjien tunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta).
- Full stack –sovelluksen peruskomponentit ja rungon toteuttaminen.
- Front endin ja back endin välinen kommunikaatio.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukainen tietokoneluokka

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin lisäksi hyödynnetään ajantasaista materiaalia internetistä

Opetusmenetelmät

Zoom-oppitunteja / ohjelmointityöpajoja 10 kertaa
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- Ohjausta saa sähköpostitse, Teamsissa ja työpajoissa
- Itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvoidaan suoritettavan kurssiprojektin kautta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää full stack –sovelluksen osa-alueet. Opiskelija kykenee ohjatusti toteuttamaan yksinkertaisia full stack –sovelluksia valituilla teknologioilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää eri full stack-tekniikoita sekä toteuttaa itsenäisesti full stack –sovelluksia tehtävänannon mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskeljia kykenee itsenäisesti toteuttamaan haastavia full stack –sovelluksia valitsemillaan tekniikoilla. Opiskelijan tuottamissa full stack –sovelluksissa on tarkoituksenmukainen arkkitehtuuri, joka palvelee tuotetun ohjelman ylläpidettävyyttä ja jatkokehitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 suoritetun kurssiprojektin kautta

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matias Hiltunen
Vastuuhenkilö

Matias Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään full stack –sovelluksen kehittämisessä edistyneitä tekniikoita sekä automatisoituja työkaluja full stack –sovelluksen kehittämisen ja ylläpitämisen tukena.

Sisältö

- Edistynyt autentikaatio ja auktorisointi (käyttäjän tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta)
- Rajapintadokumentaation (API-dokumentaation) automatisoitu tuottaminen
- Saman back end –sovelluksen hyödyntäminen useassa front end –sovelluksessa
- Edistyneiden tietokantaominaisuuksien kytkeminen back end –sovellukseen
- Reaaliaikainen tiedonsiirto
- Full stack – ohjelmistoprojektin testaaminen ja tekninen hallinta (CI/CD)

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukainen tietokoneluokka

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin lisäksi hyödynnetään ajantasaista materiaalia internetistä

Opetusmenetelmät

- Lähiopetusta / ohjelmointityöpajoja 10 kertaa
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- Ohjausta saa sähköpostitse, Teamsissa ja työpajoissa
- Itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvoidaan suoritettavan kurssiprojektin kautta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää osaa perustasolla hyödyntää edistyneitä tekniikoita full stack –sovelluksen kehittämisessä. Opiskelija tuntee erilaisia automatisoituja työkaluja, joita voidaan hyödyntää full stack –ohjelmiston kehittämisen tukena.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sujuvasti hyödyntää full stack –sovelluksen edistyneitä tekniikoita kehitystyössään. Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää erilaisia automatisoituja työkaluja full stack –kehityksen tukena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kattavasti hyödyntää full stack –sovelluksen edistyneitä tekniikoita kehitystyössään. Opiskelija osaa hyödyntää tehokkaasti ja itsenäisesti erilaisia automatisoituja työkaluja full stack –ohjelmiston kehittämisen tukena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matias Hiltunen
Vastuuhenkilö

Matias Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään full stack –sovelluksen kehittämisessä edistyneitä tekniikoita sekä automatisoituja työkaluja full stack –sovelluksen kehittämisen ja ylläpitämisen tukena.

Sisältö

- Edistynyt autentikaatio ja auktorisointi (käyttäjän tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta)
- Rajapintadokumentaation (API-dokumentaation) automatisoitu tuottaminen
- Saman back end –sovelluksen hyödyntäminen useassa front end –sovelluksessa
- Edistyneiden tietokantaominaisuuksien kytkeminen back end –sovellukseen
- Reaaliaikainen tiedonsiirto
- Full stack – ohjelmistoprojektin testaaminen ja tekninen hallinta (CI/CD)

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaiset luennot Zoomissa

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin lisäksi hyödynnetään ajantasaista materiaalia internetistä

Opetusmenetelmät

- Lähiopetusta / ohjelmointityöpajoja 10 kertaa
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- Ohjausta saa sähköpostitse, Teamsissa ja työpajoissa
- Itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvoidaan suoritettavan kurssiprojektin kautta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää osaa perustasolla hyödyntää edistyneitä tekniikoita full stack –sovelluksen kehittämisessä. Opiskelija tuntee erilaisia automatisoituja työkaluja, joita voidaan hyödyntää full stack –ohjelmiston kehittämisen tukena.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sujuvasti hyödyntää full stack –sovelluksen edistyneitä tekniikoita kehitystyössään. Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää erilaisia automatisoituja työkaluja full stack –kehityksen tukena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kattavasti hyödyntää full stack –sovelluksen edistyneitä tekniikoita kehitystyössään. Opiskelija osaa hyödyntää tehokkaasti ja itsenäisesti erilaisia automatisoituja työkaluja full stack –ohjelmiston kehittämisen tukena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kokko
 • Toni Westerlund
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
 • Tuija Haapasalmi
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää vastuullisen yrittäjyyden ja liiketaloudellisen toiminnan perusteet, sekä osaa käyttää liiketoiminnan keskeisiä peruskäsitteitä. Opiskelija tietää, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten niitä käytetään yritystoiminnassa. Opiskelija pystyy tulkitsemaan yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen sekä vakavaraisuuteen liittyviä asioita.

Opiskelija osaa perustaa ICT-yrityksen: osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja arvioida sen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellista kannattavuutta, sekä ymmärtää ja osaa arvioida tietotekniikan merkitystä osana nykyaikaista liiketoimintaa. Opiskelija ymmärtää liiketoimintaan liittyvän ennakoivan tiedon merkityksen organisaation toiminnassa. Opiskelija pystyy käyttämään liiketoimintatiedon suunnitteluun, hallintaan ja hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä, työkaluja ja standardeja. ICT-tuotteiden myynti, hinnoittelu, jakelukanavat, lisenssit ja tuotteistus. Opiskelija osaa laatia erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja sekä hallitsee kokous- ja neuvottelutaidon perusteet.

Sisältö

- Yritystoiminnan kiertokulku; reaali- ja rahaprosessi
- Yrittäjyyden eri muodot ja liiketoiminta, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liiketoiminnan riskit, vastuullinen yrittäjyys
- Katetuotto- ja kannattavuus; erilaiset laskelmat, ja niiden tuottamien tunnuslukujen käyttäminen
- Tilinpäätöksen tulkinta; kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta
- ICT-yrittäjyys, peliyrittäjyys; kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä
- ICT-tuotteiden myynti, hinnoittelu, jakelukanavat, lisenssit ja tuotteistus
- ICT –alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen
- Liiketoimintatiedon hallinta: liiketoimintamallien (business model) kuvaaminen
- Liiketoimintatiedon merkitys organisaation toiminnassa
- Liikeviestinnän asiakirjat, kokous- ja neuvottelutaito

Opintojakso sisältää 2 op viestintää.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään Moodlessa ja tunneilla jaettavaa materiaalia, kuten erilaisia artikkeleita ja videoita. Lisäksi opintojaksolla hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:
Uusi-Rauva, Haverila. Teollisuustalous, 6. tai uudempi painos.
Martinsuo, Mäkinen, Suomala. Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa
Neilimo, Kari., Johdon laskentatoimi, 6.-8. Painos, 2007,,
Bergström S., Leppänen, A., Yrityksen asiakasmarkkinointi, 2007.,
Rinnilä, Markku, et al., Elektroninen liiketoiminta 2.0- avainkäsitteistä ansaintamalleihin, 2008,
Grönroos Christian, Palveluiden johtaminen ja markkinointi,
Määttä, Mika; Nuottila, Erkki (2016), Opas peliliiketoimintaan

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan projektioppimisen periaatteita noudattaen: oppimistehtävät, luennot ja harjoitukset.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ICT-alan yrityksiin tutustuminen

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.
Aikaisemmin hankittu kokemus tai koulutus.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö sovitetaan syksyn aikatauluun:
- viestintä
- yrittäjyyden eri muodot
- yrittäjämäinen toiminta
- myynti ja markkinointi
- hinnoittelun perusperiaatteet
- kustannuslaskennan peruskäsitteet
- yritystoiminnan kannattavuuden arviointi, tilinpäätös- ja kassavirtalaskelmat
- keskeiset tunnusluvut.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin, Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa laatia liikeviestinnän asiakirjoja, mutta niissä esiintyy runsaasti virheitä. Opiskelija tuntee kokous- ja neuvottelutaidon perusteet, mutta ei osaa toimia kaikissa rooleissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija osaa suunnitella perustettavan yrityksen prosessit ja tarvittavat resurssit. Opiskelija osaa verkostoitumisen mahdollisuudet. Opiskelija tietää yrityksen innovaatiorahoituksen mahdollisuudet. Opiskelija osaa pitchata. Opiskelija osaa laatia selkeitä liikeviestinnän asiakirjoja, joissa esiintyy jonkin verran erilaisia puutteita. Opiskelija tuntee kokous- ja neuvottelutaidon perusteet ja hallitsee osittain kokousten ja neuvottelujen toimintatavat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa yrityksen talouden hallinnan ja ohjauksen. Opiskelija osaa laatia sisällöltään, asetteluiltaan ja tyyliltään virheettömiä liikeviestinnän asiakirjoja. Opiskelija osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa vaativissakin rooleissa sääntöjen määräämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjaavat opettajat tekevät jatkuvaa arviointia ja antavat palautetta j asuorittavat loppuarvioinnin.
Mukana ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä on palauttamatta.
Aikatauluja ei ole noudatettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin, Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa laatia liikeviestinnän asiakirjoja, mutta niissä esiintyy runsaasti virheitä. Opiskelija tuntee kokous- ja neuvottelutaidon perusteet, mutta ei osaa toimia kaikissa rooleissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija osaa suunnitella perustettavan yrityksen prosessit ja tarvittavat resurssit. Opiskelija osaa verkostoitumisen mahdollisuudet. Opiskelija tietää yrityksen innovaatiorahoituksen mahdollisuudet. Opiskelija osaa pitchata. Opiskelija osaa laatia selkeitä liikeviestinnän asiakirjoja, joissa esiintyy jonkin verran erilaisia puutteita. Opiskelija tuntee kokous- ja neuvottelutaidon perusteet ja hallitsee osittain kokousten ja neuvottelujen toimintatavat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa yrityksen talouden hallinnan ja ohjauksen. Opiskelija osaa laatia sisällöltään, asetteluiltaan ja tyyliltään virheettömiä liikeviestinnän asiakirjoja. Opiskelija osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa vaativissakin rooleissa sääntöjen määräämällä tavalla.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kokko
Vastuuhenkilö

Tommi Kokko

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa ottaa käyttöön IoT-ratkaisun tarvitseman tietojenkäsittelyn pilviratkaisun. Opiskelija osaa määritellä ja toteuttaa IoT-ratkaisun tarvitseman tietokannan.

Sisältö

- Pilvipalveluiden valikoima
- Pilvipalveuiden erityispiirteet IoT-sovelluksissa
- Datan siirto, käsittely ja analysointi pilvipalveluissa
- Pilvipalvelujärjestemän tietoturva

Aika ja paikka

IoT-laboratorio B220

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojakson moodletyötilasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole valinnaista suoritustapaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa valita pilvipalvelun IoT-järjestelmälleen ja perustella valinnan käyttötarkoitukseen perustuen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä käyttötarkoitukseensa sopivan pilvipalvelun ja määritellä sen toiminnan itsenäisesti omaan IoT-järjestelmään sopivaksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda IoT-ratkaisulleen optimaalisen tiedon tallennus -, laskenta- ja esitysmallin yhdistelmän. Opiskelija osaa luoda uusia ominaisuuksia pilvipalveluun.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Valtanen
Vastuuhenkilö

Tuomas Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella pieniä ohjelmia, hallitsee ohjelmoinnin logiikan, rakenteisen ohjelmoinnin ohjausrakenteet ja hyvät ohjelmointikäytännöt sekä osaa hyödyntää kirjastofunktioita. Opiskelija osaa tilanteeseen sopivalla tavalla soveltaa internetin lähteistä löytyviä ohjelmointiratkaisuja omaan työhönsä.

Sisältö

- Algoritminen ajattelu ja ohjelmointiparadigmat
- Ohjelmointiympäristöt ja versionhallintatyökalut
- Ohjelmoinnin peruskäsitteet
- Rakenteinen ohjelmointi
- Kirjastot

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
- Verkkomateriaali
- Esimerkit ja live-ohjelmointi
- Harjoitukset
- Web-oppimisympäristöt
- CodeCombat-ohjelmointioppimisympäristö

Opetusmenetelmät

Opintojakso pidetään heti opintojen alussa, jolloin ohjelmointikokemusta ei edellytetä. Opintojaksolla käytettävä ohjelmointikieli on Python (versio 3).
Muutoin opintojakson luennot ovat Zoom/Kaltura-etäopetusjärjestelmässä lukujärjestyksen mukaisesti. Luentojen ja harjoitusten tueksi järjestetään koodipajatoimintaa hyödyntäen Zoom/Kaltura -etäopetusjärjestelmää.
Opiskelija tekee itsenäisesti harjoituksia.

Sisällön jaksotus

1. Ohjelmallinen ajattelu ja ohjelmoinnin perusteet
2. Ehtolauseet ja merkkijonojen käsittely
3. Toistolauseet ja kokoelmat
4. Funktiot ja tiedostot
5. Tiedonhallinta ja JSON
6. Muut aiheet:
- Ongelmanratkaisu
- Ohjelmoinnin ja tietokoneen välinen suhde
- Python vs. C-pohjaiset ohjelmointikielet
- Pythonin lisäkirjastot/-moduulit
- Olioiden perusteet Pythonilla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää rakenteisen ohjelmoinnin periaatteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia.

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin perusrakenteiden (valinta- ja toistorakenteet) lisäksi funktioita ja tietorakenteita.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan perustason ohjelmointiongelmia sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa kirjallisuudesta ja digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Opiskelija osaa valita tehtävään tarkoituksenmukaiset ratkaisualgoritmit, suunnitella ohjelmointitehtäviään ja hakea ratkaisuja ohjelmointiongelmiin itsenäisesti hyödyntäen webin tarjoamia materiaaleja kehitystyössään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää ja ylläpidettävää ohjelmakoodia, jossa hyödynnetään tarkoitukseen soveltuvia tietorakenteita ja ratkaisualgoritmeja. Tekeminen on suunnitelmallista. Opiskelija osaa ratkaista vaativia ohjelmointiongelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tuotettujen viikkotehtäväharjoitusten, vapaaehtoisten lisätehtävien sekä loppuraportin perusteella.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella pieniä ohjelmia, hallitsee ohjelmoinnin logiikan, rakenteisen ohjelmoinnin ohjausrakenteet ja hyvät ohjelmointikäytännöt sekä osaa hyödyntää kirjastofunktioita. Opiskelija osaa tilanteeseen sopivalla tavalla soveltaa internetin lähteistä löytyviä ohjelmointiratkaisuja omaan työhönsä.

Sisältö

- Algoritminen ajattelu ja ohjelmointiparadigmat
- Ohjelmointiympäristöt ja versionhallintatyökalut
- Ohjelmoinnin peruskäsitteet
- Rakenteinen ohjelmointi
- Kirjastot

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
- Verkkomateriaali
- Esimerkit moodlessa
- Harjoitukset
- Web-oppimisympäristöt
- CodeCombat-ohjelmointioppimisympäristö

Opetusmenetelmät

Opintojakso pidetään heti opintojen alussa, jolloin ohjelmointikokemusta ei edellytetä. Opintojaksolla käytettävä ohjelmointikieli on Python (versio 3).
Opetus järjestetään lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti. Tunnit sisältävät teoriaa, harjoitusten tekemistä ja koodipajatoimintaa.
Lisäksi harjoituksia tehdään itsenäisesti omalla ajalla.

Sisällön jaksotus

1. Ohjelmallinen ajattelu ja ohjelmoinnin perusteet
2. Ehtolauseet ja merkkijonojen käsittely
3. Toistolauseet ja kokoelmat
4. Funktiot ja tiedostot
5. Olioiden perusteet
6. Muut aiheet:
- Ongelmanratkaisu
- Ohjelmoinnin ja tietokoneen välinen suhde
- Python vs. C-pohjaiset ohjelmointikielet
- Pythonin lisäkirjastot/-moduulit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää rakenteisen ohjelmoinnin periaatteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia.

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin perusrakenteiden (valinta- ja toistorakenteet) lisäksi funktioita ja tietorakenteita.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan perustason ohjelmointiongelmia sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa kirjallisuudesta ja digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Opiskelija osaa valita tehtävään tarkoituksenmukaiset ratkaisualgoritmit, suunnitella ohjelmointitehtäviään ja hakea ratkaisuja ohjelmointiongelmiin itsenäisesti hyödyntäen webin tarjoamia materiaaleja kehitystyössään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää ja ylläpidettävää ohjelmakoodia, jossa hyödynnetään tarkoitukseen soveltuvia tietorakenteita ja ratkaisualgoritmeja. Tekeminen on suunnitelmallista. Opiskelija osaa ratkaista vaativia ohjelmointiongelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tuotettujen viikkotehtäväharjoitusten, vapaaehtoisten lisätehtävien sekä loppuraportin perusteella.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aija Hentilä
Vastuuhenkilö

Aija Hentilä

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia johtotehtävissä ja tuntee esimiestyön periaatteet. Opiskelija tuntee esimiestyön juridiset vastuut ja velvollisuudet.

Sisältö

Organisaatiot
Rekrytointi
Esimiehen tehtävät ja rooli
Johtamisjärjestelmä
Laatujohtaminen

Aika ja paikka

Syksy 2023, verkko-opinnot Online.

Oppimateriaalit

Oppimismateriaali Moodlessa sekä erikseen mainittu ajankohtainen kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Online- ja Moodle ympäristöjä käyttäen.
Oppimistehtävät sovitaan opintojakson alussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät voidaan ottaa yrityksistä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla on tentti.
Tentin ajankohta ja uusintapäivät sovitaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

Itsensä johtaminen
Organisaatiot
Rekrytointi
Esimiehen tehtävät ja rooli
Johtamisjärjestelmä
Laatujohtaminen

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM! Opintojakso on tarkoitettu erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen oppimistehtävien suorittamista ja aikataulujen noudattamista.

Kokonaisarvosana muodostuu itsearvioinnista, vertaisarvioinnista ja opettajan arvioinnista.
Kokonaisarvosana: T1-K5

Hylätty (0)

Opiskelijan suoritus hylätään, mikäli hän ei saavuta opintojaksolle asetettuja vähimmäistavoitteita. Oppimistehtäviä ei ole palautettu aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ohjatusti. Opiskelija osaa perusasiat itsensä johtamisesta ja tietää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa esimiehen ja alaisen perustehtävät. Opiskelija tietää perusteet organisaation toiminnan ja laadun kehittämisestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija osaa hyödyntää ohjatusti esimiestyössä tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa tiimitoiminnan periaatteet ja osoittaa sen toiminnallaan. Opiskelija tuntee esimiestyössä tarvittavan lainsäädännön.

Hyvä (4)
Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija osaa esimiehen rooliin kuuluvat tehtävät ja osoittaa osaamisensa oppimisprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa hyvän johtamisen ja esimiestyön periaatteet ja osaa soveltaa osaamistaan oppimisprojekteissa.

Ilmoittautumisaika

15.03.2024 - 13.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

20 op

Virtuaaliosuus (op)

20 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Toni Westerlund
 • Jarkko Piippo
 • Petri Hannula
 • Sanni Mustonen
Vastuuhenkilö

Sanni Mustonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • T26K23S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, Syksy 2023
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020
 • R54D21S
  Bachelor of Engineering, Machine Learning and Data Engineering (full time studies), 2021
 • R54D22S
  Bachelor of Engineering, Machine Learning and Data Engineering (full time studies), 2022
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023
 • R54D23S
  Bachelor of Engineering, Machine Learning and Data Engineering (full time studies), 2023
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa:
- osaa rakentaa toimivan pelitoteutuksen käyttäen pelimoottoria,
- toimia jäseneneä pelitiimissä,
- kykenee toteuttamaan useita erilaisia pelimekaniikkoja ja assetteja peliin, sekä
- suunnitella ideansa pohjalta oman pelitoteutuksen.

Sisältö

Opintojaksolla käydään mm. seuraavia asioita:
- Unreal Enginen perusteet, Editor, Blueprint, UI, Art Pipeline, Level, TerrainEditor, Sequencer, Fysiikka, Äänet, Behaviourtree
- Blender - 3D Mallinnus, UV Map, Rigaus, Teksturointi, Animointi
- SunstancePainter
- Pelisuunnittelu
- Konseptitaide
- Peliäänet
- Pelituotanto
- Tiimityö ja työkalut

Aika ja paikka

20.5.-23.8.2024
Kesäpelien aloitustilaisuus 20.5.2024 klo 10.00 Teams
Kesäpelien päätöstilaisuus 23.8.2023 klo 9:00

Lomat:
17.-23.6

Oppimateriaalit

Opintomateriaali jaetaan verkossa opiskelijoiden saataville opintojakson aikana. Materiaali on digitaalisessa muodossa ja koostuu pääasiassa videoista ja tutoriaaleista. Tuntien teoriaosiot videoidaan ja nämä materiaalit ovat käytössä koko projektin ajan.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu etäryhmissä, hyödyntäen mm. ennalta valmisteltua videomateriaalia, työpajoja ja luentoja. Opiskelijoille tarjotaan ryhmätyötilat Rovaniemen Kampuksella. Kesäpelien opettajatiimi on tukemassa ja ohjaamassa koko kesän ajan opiskelijoita kesäpeliprojekteissa. Tukea ja opetusta on saatavilla sekä etänä että Rovaniemen kampuksella paikan päällä. Opiskelijoista muodostetaan opintojen alussa monialaiset pelinkehitystiimit, jotka suunnittelevat ja toteuttavat peliprojektin. Tiimit toimivat yhdessä koko kesän.

Opintojaksolla käydään mm. seuraavia asioita:
- Unreal Engine - Perusteet, Editor, Blueprint, UI, Art Pipeline, Level, TerrainEditor, Sequencer, Fysiikka, Äänet, Behaviourtree
- Blender - 3D Mallinnus, UV Map, Rigaus, Teksturointi, Animointi
- SubstancePainter
- Pelisuunnittelu
- Konseptitaide
- Peliäänet
- Pelituotanto
- Tiimityö ja työkalut

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käytetään opiskelijoiden omia tietokoneita. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus käyttää Rovaniemen kampuksella olevia tehokoneita. Saatavilla on tarvittaessa myös rajoitettu määrä etätyöpöytälisenssejä (Citrix) Lapin ammattikorkeakoulun tehokoneiden käyttämiseen.

Kesäpeliopintoihin valittavissa etusijalla ovat 1. ja 2. kertaa kurssille osallistuvat.

Lapin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua maksutta Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamiin LUC-opintoihin, mikäli opinnot voi liittää omaan tutkintoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan työpöydällä: https://hakeutuminen-amk.peppi4.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#3598

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia pelimekaniikkoja, ja/tai peliassetteja. Opiskelija osaa käyttää pelimoottorin perustoiminnallisuuksia. Opiskeilja osaa toimia pelitiimissä. Opiskelija osaa ratkoa yksinkertaisia pelintekemiseen ja pelitiimiin liittyviä ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa rakentaa pelimekaniikkoja ja peliasseteja. Opiskelija osaa käyttää pelimoottorin ominaisuuksia ja mahdollisuuksia monipuolisesti pelin tekemiseen. Opiskelija kykenee rakentamaan peliassetteja käytettäväksi pelissä. Opiskelija osaa suunnitella toimivan pelimekaniikan käyttäen suunnitteluun soveltuvia menetelmiä. opiskelija osaa toimia aktiivisena pelitiimin jäsenenä. Opiskelija osaa ratkaista pelintekemiesen ja pelitiimiin liittyviä ongelmia ja haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee rakentamaan ja suunnittelemaan pelimekaniikkoja ja peliassetteja. Opiskelija osaa hyödyntää pelimoottoria monipuolipuolisesti myös edistyneempien ominaisuuksien osalta. Opiskelija kykenee toimimaan peliprojektin kaikilla osa-alueilla ja ymmärtää pelin tekemisen vaatimukset. Opiskelija osaa suunnitella toimivia pelimekaniikkoja ja valita toimivan menetelmän mekaniikan suunnitteluun. Opiskelija kykenee ratkaisemaan pelintekemiesen ja pelitiimiin liittyviä ongelmia ja haasteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu peliprojektin aikaiseen prosessiin, toteutukseen, laatuun, tiimityöhön, aktiivisuuteen ja revieweissä osoitettuun osaamisen.

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Arviointi koostuu tiimiarvioinnista, itsearvionnista ja opintojakson toteutukseen osallistuvien ohjaajien arvioista koskien opiskelijan palauttamia töitä opintojakson aikana. Työtä mitataan versiohallintajärjestelmään palautettujen toteutusosuuksien pohjalta.

Yksilöllisesti arvioidaan assettien, koodin, artin, dokumentaation, tai muun tuotetun materiaalinlaatua ja määrää sekä niiden suhdetta lopputulokseen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tauno Tepsa
Vastuuhenkilö

Tauno Tepsa

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella lyhyen ja pitkän kantaman langattomia verkkoja ja ymmärtää niiden erityispiirteet. Opiskelija osaa asentaa ja konfiguroida lyhyen ja pitkän kantaman langattomia verkkoja optimoiden niiden suorituskykyä. Opiskelija osaa konfiguroida ja ylläpitää tietoturvallisesti lyhyen ja pitkän kantaman langattomia verkkoja. Opiskelija ymmärtää erilaisten verkkostandardien erot. Opiskelussa painotetaan IoT-sovelluksiin liittyviä lyhyen ja pitkän kantaman langattomia verkkoja. Opiskelija hallitsee erilaisien lyhyen kantaman radioverkkojen tietoturvallisuuteen liittyvät eroavaisuudet.

Sisältö

Lyhyen -ja pitkän kantaman langattomat verkot:
- Radioteknisen tiedonsiirron perusteet ja standardit
- Viestintäprotokollat
- Langattomien IoT-verkkojen konfigurointi ja ylläpito
- Langattoman IoT-verkon tietoturva

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan opintoviikkojen 2. ja 17. välisenä aikana. Opintojakso päättyy lukukauden päättyessä 31.7.2024. Opintojakson harjoitustöille on viimeinen palautuspäivä 30.4.2024

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali tarjotaan opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opetus on pääasiassa lähiopetusta. Opintojakso suoritetaan laboratoriossa tehtävillä harjoitustöillä. Opiskelijat tuottavat harjoitustöistä raportit itsenäisesti, jotka palautetaan opintojakson käytössä olevaan työtilaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakson uusimiseen ja arvosanan korottamiseen sovelletaan Lapin AMKin voimassa olevaa ohjeistusta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisella suoritustavalla sopimalla opintojakson opetuksesta vastaavan opettajan kanssa vaadittavat suoritukset. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen (AHOT) sovelletaan Lapin AMKin voimassaolevaa ohjeistusta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan opintoviikkojen 2. ja 17. välisenä aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää langattoman tiedonsiirron perusteet ja soveltaa periaatteita käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita soveltuvan langattoman tiedonsiirron standardin ja teknologian. Opiskelija kykenee toteuttamaan langattoman tiedonsiirron sovelluksen ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa suunnitella ja toteuttaa langattoman verkon ratkaisuja itsenäisesti ottaen huomioon tietoturvan vaatimukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvoasteikolla 0 (Hylätty) - 5 (kiitettävä). Opintojakson harjoitustehtävät pisteytetään ja läpipääsyn raja on maksimisssaan 33% maksimipistemäärästä. Kiitettävän arvosanan raja on n. 90% maksimipistemäärästä.

Hylätty (0)

Oppilas ei saavuta opintojaksolle asetettuja minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää langattoman tiedonsiirron perusteet ja soveltaa periaatteita käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita soveltuvan langattoman tiedonsiirron standardin ja teknologian. Opiskelija kykenee toteuttamaan langattoman tiedonsiirron sovelluksen ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa langattoman verkon ratkaisuja itsenäisesti ottaen huomioon tietoturvan vaatimukset.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Aitomaa
Vastuuhenkilö

Miika Aitomaa

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lineaarialgebran perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää lineaarialgebran menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa.

Sisältö

- Kompleksiluvut
- Matriisit ja determinantit
- Yhtälöryhmät
- Trigonometria
- Vektorit
- Analyyttinen geometria (lähinnä suorat)

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11)

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristön kautta.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim.
Tuomenlehto, A., Holmlund, E., Huuskonen, M., Makkonen, H., Surakka, J. 2021. INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA. Edita Publishing Oy
Henttonen, J., Peltomäki, J., Uusitalo, S. 2007 tai uudempi. TEKNIIKAN MATEMATIIKKA 1. Edita Publishing Oy
Alestalo, S., Lehtola, P., Nieminen, T., Rantakaulio, A. 2011. TEKNINEN MATEMATIIKKA 1. Amk-Kustannus Oy Tammertekniikka

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, laskuharjoitukset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden määrä ja ajankohdat sovitaan opintojaksolla. Opintojakson uusintatenttiminen on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Arvioitavat suoritukset tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisuissa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu arvioitaviin kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Lisäksi, jos mahdollista, peliprojektityöskentelyn osuus opintojaksoon sisältöihin liittyvissä asioissa voidaan huomioida arvoinnissa. Tarkempi painotus sovitaan opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita riittävää osaamista arvosanaa 1 varten.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää lineaarialgebran käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee lineaarialgebran käsittee, osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran tehtäviä ja osaa hyödyntää käsitteitä esimerkiksi pelimoottoreissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 18.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Aitomaa
Vastuuhenkilö

Miika Aitomaa

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lineaarialgebran perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää lineaarialgebran menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa.

Sisältö

- Kompleksiluvut
- Matriisit ja determinantit
- Yhtälöryhmät
- Trigonometria
- Vektorit
- Analyyttinen geometria (lähinnä suorat)

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Lapin AMK, Rantavitikan kampus (etäopetus)

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä. Suositeltavaa kirjallisuutta esim. Tuomenlehto, A., Holmlund, E., Huuskonen, M., Makkonen, H., Surakka, J. 2021. INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA. Edita Publishing Oy Henttonen, J., Peltomäki, J., Uusitalo, S. 2007 tai uudempi. TEKNIIKAN MATEMATIIKKA 1. Edita Publishing Oy Alestalo, S., Lehtola, P., Nieminen, T., Rantakaulio, A. 2011. TEKNINEN MATEMATIIKKA 1. Amk-Kustannus Oy Tammertekniikka

Opetusmenetelmät

Etäoppitunnit, itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden määrä ja ajankohdat sovitaan opintojaksolla. Opintojakson uusintatenttiminen on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Arvioitavat suoritukset tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä.

Sisällön jaksotus

Etäopetus 9 kertaa (Zoom) + mahdollinen tentti / välikokeet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisuissa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu lähtökohtaisesti arvioitaviin kokeisiin ja palautettaviin harjoitustehtäviin. Tarkempi painotus sovitaan opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita arvosanaa 1 varten riittävää osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
 • R51M23S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2023
 • R51R23S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee vektorien peruslaskutoimitukset ja niiden perussovellukset. Opiskelija osaa käyttää vektoreita pisteiden, suorien ja tasojen tutkimiseen kolmiulotteisessa avaruudessa.

Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja determinantin laskemisen. Opiskelija osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä kehittyneillä matriisilaskennan menetelmillä ja hallitsee matriisien käytön muissakin sovelluksissa, esimerkiksi kiertojen ja kytkentöjen esittämisessä tai taloustieteessä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa.

Opiskelija osaa hyödyntää tietokonealgebraa vektorien ja matriisien laskutoimituksissa.

Sisältö

Opintojaksossa tarvittavat algebran, geometrian ja trigonometrian käsitteet ja rakenteet.

Vektorien peruslaskutoimitukset: summa, erotus, skalaaritulo, vektoritulo ja skalaarikolmitulo, sekä niiden tärkeimmät sovellukset. Vektorien esitysmuodot: napakoordinaatit ja komponenttimuoto. Vektoriyhtälön ratkaiseminen. Pisteet, suorat ja tasot kolmiulotteisessa avaruudessa.

Matriisien laskutoimitukset: summa, erotus, tulo, käänteismatriisi, determinantti.
Matriisien käyttö lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisemisessa. Gauss-Jordan eliminointi.
Matriisilaskennan sovelluksia esimerkiksi kiertojen ja kytkentöjen esittämisessä, todennäköisyyslaskennassa tai taloustieteessä.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. Insinöörin matematiikka, Eero Holmlund; Maija Huuskonen; Heikki Makkonen; Jarkko Surakka; Ari Tuomenlehto, Kustantaja: Edita Publishing Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatusti tai itsenäisesti suoritettavat harjoitustehtävät. Osa aiheista voidaan opiskella itsenäisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden (2 kpl) ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Kokeiden uusinta on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet ja osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet ja osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien noin 50 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa algebran, geometrian ja trigonometrian perusmenetelmät. Hän osaa vektorien ja matriisien peruslaskutoimitukset ja pystyy ratkaisemaan yksinkertaisia sovellustehtäviä vektorien ja matriisien avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa soveltaa algebran, geometrian ja trigonometrian perusmenetelmiä. Hän osaa ratkaista erilaisia sovellustehtäviä vektorien ja matriisien avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää algebran, geometrian ja trigonometrian perusmenetelmiä sekä vektori- ja matriisilaskentaa uudentyyppisissäkin sovellustehtävissä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anssi Ylinampa
Vastuuhenkilö

Anssi Ylinampa

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mekatroniikan peruskäsitteet . Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja ohjelmalla testaamalla varmentaa sekä dokumentoida mekatroniikkaan liittyvän prosessoriympäristön. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan uudelleenohjelmoitavan laitealustan sekä testata sen toimivuuden. Opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia suunnitellessaan ja ohjelmoidessaan mekatroniikan järjestelmää.

Sisältö

- Anturien ja toimilaitteiden liittäminen osaksi mekatroniikkaa
- Mekatroniikan ohjelmointi ja testaus
- Elektroniikan perustaidot
- Sulautetut järjestelmät
- Mekaniikka
- 3D-tulostus

Oppimateriaalit

Mekatroniikka , Mauri Airila , ISBN 951-672-274-1
Mechatronics principles and applications , Godfrey Onwubolu
Kolban ESP32 book

Opetusmenetelmät

oppitunnit ja laboratoriotyöt
itsenäinen opettelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

koetta ei ole
arvosanaa voi korottaa tekemällä harjoitustehtävän ja siihen raportin sekä esittelyvideon

Sisällön jaksotus

osata laboratoriossä käyttää laboratorion välineitä turvallisesti

osata prosessorilaitteen suunnittelua , toteuttamista , testaamista ja dokumentointia

osata ohjelmoida laite c-kielellä ja testaamalla varmentaa sen toiminta

osata ESP32 prosessorin käyttöä , laitesuunnittelua HW sekä c-kielisen ohjelman suunnittelua SW

osata bitin siirrossa jännitetasot ja virran suuruudet ESP32 prosessorin input sekä output puolilla

oppia C-kielen käyttöä prosessorilaitteen testaamisessa sekä osata kommenttitekstiä lisätä sopivasti c-kieliseen ohjelmaan

osata erilaisten antureiden ( esim Hall-anturin ja TMP36 lämpötila-anturi ) ja kytkimen ( Switch ) käyttöä sekä toimilaitteitten käyttöä ( mm ledit )

osata AD -muunninta ESP32 ssa käyttää analogisen tiedon muuttamiseen digitaaliseksi numeroksi ( binääriluvuksi )

ymmärtää kytkinvärähtelyjen ( contact bounce ) esiintyminen ja niihin ratkaisuvaihtoehtoja toteuttaa
vahtikoira ( Watchdog ) , käyttöönotto ESP32 ssa
osata omatoimista itsenäistä tiedonhakua, osata kysyä ja myös vastata tarvittaessa

osata komponenttien käyttöohjeita ja kytkentäkaavioita lukea , komponenttien välisiä kytkentöjä toteuttaa sekä osata tehdä mielekkäitä tulkintoja

osata määritella , suunnitella , toteuttaa , testata sekä dokumentoida pienryhmän prosessoriharjoitustyön

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää mekatronisen järjestelmän käsitteet ja perusperiaatteet. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa mekatronisen järjestelmän ja osaa jonkin verran soveltaa eri lähteistä kerättyä tietoa. Opiskelija osaa dokumentoida mekatroniikan järjestelmän. Työn tulokset ja tekeminen ovat melko laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mekatronisen järjestelmän. Tekeminen ja tulokset ovat laadukkaita ja dokumentaatio on teknisesti selkeä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävien teko ja kirjalliset tekniset raportit sekä esittelyvideot

Hylätty (0)

tekninen raportti puuttuu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

osaa tehdä esimerkissä määritellyn harjoitustehtävän prosessorilla ja laatii siitä raportin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

osaa tehdä hyvin harjoitustehtävän , joka on esimerkkinä. Kykenee omia mielekkäitä muutoksia tekemään perustehtävään ja raportoi hyvin . Kommenttitekstejä osaa lähdekoodiin kirjoittaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

osaa tehdä myös itsenäisesti ja oma-aloitteisesti prosessorilla tehtäviä sekä raportoida käytetystä tekniikasta riittävästi.
osaa selkeitä kommenttekstejä sijoittaa lähdekoodiin

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anssi Ylinampa
Vastuuhenkilö

Anssi Ylinampa

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mekatroniikan peruskäsitteet . Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja ohjelmalla testaamalla varmentaa sekä dokumentoida mekatroniikkaan liittyvän prosessoriympäristön. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan uudelleenohjelmoitavan laitealustan sekä testata sen toimivuuden. Opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia suunnitellessaan ja ohjelmoidessaan mekatroniikan järjestelmää.

Sisältö

- Anturien ja toimilaitteiden liittäminen osaksi mekatroniikkaa
- Mekatroniikan ohjelmointi ja testaus
- Elektroniikan perustaidot
- Sulautetut järjestelmät
- Mekaniikka
- 3D-tulostus

Oppimateriaalit

Mekatroniikka , Mauri Airila , ISBN 951-672-274-1Mechatronics principles and applications , Godfrey Onwuboluverkossa : Neil Kolban ESP32

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit etäopetuksena

itsenäinen tiedonhaku ja
työskentely oma-aloitteisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koetta ei ole .
Arvosanaa voi korottaa tekemällä harjoitustehtävän ja siihen raportin sekä esittelyvideon.

Sisällön jaksotus

osata etälaboratoriossä käyttää välineitä tehokkaasti ja turvallisesti

osata prosessorilaitteen suunnittelua , toteuttamista , testaamista ja dokumentointia

osata ohjelmoida laite c-kielellä ja testaamalla varmentaa sen toiminta

osata ESP32 prosessorin käyttöä , laitesuunnittelua HW sekä c-kielisen ohjelman suunnittelua SW

osata bitin siirrossa jännitetasot ja virran suuruudet ESP32 prosessorin input sekä output puolilla

oppia C-kielen käyttöä prosessorilaitteen testaamisessa sekä osata kommenttitekstiä lisätä sopivasti c-kieliseen ohjelmaan
osata erilaisten antureiden ( esim LM35 ja TMP36 analoginen lämpötila-anturi ) käyttöä sekä toimilaitteitten käyttöä ( mm ledit , OLED näyttö )
osata käyttää asynkronista langallista sarjaliikennepiiriä ( UART ) tiedonsiirrossa
osata synkronista langallista sarjaliikennepiiriä (SPI ) käyttää
osata langatonta tiedonsiirtoa käyttää kahden prosessorin välillä
osata AD -muunninta ESP32 ssa käyttää analogisen tiedon muuttamiseen digitaaliseksi numeroksi ( binääriluvuksi )
ymmärtää ja toteuttaa vahtikoira ( digital HW Watchdog inside processor ) , sen käyttöönotto ESP32 ssa
oppia laitekeskeytyspyynnön toteuttaminen ( HW interrupt request service )

osata omatoimista itsenäistä tiedonhakua, osata kysyä ja myös vastata tarvittaessa

osata komponenttien käyttöohjeita ja kytkentäkaavioita lukea , komponenttien välisiä kytkentöjä toteuttaa sekä osata tehdä mielekkäitä tulkintoja

osata määritella , suunnitella , toteuttaa , testata sekä dokumentoida lopputyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää mekatronisen järjestelmän käsitteet ja perusperiaatteet. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa mekatronisen järjestelmän ja osaa jonkin verran soveltaa eri lähteistä kerättyä tietoa. Opiskelija osaa dokumentoida mekatroniikan järjestelmän. Työn tulokset ja tekeminen ovat melko laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mekatronisen järjestelmän. Tekeminen ja tulokset ovat laadukkaita ja dokumentaatio on teknisesti selkeä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tekniset tehtävät ESP32lla
raportit ja esittelyvideot tehdyistä tehtävistä

Hylätty (0)

tekninen raportti sekä esittelyvideo puuttuvat perustehtävästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa tehdä lämpötilan mittaamisen LM35 sekä TMP36 antureilla , analogisen jännitteen digitalisoimisen ESP32 lla c-kielisellä ohjelmalla. Osaa muokata ohjelmakoodia tuloksellisesti.
Osaa laatia tekemästään tehtävästä ja sen testaamisesta raportin sekä esittelyvideon

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osata vahtikoiran käyttöönotto ESP32 ssa.
Oppii käyttämään langallista ja langatonta tiedonsiirtoa .
Osaa laitekeskeytyspyyntöä käyttää.
Kykenee laatimaan hyvän teknisen raportin tekemistään oppimistehtävistä sekä selkeän tekniikan esittelyvideon .
Osaa selkeitä kommenttitekstejä tehdä c-kieliseen ohjelmaan hyvin.
Osaa arvioida teknisen testamisensa kattavuutta.
Osaa muokata c-kielistä ohjelmaa jonkin verran itsenäisesti.
Muistaa itsearviointiosuudenkin (mm oman oppimisen kehittyminen ) laatia raporttiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa itsenäisestikin tehdä tekniikan tehtäviä ja kykenee myös oma-aloitteisesti prosessorilla tehtäviä tekemään. Osaa raportoida käytetystä tekniikasta riittävän kattavasti.
Osaa selkeitä valaisevia kommenttekstejä sijoittaa lähdekoodiin.
Esittelyvideot tehdyistä tehtävistä ovat huolellisesti tehtyjä
Tuo uutta kehittäävää tietoa kurssille ja ratkoo tarvittaessa teknisiä ongelmia yhteiseksi hyväksi.
Itsearviointia on raportissa selkeästi tehty.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anssi Ylinampa
Vastuuhenkilö

Anssi Ylinampa

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mekatroniikan peruskäsitteet . Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja ohjelmalla testaamalla varmentaa sekä dokumentoida mekatroniikkaan liittyvän prosessoriympäristön. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan uudelleenohjelmoitavan laitealustan sekä testata sen toimivuuden. Opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia suunnitellessaan ja ohjelmoidessaan mekatroniikan järjestelmää.

Sisältö

- Anturien ja toimilaitteiden liittäminen osaksi mekatroniikkaa
- Mekatroniikan ohjelmointi ja testaus
- Elektroniikan perustaidot
- Sulautetut järjestelmät
- Mekaniikka
- 3D-tulostus

Aika ja paikka

etäopetus verkossa

Oppimateriaalit

Mekatroniikka , Mauri Airila , ISBN 951-672-274-1Mechatronics principles and applications , Godfrey OnwuboluKolban : ESP32 book

Opetusmenetelmät

oppitunnit ja laboratoriotyöt
itsenäinen opettelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koetta ei ole .
Arvosanaa voi korottaa tekemällä harjoitustehtävän ja siihen raportin sekä esittelyvideon

Sisällön jaksotus

osata ESP32 prosessorilaitteen suunnittelua , toteuttamista , testaamista ja dokumentointia

osata ohjelmoida laite c-kielellä ja testaamalla varmentaa sen toiminta

osata ESP32 prosessorin käyttöä , laitesuunnittelua HW sekä c-kielisen ohjelman suunnittelua SW

osata bitin siirrossa jännitetasot ja virran suuruudet ESP32 prosessorin input sekä output puolilla

oppia C-kielen käyttöä prosessorilaitteen testaamisessa sekä osata kommenttitekstiä lisätä sopivasti c-kieliseen ohjelmaan

osata erilaisten antureiden ( esim LM35 ja TMP36 analoginen lämpötila-anturi ) käyttöä sekä toimilaitteitten käyttöä ( mm ledit , OLED näyttö )
osata käyttää asynkronista langallista sarjaliikennepiiriä ( UART ) tiedonsiirrossa
osata synkronista langallista sarjaliikennepiiriä (SPI ) käyttää
osata langatonta tiedonsiirtoa käyttää kahden prosessorin välillä
osata AD -muunninta ESP32 ssa käyttää analogisen tiedon muuttamiseen digitaaliseksi numeroksi ( binääriluvuksi )

ymmärtää ja toteuttaa vahtikoira ( digital HW Watchdog inside processor ) , sen käyttöönotto ESP32 ssa
osata omatoimista itsenäistä tiedonhakua, osata kysyä ja myös vastata tarvittaessa
oppia laitekeskeytyspyynnön toteuttaminen ( HW interrupt request service )

osata komponenttien käyttöohjeita ja kytkentäkaavioita lukea , ymmärtää komponenttien välisiä kytkentöjä eli virtapiirejä sekä osata tehdä mielekkäitä tulkintoja

osata määritella , suunnitella , toteuttaa , testata sekä dokumentoida oma harjoitustyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää mekatronisen järjestelmän käsitteet ja perusperiaatteet. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa mekatronisen järjestelmän ja osaa jonkin verran soveltaa eri lähteistä kerättyä tietoa. Opiskelija osaa dokumentoida mekatroniikan järjestelmän. Työn tulokset ja tekeminen ovat melko laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mekatronisen järjestelmän. Tekeminen ja tulokset ovat laadukkaita ja dokumentaatio on teknisesti selkeä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävien teko ja kirjalliset tekniset raportit sekä esittelyvideot

Hylätty (0)

tekninen raportti sekä esittelyvideo puuttuu perustehtävästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa tehdä lämpötilan mittaamisen LM35 sekä TMP36 antureilla , analogisen jännitteen digitalisoimisen ESP32 lla c-kielisellä ohjelmalla. Osaa muokata ohjelmakoodia tuloksellisesti.
Osaa laatia tekemästään tehtävästä ja sen testaamisesta raportin sekä esittelyvideon

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osata vahtikoiran käyttöönotto ESP32 ssa.
Oppii käyttämään langallista ja langatonta tiedonsiirtoa .
Osaa laitekeskeytyspyyntöä käyttää.
Kykenee laatimaan hyvän teknisen raportin tekemistään oppimistehtävistä sekä selkeän tekniikan esittelyvideon .
Osaa selkeitä kommenttitekstejä tehdä c-kieliseen ohjelmaan hyvin.
Osaa arvioida teknisen testamisensa kattavuutta.
Osaa muokata c-kielistä ohjelmaa jonkin verran itsenäisesti.
Muistaa itsearviointiosuudenkin (mm oman oppimisen kehittyminen ) laatia raporttiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa itsenäisestikin tehdä ja kykenee myös oma-aloitteisesti prosessorilla tehtäviä tekemään. Osaa raportoida käytetystä tekniikasta riittävän kattavasti.
Osaa selkeitä valaisevia kommenttekstejä sijoittaa lähdekoodiin.
Esittelyvideot tehdyistä tehtävistä ovat huolellisesti tehtyjä
Tuo uutta kehittäävää tietoa kurssille ja ratkoo tarvittaessa teknisiä ongelmia yhteiseksi hyväksi.
Itsearviointia on raportissa selkeästi tehty.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opinnäytetyönsä ja raportoimaan työnsä edistymisen. Opiskelija tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa työskennellä johdonmukaisesti ja hyviä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen, etsiä ja käyttää alansa tietoa kriittisesti. Opiskelija tuntee ja osaa valita omalle alalle tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää kieltä alansa tutkimuskäytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Sisältö

- Tutkimussuunnitelman laatiminen
- Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus ja sen prosessi
- Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti
- Kyselylomakkeen suunnittelu ja toteuttaminen
- Tiedonkeräys kyselytutkimuksen avulla
- Tulosten käsittely, raportointi ja tulkinta

- Kvalitatiivisen tutkimuksen luonne ja käyttöalueet
- Kvalitatiivisen tutkimuksen suunnittelu- ja toteutusprosessi
- Keskeiset kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
- Aineiston hankinta
- Aineiston analyysi ja tulosten esittäminen
- Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointi
- Tutkimuksen raportointi
- Tieteellinen kirjoittaminen
- Tutkimuksen osat ja asetteluseikat
- Asiatyyli
- Viite- ja lähdemerkinnät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa sovelluksia mobiilialustoille. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin työvälineet, menetelmät sekä ohjelmointirajapinnat. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen parhaiten sopivan toteutustekniikan.

Sisältö

- Mobiilikehitysympäristöt
- Käyttöliittymän rakentaminen
- Navigointi sovelluksessa
- Tapahtumien käsittely
- Mobiililaitteiden sensorit
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- Tiedonhallinta

Aika ja paikka

Opetusta 40h Rantavitikan kampuksen tehokoneluokissa.

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali Udacity.com kurssimateriaali: "Devoping Android Applications with Kotlin" Kirjallisuus: - Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), (Bill Philips, Chris Stewart, Kristin Marsicano) - Professional Android (Reto Meier, Ian Lake)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset / tutoriaalit. . Lisäksi pidetään koodityöpajoja, joiden aikana ohjataan harjoitusten tekemistä.

Tunneilla käydään asioitaa asioita sekä teoriassa, että tutoriaaliesimerkein läpi.

Sisällön jaksotus

Layoutit, Fragmentit,eri käyttöliittymäkomponentit
Tapahtumankäsittely
Tiedon välitys sovelluksen sisäisesti ja sovellusten välillä, intentit
Navigaatio
Sovelluksen elinkaari

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tehdään mobiilisovelluksia Android Studion avulla Android alustalle. Android Studion kehitysympäristö vaatii toimiakseen kohtuullisen tehokkaan koneen. Koulun koneita voi toki hyödyntää kehitystyössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa. Opiskelija tekee oppimistehtävät pääsääntöisesti itsenäisesti.

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntää mobiiliarkkitehtuureja ja ulkoisia rajapintoja. Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
vä (1)
Opiskelja kykenee tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä ja jotain toiminnallisuutta Android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöliittymiä ja hallitsee tapahtumankäsittelyn semantiikan android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.
Hyvä (3)
Opiskelija kykenee tekemään navigaatiota hyödyntäviä applikaatioita. Opiskelija osaa fragmenttien ja aktiviteettien käytön ja ymmärtää niiden tilojen merkityksen android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa tehdä käytettävyydeltään toimivia ja ylläpidettävää koodia. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä applikaatiota, jotka hyödyntävät tiedon varastointia. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa sovelluksia mobiilialustoille. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin työvälineet, menetelmät sekä ohjelmointirajapinnat. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen parhaiten sopivan toteutustekniikan.

Sisältö

- Mobiilikehitysympäristöt
- Käyttöliittymän rakentaminen
- Navigointi sovelluksessa
- Tapahtumien käsittely
- Mobiililaitteiden sensorit
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- Tiedonhallinta

Aika ja paikka

Opetus järjestetään pääosin Adobe Connect etäopetuksen kautta etänä toteutettavina koodityöpajoina.

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali Udacity.com kurssimateriaali: "Devoping Android Applications with Kotlin" Kirjallisuus: - Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), (Bill Philips, Chris Stewart, Kristin Marsicano) - Professional Android (Reto Meier, Ian Lake)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset / tutoriaalit. Lisäksi pidetään koodityöpajoja, joiden aikana ohjataan harjoitusten tekemistä.

Tunneilla käydään asioita läpi sekä teoriassa että tutoriaaliesimerkein.

Sisällön jaksotus

Layoutit, Fragmentit,
Tapahtumankäsittely
Tiedon välitys sovelluksen sisäisesti ja sovellusten välillä, intentit
Navigaatio
Sovelluksen elinkaari

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus vaatii opiskelijalta tietokoneen, joka jaksaa pyörittää Android Studio -ohjelmistoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa. Opiskelija tekee oppimistehtävät pääsääntöisesti itsenäisesti.

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntää mobiiliarkkitehtuureja ja ulkoisia rajapintoja. Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Tyydyttävä (1)
Opiskelja kykenee tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä ja jotain toiminnallisuutta Android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöliittymiä ja hallitsee tapahtumankäsittelyn semantiikan android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.
Hyvä (3)
Opiskelija kykenee tekemään navigaatiota hyödyntäviä applikaatioita. Opiskelija osaa fragmenttien ja aktiviteettien käytön ja ymmärtää niiden tilojen merkityksen android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa tehdä käytettävyydeltään toimivia ja ylläpidettävää koodia. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä applikaatiota, jotka hyödyntävät tiedon varastointia. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 20.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
 • Tuomas Herranen
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä ohjelmistotuotannon malleja ja menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä ohjelmistokehitysprojektissa.

Sisältö

- UML mallinnus CASE-välineitä hyödyntäen
- Parhaat suunnittelu- ja ohjelmointikäytönnöt (esim. Design Patterns, Versionhallinta, Code Convention)
- Testaus

Aika ja paikka

Syyslukukaudella 2023 lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Opetussuunnitelma, palautuskansiot ja linkit materiaaleihin Moodlen työtilassa.
Luentomateriaali, esimerkki-caset, harjoitukset ja harjoitustyöt ovat jaetussa OneDrive-hakemistossa, johon on linkki Moodlen työtilassa.
Suositeltava kirjallisuus:
Fowler M. & Scott K. 2004. UML, Docendo (suomennettu)
Haikala I. & Mikkonen T. 2011. Ohjelmistotuotannon käytännöt. Alma Talent
O'Docherty M. 2005. Object-Oriented Analysis and Design: Understanding System Development with UML 2.0, John Wiley & Sons
Pressman R. S. 2014. Software Engineering: A Practioner's Approach, 8th Edition. McGraw-Hill
Sommerville I. 2015. Software Engineering, 10th Edition. Addison-Wesley
van Vliet H. 2008. Software Engineering: Principles and Practice. John Wiley & Sons

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta 32 h. Kontaktiopetus koostuu luento-opetuksesta, CASE-välineeseen perehtymisestä sekä ryhmätyöskentelystä.
Itsenäistä työskentelyä 105,5h, joka sisältää perehtymisen materiaaleihin, harjoitustöiden teon sekä lukukausiprojektissa työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käydään mm. seuraavia asioita:
- Testaus
- Design Patterns
- Parhaat suunnittelu- ja ohjelmointikäytännöt
- Pipeline
- UML-mallinnus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia yksittäisiä UML-kaavioita CASE-työvälineellä, sekä hallitsee perustasolla ohjelmistotuotannon menetelmiä ja välineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja välineitä. Opiskelija osaa kattavasti määritellä ja suunnitella ohjelmiston CASE-välineitä ja UML:a hyödyntäen. Opiskelja osaa soveltaa keskeisempiä ohjelmistotuotannon menetelmiä ja välineitä,sekä suunnittelumalleja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja välineitä, sekä osaa valita tehtävään soveltuvimmat. Opiskelija osaa kattavasti määritellä ja suunnitella ohjelmiston CASE-välineitä ja UML:a hyödyntäen. Opiskelija osaa tarkoituksen mukaisesti soveltaa ohjelmistotuotannon menetelmiä ja välineitä,sekä suunnittelumalleja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön(osaamisen osoittaminen), sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja perusperiaatteet. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet:
-Luokat ja Oliot
-Rakentajat
-Metodit
-Jäsenmuuttujat
-Periytyminen
-Näkyvyysmääreet
-Kapselointi
-Myöhäinen sidonta
-Aikainen sidonta
-Luokkamuuttujat ja metodit
-Ylikirjoittaminen ja kuormittaminen
-Abstraktit luokat
-Rajapinnat

Aika ja paikka

Lähiopetus lukujärjestyksen mukaan Rantavitikan kampuksella, Jokiväylä 11, syyslukukaudella 2023.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, esimerkit ja harjoitukset. Moodle-työtilassa linkki jaettuun OneDrive-materiaalihakemistoon.

Kirjallisuus
C# Object-Oriented Programming
C# Olio-ohjelmointi

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja ohjelmointiharjoituksia 40 tuntia, itsenäistä opiskelua, työskentelyä lukukausiprojektissa sekä harjoitustyön tekoa 97,5 tuntia.
Ohjelmointiharjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää, mikäli haluaa saavuttaa työelämässä vaadittavan ohjelmointirutiinin ja ammattipätevyyden.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla käytävät aiheet liittyvät lukukausiprojektiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näyttö/koe suoritetaan opintojakson lopussa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käymme mm. seuraavia asioita.
- C# Ohjelmoinnin perusteet
- Luokat ja oliot
- Rakentajat
- Perinnöllisyys
- Aikainen- ja myöhäinen sidonta
- Metodit ja parametrit
- Jäsenmuuttujat
- Kapselointi
- Rajapinnat
- Abstractit

Lisätietoja opiskelijoille

Käytettävä ympäristö:
Visual Studio + Unity 3D Pelimoottori

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet, periaatteet ja ohjelmointikielen perussyntaksin. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia hyödyntäen ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja periaatteet sekä ohjelmointikielen syntaksin. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa ja hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja periaatteet sekä hallitsee ohjelmointikielen syntaksin. Opiskelija osaa laatia vaativia olioparadigmaa ja hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee kattavasti ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön(osaamisen osoittaminen)/Koe, sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Hedemäki
Vastuuhenkilö

Kimmo Hedemäki

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja perusperiaatteet. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet:
-Luokat ja Oliot
-Rakentajat
-Metodit
-Jäsenmuuttujat
-Periytyminen
-Näkyvyysmääreet
-Kapselointi
-Myöhäinen sidonta
-Aikainen sidonta
-Luokkamuuttujat ja metodit
-Ylikirjoittaminen ja kuormittaminen
-Abstraktit luokat
-Rajapinnat

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, esimerkit ja tehtävät Moodle-työtilassa
Martin R. 2009. Clean Code. Pearson Education

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointilabrat Zoomissa
Luentomateriaali ja tehtävät Moodlessa.
Ohjaus Zoom:n ja Teamsin kautta
Itsenäinen opiskelu
Ohjelmointi tehdään C# kielellä Visual Studio Code:lla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukoe Moodlessa viimeisellä luentokerralla. Uusintakokeet sovitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käydään mm. seuraavia asioita:
- Olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet
- kapselointi (encapsulation),
- periytyminen (inheritance)
- monimuotoisuus (polymorphism)
- Metodien kuormittaminen
- Metodien korvaaminen
- Tietorakenteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet, periaatteet ja ohjelmointikielen perussyntaksin. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia hyödyntäen ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja periaatteet sekä ohjelmointikielen syntaksin. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa ja hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja periaatteet sekä hallitsee ohjelmointikielen syntaksin. Opiskelija osaa laatia vaativia olioparadigmaa ja hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee kattavasti ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvointi muodostuu loppukokeesta ja harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

04.10.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation tietoturvatyön perusteet ja käytetyt standardit. Opiskelija saa valmiudet tietoturvan kehittämistyöhön omassa organisaatiossaan.

Sisältö

1. Johdatus tietoturvallisuutteen, tietoturvariskien arviointi 2. Tietoturvan kehittäminen yrityksissä - vaadittavat dokumentit
3. Organisaation tietoturva osa-alueittain        4. Tietosuoja, EU:n tietosuoja-asetus ym. lainsäädäntö

Aika ja paikka

Verkossa. Aloitus ke 4.10.2023
vk 40 ke 4.10.2023
vk 43 ke 25.10..2023
vk 44 ke 1.11.2023
vk 46 ke 15.11.2023
vk 47 ke 22.11.2023
vk 48 ke 29.11.2023
vk 49 TO 7.12.2023

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali
Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisema materiaali
Aihealueentutkimusjulkaisut

Opetusmenetelmät

7X4 tunnin luennot Zoomissa ja Materiaalit Moodlessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson luentojen loputtua avautuu laajemman lopputehtävän paketti Moodlessa Lopputehtävän teko kestää noin 3 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu lopputehtävästä suoriutumiseen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation tietoturvatyön perusteet ja käytetyt standardit. Opiskelija saa valmiudet tietoturvan kehittämistyöhön omassa organisaatiossaan. Opiskelija tuntee tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät eettiset näkökohdat. Opiskelija kykenee mukautumaan tietoturva-alan nopeaan muutokseen ja ylläpitämään osaamistaan.

Sisältö

Johdatus tietoturvallisuutteen, tietoturvariskien arviointi
Tietoturvan kehittäminen yrityksissä, ml. vaadittavat dokumentit
Organisaation tietoturva osa-alueittain
Tietosuoja, EU:n tietosuoja-asetus ja muu lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa keskeiset tietoturvauhkat. Opiskelija osaa toimia niin, ettei itse muodosta tietoturvauhkaa organisaatiolleen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ottaa huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset organisaation tietoturvalliselle toiminnalle. Opiskelija osaa laatia organisaatiolleen ohjeistuksen hyvistä tietoturvakäytännöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia ennakoivasti ja huomioida organisaation tietoturvaan vaikuttavat seikat kansallisessa ja kansainvälisessä toiminta-alueessa sekä ohjeistaa oman organisaationsa toimintaa niin, että tietoturvallisuus on osa organisaation tapaa toimia.

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 26.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Toni Westerlund
 • Jarkko Piippo
 • Sanni Mustonen
 • Jaakko Lahtinen
Vastuuhenkilö

Sanni Mustonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T19K
  Tietojenkäsittelyn koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio kevät 2019
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • T26K23S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, Syksy 2023
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Ymmärtää pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteet
Ymmärtää kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteet
On tutustunut erilaisiin mahdollisuuksiin suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia
On harjoitellut suunnittelua ja budjetointia omassa peliprojektissaan

Sisältö

Pelinkehitystiimissä toimiminen
Pelifirman toiminta
Kaupallisen pelin suunnittelu ja potentiaalin kartoitus
Pelin budjetointi

Aika ja paikka

Aloitustapaaminen paikan päällä Rovaniemellä. Myöhemmät tapaamiset pääosin Teamsissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lapin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua maksutta Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamiin LUC-opintoihin, mikäli opinnot voi liittää omaan tutkintoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan työpöydällä: https://hakeutuminen-amk.peppi4.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#3639

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
Toimii osana pelikehitystiimiä ja ottaa vastaan tehtäviä
Tuntee peliliiketoiminnan peruskäsitteistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
Osaa kuunnella, vuorovaikuttaa sekä osittaa ja jakaa tehtäviä osana pelikehitystiimiä
Osaa ottaa aktiivisen roolin ryhmässä
Tuntee peliliiketoiminnan peruskäsitteistön ja osaa soveltaa joitain peliliiketoiminnan osa-alueita työssään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
Osaa johtaa pelikehitystiimiä tai sen osakokonaisuutta
Tuntee laajasti peliliiketoiminnan käsitteistön ja liiketoiminnan vaiheet
Osaa soveltaa laajasti erilaisia peliliiketoiminnan suunnittelukäytäntöjä työssään

Hylätty (0)

0 / Hylätty:
Kaikki kirjalliset tehtävät palauttamatta
Riittämätön läsnäolo
Ei ymmärrä pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteita
Ei ymmärrä kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteita
Ei tunne erilaisia mahdollisuuksia suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia
Ei ole osallistunut suunnitteluun ja budjetointiin omassa tai ryhmän peliprojektissa
Ei kykene keskustelemaan ja työskentelemään ryhmän kanssa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Merkittävä osa tehtävistä palauttamatta
Ymmärtää pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteet välttävästi
Ymmärtää kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteet välttävästi
On tutustunut erilaisiin mahdollisuuksiin suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia, mutta ei osaa soveltaa niitä
On osoittanut välttävää suunnittelu- ja budjetointiosaamista omassa tai ryhmän peliprojektissa
Kykenee keskustelemaan ja työskentelemään ryhmän kanssa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3
Kaikki kirjalliset tehtävät palautettu
Ymmärtää pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteet hyvin
Ymmärtää kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteet hyvin
On tutustunut erilaisiin mahdollisuuksiin suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia ja pystyy soveltamaan niitä
On osoittanut hyvää suunnittelu- ja budjetointiosaamista omassa tai ryhmän peliprojektissa
Osoittaa hyviä keskustelu- ja ryhmätyötaitoja

4
Kaikki kirjalliset tehtävät palautettu
Ymmärtää kiitettävästi pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteita
Ymmärtää kiitettävästi kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteita
Osaa kiitettävästi soveltaa erilaisia mahdollisuuksia suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia
On osoittanut kiitettävää suunnittelu- ja budjetointiosaamista omassa tai ryhmän peliprojektissa
Osoittaa kiitettäviä keskustelu- ja ryhmätyötaitoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki kirjalliset tehtävät palautettu
Ymmärtää erinomaisesti pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteita
Ymmärtää erinomaisesti kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteita
Osaa erinomaisesti soveltaa erilaisia mahdollisuuksia suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia
On osoittanut erinomaista suunnittelu- ja budjetointiosaamista omassa tai ryhmän peliprojektissa
Osoittaa erinomaisia keskustelu- ja ryhmätyötaitoja

Esitietovaatimukset

Jakso joko käydään yhdessä kesäpeliopintojen kanssa, tai opiskelijalla on itsenäinen riittävän pitkällä oleva pelinkehitysprojekti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä pelimoottorin keskeiset toimintaperiaatteet ja käyttää pelimoottoria toteuttaessaan toimintoja virtuaalimailmaan. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin toiminnallisuuksia.

Sisältö

- Unreal Enginen ominaisuudet ja hyödyt
- Pelimekaniikan toteuttaminen Blueprinteillä
- Käyttäjän interaktiot ja niiden käsittely Blueprinteillä
- HUD/UI-ohjelmointi
- Kenttäsuunnittelutyökalujen käyttäminen
- AI ja reitinhakualgoritmit
- Yksinkertaiset NPC-hahmot
- Pelianimaatioiden käyttöönotto Unreal Enginessä

Aika ja paikka

Online-toteutus (Teams, Moodle, Youtube, Zoom)

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään UnrealEngine-pelimoottoria. Käytössä on UnrealEnginen oma dokumentaatio sekä tutoriaalivideot.

McCaffrey, M. (2017). Unreal engine VR cookbook: Developing virtual reality with UE4. Boston: Addison-Wesley.
Sanders, A. (2017). An introduction to Unreal Engine 4. Boca Raton, FL: CRC Press.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot, joiden kautta valtaosa käytännönläheisestä teoria sisällöstä jaetaan.
Opiskelijoilla on käytössään Moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään oppimispäiväkirjan muodossa.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetuksessa on käytössä Teams-työtila opiskelun tukena.

Lisätietoja opiskelijoille

Kyseessä on käytännönläheinen opintojakso.

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arvosana muodostuu palautettujen harjoitustöiden laadusta ja määrästä (painotus laadussa). Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla ja videolla, jotka rakennetaan opiskelijan toimesta opintojakson sisällöstä.

Suosittelen kohtuullisen tehokasta konetta käytettäväksi harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä (1) Osaat käyttää pelimoottorin perustoiminnallisuuksia.
Tyydyttävä (2) Osaat hyödyntää osaa pelimoottorin ominaisuuksia.
Hyvä (3) Osaat hyödyntää pelimoottorin keskeisiä ominaisuuksia. Osaat dokumentaation pohjalta ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia ja pystyt pienessä määrin soveltamaan pelimoottorin ominaisuuksia omiin ideoihisi.
Hyvä (4) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Pystyt toteuttamaan omia ideoitasi pelimoottorin ominaisuuksia hyödyntäen.
Kiitettävä (5) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Osaat itsenäisesti soveltaa haastavampia tekniikoita.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 25.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä pelimoottorin keskeiset toimintaperiaatteet ja käyttää pelimoottoria toteuttaessaan toimintoja virtuaalimailmaan. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin toiminnallisuuksia.

Sisältö

- Unreal Enginen ominaisuudet ja hyödyt
- Pelimekaniikan toteuttaminen Blueprinteillä
- Käyttäjän interaktiot ja niiden käsittely Blueprinteillä
- HUD/UI-ohjelmointi
- Kenttäsuunnittelutyökalujen käyttäminen
- AI ja reitinhakualgoritmit
- Yksinkertaiset NPC-hahmot
- Pelianimaatioiden käyttöönotto Unreal Enginessä

Aika ja paikka

Online-toteutus (Teams, Moodle, Youtube, Zoom). Tämä toteutus on suunnattu Pellon Lukion oppilaille.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään Epic Gamesin valmistamaa Unreal Engine-pelimoottoria ja sen 5.2 versiota. Käytössä on UnrealEnginen oma dokumentaatio sekä tutoriaalivideot. McCaffrey, M. (2017). Unreal engine VR cookbook: Developing virtual reality with UE4. Boston: Addison-Wesley. Sanders, A. (2017). An introduction to Unreal Engine 4. Boca Raton, FL: CRC Press.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot, joiden kautta valtaosa käytännönläheisestä teoria sisällöstä jaetaan. Käytössä on Unreal Enginen versio 5.2.
Opiskelijoilla on käytössään Moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään oppimispäiväkirjan muodossa.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetuksessa on käytössä Teams-työtila opiskelun tukena.

Lisätietoja opiskelijoille

Kyseessä on käytännönläheinen opintojakso.

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arvosana muodostuu palautettujen harjoitustöiden laadusta ja määrästä (painotus laadussa). Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla ja videolla, jotka rakennetaan opiskelijan toimesta opintojakson sisällöstä.

Suosittelen kohtuullisen tehokasta konetta käytettäväksi harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä (1) Osaat käyttää pelimoottorin perustoiminnallisuuksia.
Tyydyttävä (2) Osaat hyödyntää osaa pelimoottorin ominaisuuksia.
Hyvä (3) Osaat hyödyntää pelimoottorin keskeisiä ominaisuuksia. Osaat dokumentaation pohjalta ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia ja pystyt pienessä määrin soveltamaan pelimoottorin ominaisuuksia omiin ideoihisi.
Hyvä (4) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Pystyt toteuttamaan omia ideoitasi pelimoottorin ominaisuuksia hyödyntäen.
Kiitettävä (5) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Osaat itsenäisesti soveltaa haastavampia tekniikoita.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2026

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2026

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1000

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä pelimoottorin keskeiset toimintaperiaatteet ja käyttää pelimoottoria toteuttaessaan toimintoja virtuaalimailmaan. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin toiminnallisuuksia.

Sisältö

- Unreal Enginen ominaisuudet ja hyödyt
- Pelimekaniikan toteuttaminen Blueprinteillä
- Käyttäjän interaktiot ja niiden käsittely Blueprinteillä
- HUD/UI-ohjelmointi
- Kenttäsuunnittelutyökalujen käyttäminen
- AI ja reitinhakualgoritmit
- Yksinkertaiset NPC-hahmot
- Pelianimaatioiden käyttöönotto Unreal Enginessä

Aika ja paikka

Online-toteutus (Teams, Moodle, Youtube, Zoom)

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään UnrealEngine-pelimoottoria. Käytössä on UnrealEnginen oma dokumentaatio sekä tutoriaalivideot.

McCaffrey, M. (2017). Unreal engine VR cookbook: Developing virtual reality with UE4. Boston: Addison-Wesley.
Sanders, A. (2017). An introduction to Unreal Engine 4. Boca Raton, FL: CRC Press.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot, joiden kautta valtaosa käytännönläheisestä teoria sisällöstä jaetaan.
Opiskelijoilla on käytössään Moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään oppimispäiväkirjan muodossa.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetuksessa on käytössä Teams-työtila opiskelun tukena.

Lisätietoja opiskelijoille

Kyseessä on käytännönläheinen opintojakso.

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arvosana muodostuu palautettujen harjoitustöiden laadusta ja määrästä (painotus laadussa). Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla ja videolla, jotka rakennetaan opiskelijan toimesta opintojakson sisällöstä.

Suosittelen kohtuullisen tehokasta konetta käytettäväksi harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä (1) Osaat käyttää pelimoottorin perustoiminnallisuuksia.
Tyydyttävä (2) Osaat hyödyntää osaa pelimoottorin ominaisuuksia.
Hyvä (3) Osaat hyödyntää pelimoottorin keskeisiä ominaisuuksia. Osaat dokumentaation pohjalta ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia ja pystyt pienessä määrin soveltamaan pelimoottorin ominaisuuksia omiin ideoihisi.
Hyvä (4) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Pystyt toteuttamaan omia ideoitasi pelimoottorin ominaisuuksia hyödyntäen.
Kiitettävä (5) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Osaat itsenäisesti soveltaa haastavampia tekniikoita.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 29.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektinhallinnan periaatteet ja osaa tuottaa projektin vaatiman dokumentaation. Opiskelija osaa soveltaa projektinhallinnan käytäntöjä pienimuotoisessa tietoteknisessä projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylisiä työelämän tekstejä sekä esiintyä erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa laatia rekrytointiin liittyviä asiakirjoja sekä toimia eri rooleissa rekrytointiin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen tavoitteet ja osaa tarvittaessa soveltaa niitä palvelu- tai tuotekehitysprojektin ratkaisuissa. Opiskelija osaa toimia projektissa yhteisöllisen kehittämisen näkökulmia noudattaen sitä tukevilla alustoilla. Opiskelijaa osaa kantaa vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta, reflektoida omaa toimintaansa ja antaa rakentavaa palautetta

Sisältö

- Projektinhallinnan perusteet: prosessi ja dokumentaatio
- Ketterän projektinhallinnan menetelmät ja erityispiirteet
- Asiatyyli, perusasiakirjat lähdemerkintöineen, esiintymisen ohjeet, työelämän esiintymistilanteet, rekrytoinnin asiakirjat, rekrytointitilanteet
- Kestävän kehityksen tavoitteet
- Yhteisöllinen kehittäminen ja tiimityö

Opintojakso sisältää 3 op viestintää

Oppimateriaalit

Materiaali ja dokumenttipohjat tarjotaan Moodlessa.Internet tarjoaa runsaasti oheismateriaalia aiheeseen.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Project Management Institute. 2021. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide.
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu teoria-osuudesta ja käytännön projektityöstä.
Oppiminen toteutetaan projektioppimisen mallilla. Opiskelijat perehdytetään projektin läpivientiin lyhyesti ensin teoreettisella tasolla, jonka jälkeen opittuja asioita sovelletaan käytännön projektissa. Opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmät, jotka toteuttavat käytännön projektin. Oppiminen sisältää luentoja ja työpajoja aiheen ympäriltä, katselmointeja sekä ohjausistuntoja. Projektien tuotokset esitellään kaikkien TVT-ryhmien yhteisessä projektinäyttelypäivässä huhtikuun lopulla.

Viestinnän osuus on integroitu projektin etenemiseen. Oppiminen sisältää luentoja, tuntitehtäviä, harjoituksia yksin ja yhdessä opiskelijakollegojen kanssa sekä ohjaustunteja.

Opintojakso on integroitu web-kehitys-opintojakson kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Käytännön projekti voidaan läpi viedä työelämän oikeassa projektissa.
Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan työtodistuksilla myös lukea hyväksi joko kokonaan tai osittain.

Viestinnän valinnaiset suoritustavat sovitaan henkilökohtaisesti opiskelijan kanssa perustelluissa erikoistilanteissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija ymmärtää indikaattoreiden/mittaustiedon vaikutukset projektinhallinnassa ja -johtamisessa. Opiskelija osaa esiintyä erilaisissa työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja sekä rekrytoinnin dokumentteja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoreettisen käsittelyn oppimistehtävistä tulee olla hyväksytty suoritus:

- Osallistuminen tapaamisiin sekä niissä toteuttavien/annettavien ryhmissä tehtävien oppimistehtävien hyväksytty suoritus.
- Poissaolo johtaa yksilönä vaadittavaan lisäsuoritukseen

Käytännön projektin osalta arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, vastuullisuuteen ja tuloksiin yksilönä (50%) ja projektiryhmätasolla (50%). Arviointi on jatkuvaa eli arvioinnin kohteena on koko prosessi, ei vain lopputulos.

Warning: Projektityöskentely edellyttää aktiivista osallistumista. Poissaolot tai passiivinen osallistuminen johtaa poistamiseen projektiryhmästä sekä opintojakson hylkäämiseen.

Viestinnän osuuden suorittaminen perustuu tuntitehtävien ja harjoitusten/tehtävien suorittamiseen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektinhallinnan periaatteet ja osaa tuottaa projektin vaatiman dokumentaation. Opiskelija osaa soveltaa projektinhallinnan käytäntöjä pienimuotoisessa tietoteknisessä projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylisiä työelämän tekstejä sekä esiintyä erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa laatia rekrytointiin liittyviä asiakirjoja sekä toimia eri rooleissa rekrytointiin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen tavoitteet ja osaa tarvittaessa soveltaa niitä palvelu- tai tuotekehitysprojektin ratkaisuissa. Opiskelija osaa toimia projektissa yhteisöllisen kehittämisen näkökulmia noudattaen sitä tukevilla alustoilla. Opiskelijaa osaa kantaa vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta, reflektoida omaa toimintaansa ja antaa rakentavaa palautetta

Sisältö

- Projektinhallinnan perusteet: prosessi ja dokumentaatio
- Ketterän projektinhallinnan menetelmät ja erityispiirteet
- Asiatyyli, perusasiakirjat lähdemerkintöineen, esiintymisen ohjeet, työelämän esiintymistilanteet, rekrytoinnin asiakirjat, rekrytointitilanteet
- Kestävän kehityksen tavoitteet
- Yhteisöllinen kehittäminen ja tiimityö

Opintojakso sisältää 3 op viestintää

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodlessa ja ZOOMissa lukujärjestyksen mukaisesti.

Projektia koskevissa osuuksissa opiskelijat etenevät itsenäisesti omaan tahtiin. Ohjauskertoja tehtävien tueksi järjestetään ZOOMissa lukujärjestyksen mukaisesti. Viestinnän tehtäviä opiskelijat suorittavat opetuksen mukaan: tehtävät pystyy palauttamaan luentojen jälkeen.

Suoritustapa 1: Opiskelijat laativat aluksi projektisuunnitelman, joka hyväksytetään ja katselmoidaan vastuuopettajan toimesta. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja sisältää edistymiskatselmointeja sekä päätöstilaisuuden. Näistä menettelyistä ja aikatauluista sovitaan erikseen.

Suoritustapa 2: Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide. ISBN:1628256648

Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä vaihtoehtojen 1 tai 2 mukaisesta suorituksesta. Viestinnän osuus suoritetaan tehtävillä.
Opintojakso tarjotaan kokonaan virtuaalisena.

Suoritustapa 1:
Opintojakso suoritetaan esim. työpaikalla oikeassa projektissa, jossa sovelletaan projektinhallintaa sekä tuotetaan asiaankuuluva dokumentaatio.
Vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat muodostaa oman 3-4 opiskelijan tiimin ja läpiviedä oman pienimuotoisen projektin.
Projektinhallintaan voidaan soveltaa myös agile-menetelmiä. Tarkempi toteutustapa sovitaan tapauskohtaisesti.

Suoritustapa 2:
Kuhunkin luentoon liittyy tehtäväsarja, joka tulee suorittaa hyväksytysti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännön projekti voidaan läpi viedä työelämän oikeassa projektissa.
Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla. Tämä koskee siis vain projektinhallintaosuuksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan suorittaa joko käytännön projektityönä tai tehtävillä. Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Sisällön jaksotus

Projektiopinnot sekä viestinnän osuudet etenevät erillisenä eikä niiden välillä ole riippuvuuksia. Molemmat osiot on suoritettava opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija ymmärtää indikaattoreiden/mittaustiedon vaikutukset projektinhallinnassa ja -johtamisessa. Opiskelija osaa esiintyä erilaisissa työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja sekä rekrytoinnin dokumentteja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu joko tehtävien palautukseen tai käytännön projektin hyväksyttyyn läpivientiin Moodlen taulukon mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Afflekt
 • Petri Kesälahti
 • Petri Hannula
 • Ville Kanto
Vastuuhenkilö

Ari Afflekt

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA53S21SV
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21AU
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA52K21S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat tarvittavat taidot robotin suunnitteluun ja toteuttamiseen teollisuus- tai toimistoympäristössä. Opit erilaisia teoreettiseen ja käytännön suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä vaihtoehtoja, vertailet niitä ja valitset sopivimman toteutustavan käytännön projektissa. Tutustut robotin toteuttamiseen liittyviin laitteisiin, ohjelmistoihin ja dokumentaatioon. Työskentelet projektin parissa joko yksin ja pienryhmässä. Opit luomaan kattavaa dokumentaatiota, sisältäen mm. tekniset piirustukset, käyttöoppaat ja lopputulosraportit helpottamaan tulevaa robotin huoltoa ja laajentamista. Hallitset tehokkaasti projektiresursseja ja aikatauluja noudattaen samalla projektin tavoitteita ja määräaikoja.

Sisältö

Projekti tehdään monialaisissa tiimeissä.
• Projektissa toimiminen ja projektinhallinta
• Järjestelmä- ja sovellussuunnittelu roboteille
• Robotin ohjelmointi ja ohjaus: Robotin ohjelmointialgoritmien ja logiikan suunnittelu ja toteutus tiettyjen tehtävien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Robottien ja työvälineiden tuntemuksen parantaminen
• Tehokkaiden ratkaisujen löytäminen robottiprojektin ongelmiin.
• Robottiturvallisuusnäkökohdat ja turvallinen työskentely
• Dokumentaatio ja tulokset
• Itse- ja vertaisarviointi
• Projektin kokonaisraportointi ja esittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat toteuttaa robotiikkaprojektin teollisuus- tai toimistoympäristössä opastuksella. Pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan robotteja. Sinulla on tuntemus robotiikan laitteista, ohjelmista ja dokumentaatiosta. Toteutuksesi täyttää robottiratkaisun perusvaatimukset. Osaat tuottaa projektidokumentaatiota ja työskennellä roolissasi tiimin jäsenenä. Pystyt esittelemään projektin tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat toteuttaa robotiikkaprojektin teollisuus- tai toimistoympäristössä. Pystyt luomaan robotin, mukaan lukien robotin yleisrakennekaavion, komponenttien valinnan ja integroinnin. Sinulla on tuntemus robotiikan laitteista, ohjelmista ja dokumentaatiosta. Hallitset robottien toteutuksen ja pystyt vaikuttamaan lopputulokseen palautetta hyödyntäen kehitysprosessin aikana. Toteutus täyttää robotin vaatimusmäärittelyn. Pystyt tuottamaan projektidokumentaatiota ja toimimaan projektitiimissä. Pystyt esittelemään projektin tulokset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat toteuttaa robotiikkaprojektin teollisuus- tai toimistoympäristössä. Pystyt luomaan laadukkaan robotin, mukaan lukien robotin yleisrakennekaavion, komponenttien valinnan ja integroinnin. Osaat ohjata muita projektiryhmän jäseniä. Sinulla on laaja tuntemus robotiikan laitteista, ohjelmista ja dokumentaatiosta. Hallitset robottien toteutuksen ja pystyt vaikuttamaan lopputulokseen palautetta hyödyntäen kehitysprosessin aikana. Toteutus täyttää robotin vaatimusmäärittelyn. Pystyt tuottamaan laadukasta projektidokumentaatiota ja toimimaan asiantuntijana projektitiimissä. Pystyt yleisö huomioiden esittelemään projektin tulokset.

Esitietovaatimukset

Robotiikan ja palvelurobotiikan perusteet opintojakso suoritettuna tai vastaava osaaminen sekä perusopinnot suoritettuna tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Opiskelijaryhmät
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa robottijärjestelmän toiminnalliset osat ja komponentit sekä ohjelmallisen osuuden. Opiskelija hallitsee robotiikan käsitteet sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja testata robottijärjestelmän.

Sisältö

- Robotiikan perusteet
- Robottien ohjelmointi
- Robottien anturit ja toimilaitteet
- Robotiikan sovelluskohteet
- Liitynnät muihin laitteisiin ja järjestelmiin

Aika ja paikka

Zoom, Teams, Moodle, Youtube

Oppimateriaalit

Robotiikka ja tekoäly : johdatus aiheeseen, 2022, Hänninen, PasiIsaac Asimov ( Tuotanto )R.U.R., 1920, Karel Čapek.Robotti ihmisen apuna, 2017, Niinistö-Samela, SeijaROS - Online materiaalit ABB Robotics - Robot studio online materiaalitElements of Robotics. Ben-Ari, Mordechai, aut, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut ; Mondada, Francesco, aut, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/autSpringer Nature 2017 2018. 1st ed. 2018. ( https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-62533-1 )Service robotics. Sezer, Volkan, editor ; Öncü, Sinan, editor ; Baykas, Pinar Boyraz, editor

IntechOpen 2020. ( https://mts.intechopen.com/storage/books/9902/authors_book/authors_book.pdf )

Opetusmenetelmät

Luennot, videoluennot, workshopit. Etärobotti laboratorio työt. Ladattava robotti ympäristö.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppimispäiväkirjan pystyy palauttamaan myöhemmin opettajan kanssa asian sopimalla.

Sisällön jaksotus

Kevät 2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee robotiikan peruskäsitteet. Opiskelija ssaa tehdä tarvittavien tietojen hakua robotiikasta ja ymmärtää anturien toimintaa . Opiskelija osaa käyttää toimilaitteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä robotin laite- ja ohjelmatoiminnot teknisesti. Opiskelija osaa suunnitella laitealustan ja toteuttaa robottijärjestelmän sekä siihen liittyvän ohjelmallisen älyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa sekä testata robottijärjestelmän. Opiskelija osaa käyttää antureita ja toimilaitteita robotissa edistyksellisellä tavalla. Kykenee omatoimisesti kehittämään robottia ja sen toimintoja .

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut tehtävät moodle työtilassa ja niistä saadut pisteet.
50 pistettä on läpi pääsyn raja.
50-65 1-2
65-80 3-4
Oppimispäiväkirja ja video

Hylätty (0)

Alle 50% ( alle 50 pistettä ) opintojaksolla käytävistä asioista on toteennäyttämättä tehtävillä, tai vaihtoehtoisesti oppimispäiväkirjalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2) 50-65 pistettä
Opiskelija ymmärtää robotiikan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia robotiikan toteutuksia.
Opiskelija kykenee toteuttamaan yksinkertaisia robotiikan ratkaisuja itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ratkaisemaan robotiikan perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa esimerkiksi Robot Operating Systemin digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4) 65-90 pistettä

Opiskelija ymmärtää robotiikan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella robotiikan toteutuksia soveltuvalla menetelmällä.
Opiskelija kykenee toteuttamaan robotiikan toteutuksia ja ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää robotiikan toimilaitteiden tarjoamia ominaisuuksia ja suunnittella robotti toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean robotiikka ratkaisun joukosta toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla ratkaisulla toimivan toteutuksen.
Opiskelija pystyy ratkaisemaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa robotiikan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) > 90 pistettä
Opiskelija osaa tehdä sujuvasti robotiikan sovelluksia. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa robottijärjestelmän toiminnalliset osat ja komponentit sekä ohjelmallisen osuuden. Opiskelija hallitsee robotiikan käsitteet sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja testata robottijärjestelmän.

Sisältö

- Robotiikan perusteet
- Robottien ohjelmointi
- Robottien anturit ja toimilaitteet
- Robotiikan sovelluskohteet
- Liitynnät muihin laitteisiin ja järjestelmiin

Aika ja paikka

Zoom, Teams, Moodle, Youtube

Oppimateriaalit

Robotiikka ja tekoäly : johdatus aiheeseen, 2022, Hänninen, PasiIsaac Asimov ( Tuotanto )R.U.R., 1920, Karel Čapek.Robotti ihmisen apuna, 2017, Niinistö-Samela, SeijaROS - Online materiaalit ABB Robotics - Robot studio online materiaalitElements of Robotics. Ben-Ari, Mordechai, aut, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut ; Mondada, Francesco, aut, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/autSpringer Nature 2017 2018. 1st ed. 2018. ( https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-62533-1 )Service robotics. Sezer, Volkan, editor ; Öncü, Sinan, editor ; Baykas, Pinar Boyraz, editor

IntechOpen 2020. ( https://mts.intechopen.com/storage/books/9902/authors_book/authors_book.pdf )

Opetusmenetelmät

Luennot, videoluennot, workshopit. Etärobotti laboratorio työt. Ladattava robotti ympäristö.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppimispäiväkirjan pystyy palauttamaan myöhemmin opettajan kanssa asian sopimalla.

Sisällön jaksotus

Kevät 2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee robotiikan peruskäsitteet. Opiskelija ssaa tehdä tarvittavien tietojen hakua robotiikasta ja ymmärtää anturien toimintaa . Opiskelija osaa käyttää toimilaitteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä robotin laite- ja ohjelmatoiminnot teknisesti. Opiskelija osaa suunnitella laitealustan ja toteuttaa robottijärjestelmän sekä siihen liittyvän ohjelmallisen älyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa sekä testata robottijärjestelmän. Opiskelija osaa käyttää antureita ja toimilaitteita robotissa edistyksellisellä tavalla. Kykenee omatoimisesti kehittämään robottia ja sen toimintoja .

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja ja video

Hylätty (0)

Alle 50% opintojaksolla käytävistä asioista on toteennäyttämättä oppimispäiväkirjassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija ymmärtää robotiikan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia robotiikan toteutuksia.
Opiskelija kykenee toteuttamaan yksinkertaisia robotiikan ratkaisuja itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ratkaisemaan robotiikan perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa esimerkiksi Robot Operating Systemin digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4)
Opiskelija ymmärtää robotiikan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella robotiikan toteutuksia soveltuvalla menetelmällä.
Opiskelija kykenee toteuttamaan robotiikan toteutuksia ja ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää robotiikan toimilaitteiden tarjoamia ominaisuuksia ja suunnittella robotti toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean robotiikka ratkaisun joukosta toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla ratkaisulla toimivan toteutuksen.
Opiskelija pystyy ratkaisemaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa robotiikan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä sujuvasti robotiikan sovelluksia. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Karjalainen
Vastuuhenkilö

Ari Karjalainen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee virtapiirien komponentit, osaa analysoida ja laskea yksinkertaisten tasa- ja vaihtovirtapiirien virtoja ja jännitteitä. Hän ymmärtää eri komponenttien merkityksen ja tarkoituksen virtapiireissä. Opiskelija kykenee muodostamaan tarkoituksen mukaisia virtapiirejä elektronisiin kytkentöihin ja simuloimaan kytkentöjä tietokonepohjaisella piirisimulaattori ohjelmalla.

Sisältö

- Sähkömagneettinen induktio
- Virta
- Jännite
- Virtapiirit
- Virtapiirien komponentit (jännitelähteet, vastukset, kondensaattorit ja kelat)
- RLC-piirit, yksinkertaiset suodattimet
- Vaihtovirta
- Virtapiirien simulointi ja simulointityökalut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee virtapiirien perusteet ja niihin liittyvät lait kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait.
Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista yksinkertaisia virtapiirejä simulointityökalulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee virtapiirien perusteet ja niihin liittyvät lait kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait.
Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista monimutkaisia virtapiirejä simulointityökalulla ja yksinkertaisia virtapiirejä matemaattisin menetelmin, jotka perustuvat Ohmin ja Kirchoffin lakeihin.
Opiskelija tietää perussuodattimien rakenteet ja osaa simuloida niiden toimintaa simulaatiotyökalulla,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja soveltaa virtapiirien perusteita ja niihin liittyviä lakeja, kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait. Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista monimutkaisia virtapiirejä simulointityökalulla ja matemaattisin menetelmin, jotka perustuvat Ohmin ja Kirchoffin lakeihin.
Opiskelija tietää ja ymmärtää perussuodattimien rakenteet ja toiminnan sekä osaa suunnitella ja simuloida asetettujen vaatimusten mukaisia suodattimia simulaatiotyökalulla.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Karjalainen
Vastuuhenkilö

Ari Karjalainen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee virtapiirien komponentit, osaa analysoida ja laskea yksinkertaisten tasa- ja vaihtovirtapiirien virtoja ja jännitteitä. Hän ymmärtää eri komponenttien merkityksen ja tarkoituksen virtapiireissä. Opiskelija kykenee muodostamaan tarkoituksen mukaisia virtapiirejä elektronisiin kytkentöihin ja simuloimaan kytkentöjä tietokonepohjaisella piirisimulaattori ohjelmalla.

Sisältö

- Sähkömagneettinen induktio
- Virta
- Jännite
- Virtapiirit
- Virtapiirien komponentit (jännitelähteet, vastukset, kondensaattorit ja kelat)
- RLC-piirit, yksinkertaiset suodattimet
- Vaihtovirta
- Virtapiirien simulointi ja simulointityökalut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee virtapiirien perusteet ja niihin liittyvät lait kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait.
Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista yksinkertaisia virtapiirejä simulointityökalulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee virtapiirien perusteet ja niihin liittyvät lait kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait.
Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista monimutkaisia virtapiirejä simulointityökalulla ja yksinkertaisia virtapiirejä matemaattisin menetelmin, jotka perustuvat Ohmin ja Kirchoffin lakeihin.
Opiskelija tietää perussuodattimien rakenteet ja osaa simuloida niiden toimintaa simulaatiotyökalulla,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja soveltaa virtapiirien perusteita ja niihin liittyviä lakeja, kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait. Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista monimutkaisia virtapiirejä simulointityökalulla ja matemaattisin menetelmin, jotka perustuvat Ohmin ja Kirchoffin lakeihin.
Opiskelija tietää ja ymmärtää perussuodattimien rakenteet ja toiminnan sekä osaa suunnitella ja simuloida asetettujen vaatimusten mukaisia suodattimia simulaatiotyökalulla.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Machine Learning and Data Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Karjalainen
 • Anssi Ylinampa
Vastuuhenkilö

Ari Karjalainen

Opiskelijaryhmät
 • R54D22S
  Bachelor of Engineering, Machine Learning and Data Engineering (full time studies), 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee virtapiirien komponentit, osaa analysoida ja laskea yksinkertaisten tasa- ja vaihtovirtapiirien virtoja ja jännitteitä. Hän ymmärtää eri komponenttien merkityksen ja tarkoituksen virtapiireissä. Opiskelija kykenee muodostamaan tarkoituksen mukaisia virtapiirejä elektronisiin kytkentöihin ja simuloimaan kytkentöjä tietokonepohjaisella piirisimulaattori ohjelmalla.

Sisältö

- Sähkömagneettinen induktio
- Virta
- Jännite
- Virtapiirit
- Virtapiirien komponentit (jännitelähteet, vastukset, kondensaattorit ja kelat)
- RLC-piirit, yksinkertaiset suodattimet
- Vaihtovirta
- Virtapiirien simulointi ja simulointityökalut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee virtapiirien perusteet ja niihin liittyvät lait kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait.
Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista yksinkertaisia virtapiirejä simulointityökalulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee virtapiirien perusteet ja niihin liittyvät lait kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait.
Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista monimutkaisia virtapiirejä simulointityökalulla ja yksinkertaisia virtapiirejä matemaattisin menetelmin, jotka perustuvat Ohmin ja Kirchoffin lakeihin.
Opiskelija tietää perussuodattimien rakenteet ja osaa simuloida niiden toimintaa simulaatiotyökalulla,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja soveltaa virtapiirien perusteita ja niihin liittyviä lakeja, kuten Ohmin laki ja Kirchfoffin-lait. Opiskelija ymmärtää virtapiirien komponenttien tarkoituksen ja osaa ratkaista monimutkaisia virtapiirejä simulointityökalulla ja matemaattisin menetelmin, jotka perustuvat Ohmin ja Kirchoffin lakeihin.
Opiskelija tietää ja ymmärtää perussuodattimien rakenteet ja toiminnan sekä osaa suunnitella ja simuloida asetettujen vaatimusten mukaisia suodattimia simulaatiotyökalulla.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Karjalainen
Vastuuhenkilö

Ari Karjalainen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähköopin, magnetismin ja sähkömagnetismin peruslait. Hän ymmärtää tavallisten elektronisten komponenttien toiminnan fysikaalisia perusteita ja osaa analysoida erilaisten sähköisten järjestelmien toimintaa käyttäen matemaattisia malleja. Opiskelija ymmärtää sähkön tuotantomuodoista ja ymmärtää niiden vaikutuksista ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

Sisältö

Varaus, virta, sähkökenttä, potentiaali, jännite
Jännitelähteet, vastukset ja kondensaattorit.
Tasavirtapiirit
Sähkömagneettinen induktio
Sähköverkot, muuntajat ja RLC-piirit.
Sähkömagneettinen säteily
Sähkön tuotantomuodot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee sähköopin ja sähkömagnetismin perusteet ja tietää näiden sovelluksia. Hän osaa soveltaa matemaattisia malleja yksinkertaisissa sähköoppiin ja sähkömagnetismiin liittyvissä ongelmissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää sähköopin ja sähkömagnetismin peruslait ja tietää näiden sovelluksia. Hän tuntee yleisten elektroniikan komponenttien toiminnan. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia sähköoppiin ja sähkömagnetismiin liittyviä ongelmia sopivien matemaattisten mallien avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää sähköopin ja sähkömagnetismin peruslait ja tietää niiden sovelluksia. Hän tuntee yleisten elektroniikan komponenttien toiminnan. Hän osaa ratkaista monimutkaisempia sähköoppiin ja sähkömagnetismiin liittyviä ongelmia sopivien matemaattisten mallien avulla.

Esitietovaatimukset

Algebra, geometria ja trigonometria sekä Lineaarialgebra tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Karjalainen
Vastuuhenkilö

Ari Karjalainen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähköopin, magnetismin ja sähkömagnetismin peruslait. Hän ymmärtää tavallisten elektronisten komponenttien toiminnan fysikaalisia perusteita ja osaa analysoida erilaisten sähköisten järjestelmien toimintaa käyttäen matemaattisia malleja. Opiskelija ymmärtää sähkön tuotantomuodoista ja ymmärtää niiden vaikutuksista ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

Sisältö

Varaus, virta, sähkökenttä, potentiaali, jännite
Jännitelähteet, vastukset ja kondensaattorit.
Tasavirtapiirit
Sähkömagneettinen induktio
Sähköverkot, muuntajat ja RLC-piirit.
Sähkömagneettinen säteily
Sähkön tuotantomuodot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee sähköopin ja sähkömagnetismin perusteet ja tietää näiden sovelluksia. Hän osaa soveltaa matemaattisia malleja yksinkertaisissa sähköoppiin ja sähkömagnetismiin liittyvissä ongelmissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää sähköopin ja sähkömagnetismin peruslait ja tietää näiden sovelluksia. Hän tuntee yleisten elektroniikan komponenttien toiminnan. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia sähköoppiin ja sähkömagnetismiin liittyviä ongelmia sopivien matemaattisten mallien avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää sähköopin ja sähkömagnetismin peruslait ja tietää niiden sovelluksia. Hän tuntee yleisten elektroniikan komponenttien toiminnan. Hän osaa ratkaista monimutkaisempia sähköoppiin ja sähkömagnetismiin liittyviä ongelmia sopivien matemaattisten mallien avulla.

Esitietovaatimukset

Algebra, geometria ja trigonometria sekä Lineaarialgebra tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tauno Tepsa
Vastuuhenkilö

Tauno Tepsa

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa säätö- ja automaatiotekniikan peruskäsitteet ja säädön ohjelmallisen toteutuksen. Opiskelija osaa ohjelmoida säätöalgoritmin ja toteuttaa säätimen virityksen. Opiskelija osaa mittausdatan tallennuksen, datankäsittelyn ja toimilaitteiden ohjauksen sekä takaisinkytketyn järjestelmän toteuttamisen. Opiskelija osaa ottaa huomioon myös energiatehokkuuden ja taloudellisuuden osana automaatiojärjestelmän toteutusta.

Sisältö

- Säätötekniikan peruskäsitteet
- Ohjaus ja avoin säätöpiiri, suljettu säätöpiiri ja takaisinkytketty järjestelmä
- P-, PI- ja PID-säädin ja säätimen parametrien virittäminen
- Säätimen algoritmin toteuttaminen ohjelmallisesti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa takaisinkytketyn mittaus- ja säätöjärjestelmän energiatehokkuuden ja taloudellisuuden huomioon ottaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa takaisinkytkettyyn automaatiojärjestelmään säätimen ja virittämään säätimen parametrit, joiden avulla pyritään optimoimaan järjestelmän toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa ohjelmoimalla ja parametreja säätämällä optimaalisesti toimivan säätöalgoritmin osaksi automaatiojärjestelmää.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia teknologiatuotteiden kehitysprosessissa eri rooleissa ja tuntee tuotteen kehittämiseen liittyvät juridiset näkökohdat.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa/Moodlessa. Aloitusistunto tapahtuu online lukujärjestyksen mukaan, jonka jälkeen eteneminen on itsenäistä. Ohjaajalta voi pyytää neuvoa ja tukea missä vaiheessa tahansa. Opintojakso suoritetaan lukukauden loppuun mennessä.

Oppimateriaalit

Finnlex, Tekijänoikeusdirektiivi
Youtube-materiaali uusimmista teknologia-innovaatioista (linkki-vinkit annettu tehtävien yhteydessä)
ChatGPT

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet:
- Tunnistat innovaatiolähtöisen teknologiatuotteen kehitysprosessin eri vaiheet sekä niihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit
- Tunnet teknologiatuotteen kehittämiseen liittyviä periaatteita ja menetelmiä
- Tunnistat/Ymmärrät teknologiatuotteen innovoinnissa olevat juridiset haasteet
- Osoitat ja sovellat opintojakson tuotoksissasi asiantuntijuutta ja perehtyneisyyttä teknologiatuotteen kehittämiseen, innovointiin sekä niihin liittyviin juridisiin kysymyksiin

Pedagogiset järjestelyt:
Opintojakso koostuu itseopiskelumateriaalista
Opintojakso suoritetaan pääosin itsenäisesti omaan tahtiin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Molemmat osiot, sekä teknologiainnovaatiot että ICT-juridiikka voidaan osittain tai kokonaan suorittaa osallistumalla aihepiiriin liittyviin tilaisuuksiin. Tähän suoritustapaan liittyy raportointi.
Tästä suoritustavasta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat innovaatiolähtöisen teknologiatuotteen kehitysprosessin eri vaiheita
Tunnistat uusia teknologioita sekä teknologiatuotteen kehittämisen liittyviä periaatteita sekä menetelmiä
Tunnistat teknologiatuotteen innovoinnissa olevia juridisia haasteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät innovaatiolähtöisen teknologiatuotteen kehitysprosessin eri vaiheet ja osaat arvioida niihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä
Ymmärrät uusien teknologioiden mahdollisuuksia sekä teknologiatuotteen kehittämisen liittyviä periaatteita sekä menetelmiä ja osaat arvioida menetelmien soveltavuutta prosessin eri vaiheissa
Osaat arvioida teknologiatuotteen innovoinnissa olevia juridisia haasteita erikaltaisissa/-tyyppisissä innovaatioissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat innovaatiolähtöisen teknologiatuotteen kehitysprosessin eri vaiheet ja osaat analysoida niihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä
Analysoit uusien teknologioiden mahdollisuuksia.
Hallitset teknologiatuotteen kehittämisen liittyviä periaatteita sekä menetelmiä ja osaat analysoida menetelmien soveltavuutta prosessin eri vaiheissa
Osaat arvioida ja analysoida teknologiatuotteen innovoinnissa olevia juridisia haasteita erikaltaisissa/-tyyppisissä innovaatioissa.
Arvosanassa 5 osoitat oman osaamisesi analysoimalla omien ratkaisujesi soveltuvuutta kriittisesti ja laaja-alaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaaminen osoitetaan tehtävillä. Opintojakso sisältää sekä perus- että lisätehtäviä. Perustehtävät ovat aihepiireihin liittyviä perehdyttäviä tehtäviä. Lisätehtävissä sinulta edellytetään perehtymisen lisäksi soveltamista. Innovaatiosuunnitelmalla osoitat syvällisen aihepiiriin perehtymisen sekä kyvyn soveltaa osaamista teknologisen innovaation kehittämiseksi.
Arviointi perustuu kuhunkin osa-alueeseen liittyvien tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa lähiverkon keskeisimmät komponentit. Opiskelija osaa suunnitella, rakentaa ja määritellä tietoverkon PK-yrityksen käyttöön. Opiskelija tietää tietoverkkotekniikan standardit ja niiden soveltamisalueet. Opiskelija osaa tietoverkkojen vianhaun periaatteet ja osaa korjata perusviat.

Opiskelija osaa toimia työyhteisönsä jäsenenä ja myös toimia tarvittaessa esihenkilönä.

Opiskelija osaa soveltaa alan eettisiä sääntöjä työssään ja toimintaympäristössään.

Opiskelija osaa ottaa huomioon laitteiden elinkaaren ja energiatalouden tietoverkon kokonaisrakenteessa.

Opiskelija osaa toimia kansainvälisessä toimittajaverkostossa roolinsa mukaisesti.

Sisältö

Tietoverkkojen terminologia
Verkkoprotokollat
Open System Interconnection (OSI) malli
Reitittimet ja kykimet ja niiden määrittely
Internet Protocol (IP) osoitteiden hallinta
Tietoverkkojen standardit

Oppimateriaalit

Cisco Networking Academy verkkomateriaali. Sisältö: 0. Course Introcduction 1. Network 2. Network OS 3. Protocols & Communications 4. Network Acces 5. Ethernet 6. Network Layer 7. IP Addressing 8. Subnetting Networks 9. Transport Layer 10. Application Layer 11. Build a Network

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerroksellisten OSI ja TCP/IP mallien rakenteen, lähiverkon medioiden toiminnalliset ominaisuudet ja yleiskaapelointistandardin, yleisimpien lähiverkkolaitteiden toiminnan ja laitteiden sovelluskohteet sekä keskeiset TCP/IP-protokollat ja pystyy suorittamaan IP-aliverkotuksen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa ja testata pienen lähiverkon toiminnan ja liittää tietokeen lähiverkkoon. Opiskelija osaa IP-osoitteiden ja aliverkkojen laskennan sekä määritellä IP-osoitteiston työasemiin ja testata IP-yhteyden toimivuuden.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kertoa tietoverkon peruslaitteiston toiminnasta ja yrityksen tietoverkon käyttöönottoon tarvittavista seikoista.

Opiskelija osaa päivittää osaamistaan itsenäisesti ja osana työryhmää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa PK-yrityksen tietoverkon perussuunnittelun ja osaa rakentaa tietoverkon. Opiskelija osaa ottaa huomioon laitteiden elinkaaren ja energiatalouden tietoverkon kokonaisrakenteessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa PK -yrityksen tietoverkon. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa luovasti ja ratkaista esiin tulevia tietoverkon ongelmia proaktiivisesti ja ennakoiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Module Exams (70%) ja Final Exam (30%) yhteistuloksen pistemäärien arviointirajat
Alle 70% = Hylätty
70% = T1, 75% = T2 , 80%= H3, 85%=H4 ja H5=90%

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa lähiverkon keskeisimmät komponentit. Opiskelija osaa suunnitella, rakentaa ja määritellä tietoverkon PK-yrityksen käyttöön. Opiskelija tietää tietoverkkotekniikan standardit ja niiden soveltamisalueet. Opiskelija osaa tietoverkkojen vianhaun periaatteet ja osaa korjata perusviat.

Opiskelija osaa toimia työyhteisönsä jäsenenä ja myös toimia tarvittaessa esihenkilönä.

Opiskelija osaa soveltaa alan eettisiä sääntöjä työssään ja toimintaympäristössään.

Opiskelija osaa ottaa huomioon laitteiden elinkaaren ja energiatalouden tietoverkon kokonaisrakenteessa.

Opiskelija osaa toimia kansainvälisessä toimittajaverkostossa roolinsa mukaisesti.

Sisältö

Tietoverkkojen terminologia
Verkkoprotokollat
Open System Interconnection (OSI) malli
Reitittimet ja kykimet ja niiden määrittely
Internet Protocol (IP) osoitteiden hallinta
Tietoverkkojen standardit

Oppimateriaalit

Cisco Networking Academy verkkomateriaali. Sisältö: 0. Course Introcduction 1. Network 2. Network OS 3. Protocols & Communications 4. Network Acces 5. Ethernet 6. Network Layer 7. IP Addressing 8. Subnetting Networks 9. Transport Layer 10. Application Layer 11. Build a Network

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerroksellisten OSI ja TCP/IP mallien rakenteen, lähiverkon medioiden toiminnalliset ominaisuudet ja yleiskaapelointistandardin, yleisimpien lähiverkkolaitteiden toiminnan ja laitteiden sovelluskohteet sekä keskeiset TCP/IP-protokollat ja pystyy suorittamaan IP-aliverkotuksen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa ja testata pienen lähiverkon toiminnan ja liittää tietokeen lähiverkkoon. Opiskelija osaa IP-osoitteiden ja aliverkkojen laskennan sekä määritellä IP-osoitteiston työasemiin ja testata IP-yhteyden toimivuuden.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kertoa tietoverkon peruslaitteiston toiminnasta ja yrityksen tietoverkon käyttöönottoon tarvittavista seikoista.

Opiskelija osaa päivittää osaamistaan itsenäisesti ja osana työryhmää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa PK-yrityksen tietoverkon perussuunnittelun ja osaa rakentaa tietoverkon. Opiskelija osaa ottaa huomioon laitteiden elinkaaren ja energiatalouden tietoverkon kokonaisrakenteessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa PK -yrityksen tietoverkon. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa luovasti ja ratkaista esiin tulevia tietoverkon ongelmia proaktiivisesti ja ennakoiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Module Exams (70%) ja Final Exam (30%) yhteistuloksen pistemäärien arviointirajat
Alle 70% = Hylätty
70% = T1, 75% = T2 , 80%= H3, 85%=H4 ja H5=90%

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Opiskelijaryhmät
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa web-kehitykseen liittyviä periaatteita sekä osaa soveltaa HTML-kieltä, CSS-tyylitiedostoja ja skriptikieltä WWW-ympäristössä. Opiskelija osaa hyödyntää valmiita kirjastoja web-sivujen ulkoasun toteutuksessa. Opiskelija osaa soveltaa digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia oppimisessaan ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaan kehittäessään julkaistavia web-sivustoja.

Sisältö

- Web-kehityksen perusteet
- HTML-kuvauskieli
- CSS-tyylitiedostot
- Skriptikielten perusteet
- Ulkoasukirjastot

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu verkon välityksellä hyödyntäen etäopetukseen soveltuvia välineitä.

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan moodlessa. Lisäksi käytetään internetistä löytyviä oheismateriaaleja tehtävien tekemisessä. Muuta kirjallisuutta: - Web-ohjelmointi, Ari Rantala - Web Design with HTML, CSS, JavaScript and Jquery Set, Jon Duckett

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia. Opintojakso tähtää projektissa tarvittavaan osaamiseen. Oppiminen tapahtuu oppimistehtävien kautta, jossa teoriaa sovelletaan käytäntöön.

Sisällön jaksotus

1. HTML, CSS
2. Responsiivinen www-sivusto
3. JavaScript
4. AJAX / Axios: REST API kutsujen tekeminen ja JSON muotoisen tiedon käsittely

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa WWW-sivustoja hyödyntäen tyylimäärittelyjä ja CSS-tekniikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri WWW-lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa kykyä soveltaa haastavampia tekniikoita omiin WWW-sivustoihinsa. Sivustojen käytettävyys, visuaalisuus ja toimivuus ovat korkealaatuisia. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan oppimistehtävät. Projektin tuotoksesta arvioidaan web-sivuston toiminnallisuus, toimivuus, käytettävyys ja visuaalisuus.

PALAUTTEET:
Oppimistilanteissa opiskelijoilta kerätään palautetta oppimisen etenemisestä, ohjauksesta ja ongelmatilanteista. Opintojakson lopussa palautetta kerätään www-pohjaisen palautejärjestelmän avulla.
Palautteita käsitellään opetiimin palavereissa ja tunneilla tarpeen mukaan. Opettaja reagoi saamaansa palautteeseen asianmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa web-kehitykseen liittyviä periaatteita sekä osaa soveltaa HTML-kieltä, CSS-tyylitiedostoja ja skriptikieltä WWW-ympäristössä. Opiskelija osaa hyödyntää valmiita kirjastoja web-sivujen ulkoasun toteutuksessa. Opiskelija osaa soveltaa digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia oppimisessaan ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaan kehittäessään julkaistavia web-sivustoja.

Sisältö

- Web-kehityksen perusteet
- HTML-kuvauskieli
- CSS-tyylitiedostot
- Skriptikielten perusteet
- Ulkoasukirjastot

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena.

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan moodlessa. Lisäksi käytetään internetistä löytyviä oheismateriaaleja tehtävien tekemisessä. Muuta kirjallisuutta: - Web-ohjelmointi, Ari Rantala - Web Design with HTML, CSS, JavaScript and Jquery Set, Jon Duckett

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia. Opintojakso tähtää projektissa tarvittavaan osaamiseen. Oppiminen tapahtuu oppimistehtävien kautta, jossa teoriaa sovelletaan käytäntöön.

Sisällön jaksotus

HTML, CSS
2. Responsiivinen www-sivusto
3. JavaScript, jquery
4. AJAX / Axios: REST API kutsujen tekeminen ja JSON muotoisen tiedon käsittely

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa WWW-sivustoja hyödyntäen tyylimäärittelyjä ja CSS-tekniikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri WWW-lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa kykyä soveltaa haastavampia tekniikoita omiin WWW-sivustoihinsa. Sivustojen käytettävyys, visuaalisuus ja toimivuus ovat korkealaatuisia. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan oppimistehtävät. Projektin tuotoksesta arvioidaan web-sivuston toiminnallisuus, toimivuus, käytettävyys ja visuaalisuus.

PALAUTTEET:
Oppimistilanteissa opiskelijoilta kerätään palautetta oppimisen etenemisestä, ohjauksesta ja ongelmatilanteista. Opintojakson lopussa palautetta kerätään www-pohjaisen palautejärjestelmän avulla.
Palautteita käsitellään opetiimin palavereissa ja tunneilla tarpeen mukaan. Opettaja reagoi saamaansa palautteeseen asianmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa web-sovelluksia hyödyntäen moderneja ohjelmointirajapintoja. Opintojaksolla perehdytään SPA (Single Page Application) -arkkitehtuuriin, tilanhallintaan ja kommunikointiin front endin ja back endin välillä. Opiskelijalla oletetaan tuntevan pohjatietoina web-kehityksen ja JavaScriptin perusteet.

Sisältö

- Valitun SPA-sovelluskehyksen perusteet ja tekninen rakenne
- SPA-sovelluksen komponentit ja tilamuutokset
- SPA-sovelluksen ohjausrakenteet
- SPA-sovelluksen reitittäminen
- SPA-sovelluksen kytkeminen back end -sovellukseen
- SPA-sovelluksen autentikaatio ja auktorisointi

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukainen tehokoneluokkatila

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin tueksi hyödynnettään ajantasaisia materiaaleja internetistä.

Opetusmenetelmät

- Lähiopetusta 10 opetuskertaa.
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- ohjausta saa sähköpostitse ja Teamsin kautta.
- itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan henkiökohtaisen työn sekä harjoitustehtävien kautta.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa web-sovelluksia hyödyntäen moderneja ohjelmointirajapintoja. Opintojaksolla perehdytään SPA (Single Page Application) -arkkitehtuuriin, tilanhallintaan ja kommunikointiin front endin ja back endin välillä. Opiskelijalla oletetaan tuntevan pohjatietoina web-kehityksen ja JavaScriptin perusteet.Sisältö jaksottuu seuraaviin kokonaisuuksiin.

- Valitun SPA-sovelluskehyksen perusteet ja tekninen rakenne
- SPA-sovelluksen komponentit ja tilamuutokset
- SPA-sovelluksen ohjausrakenteet
- SPA-sovelluksen reitittäminen
- SPA-sovelluksen kytkeminen back end -sovellukseen
- SPA-sovelluksen autentikaatio ja auktorisointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy ohjatusti toteuttamaan yksinkertaisen SPA-sovelluksen sekä kytkemään sen back end –sovellukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy toteuttamaan SPA-sovelluksen itsenäisesti sekä kytkemään sen back end –sovellukseen. SPA-sovellus sisältää tietoturvaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyödyntää joitain valitun SPA-sovelluskehyksen vaativampia ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy toteuttamaan vaativan SPA-sovelluksen itsenäisesti sekä myös sen taustalla olevan back end –sovelluksen tietoturvan huomioiden. SPA-sovellus sisältää useita haastavia ominaisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakson aikana palautetaan harjoitustehtäviä, joiden määrä ja laatu määräävät opintojakson arvosanan.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa web-sovelluksia hyödyntäen moderneja ohjelmointirajapintoja. Opintojaksolla perehdytään SPA (Single Page Application) -arkkitehtuuriin, tilanhallintaan ja kommunikointiin front endin ja back endin välillä. Opiskelijalla oletetaan tuntevan pohjatietoina web-kehityksen ja JavaScriptin perusteet.

Sisältö

- Valitun SPA-sovelluskehyksen perusteet ja tekninen rakenne
- SPA-sovelluksen komponentit ja tilamuutokset
- SPA-sovelluksen ohjausrakenteet
- SPA-sovelluksen reitittäminen
- SPA-sovelluksen kytkeminen back end -sovellukseen
- SPA-sovelluksen autentikaatio ja auktorisointi

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukainen tehokoneluokkatila

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin tueksi hyödynnettään ajantasaisia materiaaleja internetistä.

Opetusmenetelmät

- Lähiopetusta 6 opetuskertaa.
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- ohjausta saa sähköpostitse ja Teamsin kautta.
- itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan henkiökohtaisen työn sekä harjoitustehtävien kautta.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa web-sovelluksia hyödyntäen moderneja ohjelmointirajapintoja. Opintojaksolla perehdytään SPA (Single Page Application) -arkkitehtuuriin, tilanhallintaan ja kommunikointiin front endin ja back endin välillä. Opiskelijalla oletetaan tuntevan pohjatietoina web-kehityksen ja JavaScriptin perusteet.Sisältö jaksottuu seuraaviin kokonaisuuksiin.

- Valitun SPA-sovelluskehyksen perusteet ja tekninen rakenne
- SPA-sovelluksen komponentit ja tilamuutokset
- SPA-sovelluksen ohjausrakenteet
- SPA-sovelluksen reitittäminen
- SPA-sovelluksen kytkeminen back end -sovellukseen
- SPA-sovelluksen autentikaatio ja auktorisointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy ohjatusti toteuttamaan yksinkertaisen SPA-sovelluksen sekä kytkemään sen back end –sovellukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy toteuttamaan SPA-sovelluksen itsenäisesti sekä kytkemään sen back end –sovellukseen. SPA-sovellus sisältää tietoturvaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyödyntää joitain valitun SPA-sovelluskehyksen vaativampia ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy toteuttamaan vaativan SPA-sovelluksen itsenäisesti sekä myös sen taustalla olevan back end –sovelluksen tietoturvan huomioiden. SPA-sovellus sisältää useita haastavia ominaisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakson aikana palautetaan harjoitustehtäviä, joiden määrä ja laatu määräävät opintojakson arvosanan.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 26.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoida toimivia XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita toteutukseen sopivan pelimoottorin tai työkalun. Opiskelija kykenee toteuttamaan eri tyyppisiä XR-sovelluksia, kuten augmented reality (AR), virtual reality (VR) tai mixed reality (MR) -toteutuksia.

Sisältö

- XR-teknologiat: AR, VR ja MR
- Pelimoottorin tai työkalun valitseminen VR, AR tai MR -toteutukseen
- Tarvittavan laitteiston valitseminen ja ominaisuudet
- VR, AR ja MR -sovelluksen suunnittelu ja toteutus

Aika ja paikka

Lähiopetus lukujärjestyksen mukaan Rantavitikan kampuksella, Jokiväylä 11, kevätlukukaudella 2023

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, esimerkit ja harjoitukset. Moodle-työtilassa linkki jaettuun Drive/OneDrive-materiaalihakemistoon.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja harjoituksia 36 tuntia, itsenäistä opiskelua, harjoitustyön tekoa 101,5 tuntia.
Harjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää, mikäli haluaa saavuttaa työelämässä vaadittavan taidot ja ammattipätevyyden.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Osaaminen osoitetaan harjoitustehtävien avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei tenttiä. Palautettavat harjoitustehtävät tai vastaavan kokoinen projekti, jonka avulla voidaan osoittaa osaaminen käsiteltävään aihealueeseen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käymme mm. seuraavia asioita.
- Pelimoottorien hyödyntäminen
- AR sovellukset
- VR sovellukset
- XR sovellukset
- 360 videot
- Interaktiivisuuden luominen
- Käytännönsovellukset

Lisätietoja opiskelijoille

Hyödynnämme opintojaksolla pelimoottoreita ja peliteknologiaa. Opintojakson suorittaminen edellyttää laitteistoa joka mahdollistaa unreal/unity pelimoottori kehityksen. Opiskelijoiden käytössä on koulun koneet sekä mahdollisuus hyödyntää citrix palvelua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy toteuttamaan ja ohjelmoimaan yksinkertaisen XR-toteutuksen (AR, VR, MR) hyödyntäen tarkoitukseen sopivaa työkalua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida ja toteuttaa XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita sopivan työkalun XR-totetuksen rakentamiseen. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti valitun työkalun mahdollisuuksia toteutuksen rakentamisessa ja ohjelmoinnissa. Opiskelija ymmärtää XR-toteutuksen suunnittelun vaatimuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa monipuolisia XR-toteutuksia. Opiskelija kykenee suunnittelemaan laadukkaan XR-toteutuksen vaatimuksien mukaisesti. Opiskeilja osaa ohjelmoida XR-toteutuksia tehtävään valitulla työkalulla ja opiskeilja pystyy itsenäisesti valitsemaan parhaan mahdollisen työkalun toteutuksen tekemiseen. Opiskelija pystyy olemaan mukana kaikissa toteutuksen vaiheissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön(osaamisen osoittaminen) sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

20.02.2024 - 26.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoida toimivia XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita toteutukseen sopivan pelimoottorin tai työkalun. Opiskelija kykenee toteuttamaan eri tyyppisiä XR-sovelluksia, kuten augmented reality (AR), virtual reality (VR) tai mixed reality (MR) -toteutuksia.

Sisältö

- XR-teknologiat: AR, VR ja MR
- Pelimoottorin tai työkalun valitseminen VR, AR tai MR -toteutukseen
- Tarvittavan laitteiston valitseminen ja ominaisuudet
- VR, AR ja MR -sovelluksen suunnittelu ja toteutus

Aika ja paikka

verrko-opetus lukujärjestyksen mukaan kevätlukukaudella 2024

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, esimerkit ja harjoitukset. Moodle-työtilassa linkki jaettuun Drive/OneDrive-materiaalihakemistoon.

Opetusmenetelmät

verkko-opetusta ja harjoituksia 30 tuntia, itsenäistä opiskelua, harjoitustyön tekoa 107,5 tuntia.
Harjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää, mikäli haluaa saavuttaa työelämässä vaadittavan taidot ja ammattipätevyyden.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Osaaminen osoitetaan harjoitustehtävien avulla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei tenttiä. Palautettavat harjoitustehtävät tai vastaavan kokoinen projekti, jonka avulla voidaan osoittaa osaaminen käsiteltävään aihealueeseen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käymme mm. seuraavia asioita.
- Pelimoottorien hyödyntäminen
- AR sovellukset
- VR sovellukset
- XR sovellukset
- 360 videot
- Interaktiivisuuden luominen
- Käytännönsovellukset

Lisätietoja opiskelijoille

Hyödynnämme opintojaksolla pelimoottoreita ja peliteknologiaa. Opintojakson suorittaminen edellyttää laitteistoa joka mahdollistaa unreal/unity pelimoottori kehityksen. Opiskelijoiden käytössä on koulun koneet sekä mahdollisuus hyödyntää citrix palvelua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy toteuttamaan ja ohjelmoimaan yksinkertaisen XR-toteutuksen (AR, VR, MR) hyödyntäen tarkoitukseen sopivaa työkalua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida ja toteuttaa XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita sopivan työkalun XR-totetuksen rakentamiseen. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti valitun työkalun mahdollisuuksia toteutuksen rakentamisessa ja ohjelmoinnissa. Opiskelija ymmärtää XR-toteutuksen suunnittelun vaatimuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa monipuolisia XR-toteutuksia. Opiskelija kykenee suunnittelemaan laadukkaan XR-toteutuksen vaatimuksien mukaisesti. Opiskeilja osaa ohjelmoida XR-toteutuksia tehtävään valitulla työkalulla ja opiskeilja pystyy itsenäisesti valitsemaan parhaan mahdollisen työkalun toteutuksen tekemiseen. Opiskelija pystyy olemaan mukana kaikissa toteutuksen vaiheissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön(osaamisen osoittaminen) sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoida toimivia XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita toteutukseen sopivan pelimoottorin tai työkalun. Opiskelija kykenee toteuttamaan eri tyyppisiä XR-sovelluksia, kuten augmented reality (AR), virtual reality (VR) tai mixed reality (MR) -toteutuksia.

Sisältö

- XR-teknologiat: AR, VR ja MR
- Pelimoottorin tai työkalun valitseminen VR, AR tai MR -toteutukseen
- Tarvittavan laitteiston valitseminen ja ominaisuudet
- VR, AR ja MR -sovelluksen suunnittelu ja toteutus

Aika ja paikka

Itsenäisesti moodlessa toteutettava opintojakso 1.10-31.12. Opintojakson aikana toteutetaan kyselytunti(2h) verkossa noin puolessa välissä opintojaksoa, Kysely tunnin aikana voidaan ratkaista esiin tulleita haasteita.

Oppimateriaalit

Tuotettu video materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso on toteutettu moodlessa itsenäisesti suoritettavaksi. Opintojakso koostuu 7-8 erillisestä aiheesta, jotka muodostavat yhdessä opiskelijalle kokonaiskuvan XR-kehityksen mahdollisuuksista. Jokaista aihetta varten on toteutettu erilliset video luennot, joiden avulla opiskelija pääsee tutustumaan aiheeseen, sekä suorittamaan aiheeseen liittyvän harjoitustehtävän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksella ei ole tenttiä. Harjoitustehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on opintojakson päättymispäivämäärä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakson arviointi perustuu palautettaviin harjoitustehtäviin

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käymme mm. seuraavia asioita.
- AR Sovellukset (Model Viewer, Vuforia)
- Photogrammetry
- Unreal Virtual Studio
- Unity3D - Virtual Reality
- Unity3D 360 Photos

Lisätietoja opiskelijoille

Hyödynnämme opintojaksolla pelimoottoreita ja peliteknologiaa. Opintojakson suorittaminen edellyttää laitteistoa joka mahdollistaa unreal/unity pelimoottori kehityksen. Opintojakso rakennettu siten että pääsääntöisesti harjoitukset voi tehdä Windows/Mac koneilla, mutta esim photogrammetry osuus vaatii Windows koneen käyttöä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy toteuttamaan ja ohjelmoimaan yksinkertaisen XR-toteutuksen (AR, VR, MR) hyödyntäen tarkoitukseen sopivaa työkalua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida ja toteuttaa XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita sopivan työkalun XR-totetuksen rakentamiseen. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti valitun työkalun mahdollisuuksia toteutuksen rakentamisessa ja ohjelmoinnissa. Opiskelija ymmärtää XR-toteutuksen suunnittelun vaatimuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa monipuolisia XR-toteutuksia. Opiskelija kykenee suunnittelemaan laadukkaan XR-toteutuksen vaatimuksien mukaisesti. Opiskeilja osaa ohjelmoida XR-toteutuksia tehtävään valitulla työkalulla ja opiskeilja pystyy itsenäisesti valitsemaan parhaan mahdollisen työkalun toteutuksen tekemiseen. Opiskelija pystyy olemaan mukana kaikissa toteutuksen vaiheissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINTI

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson aikana tehtyihin harjoitustehtäviin. Opintojakson arvosana on tehtävien keskiarvo.

Arvosana 0, Tehtävien ka 0.00 - 0.99

Arvosana 1, Tehtävien ka 1.00 - 1.75

Arvosana 2 , Tehtävien ka 1.76 - 2.49

Arvosana 3, Tehtävien ka 2.50 - 3.49

Arvosana 4, Tehtävien ka 3.50 - 4.29

Arvosana 5, Tehtävien ka 4.40 - 5.00


Esimerkki 1:

Opiskelija palauttaa 7 tehtävää, jotka arvioidaan arvosanalla 5, viimeinen tehtävä jää palauttamatta, joten viimeisen tehtävän arvosana on 0. Opintojakson arvosanaksi muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvon mukainen arvosana. (((7*5)/8)=4.375) Arvosana opintojaksosta on 4

Esimerkki 2:


Opiskelija palauttaa 2 tehtävää, molemmat on melkein täydellisesti toteutettuja ja tehtävät arvioidaan arvosanalla 4, loppujen tehtävien arvosana on 0. Opintojakson arvosanaksi muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvon mukainen arvosana. (((4+4)/8)=1) Arvosana opintojaksosta on

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aija Hentilä
Vastuuhenkilö

Aija Hentilä

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnallisena toimintana ja tunnistaa erilaiset liiketoimintamahdollisuudet omassa toimintaympäristössään. Opiskelija tietää asiakaslähtöisesti toimivan yrityksen toimintaperiaatteet sekä innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yritystoiminnassa. Opiskelija tunnistaa omat valmiutensa toimia yrittäjänä ja kykenee tekemään uravalintaa yrittäjyyden suhteen.

Sisältö

Yrittäjyyden eri muodot
Yrittäjämäinen toiminta
Myynti- ja markkinointi
Hinnoittelun perusperiaatteet
Kustannuslaskennan peruskäsitteet
Yritystoiminnan kannattavuuden arviointi, tilinpäätös- ja kassavirtalaskelmat
Keskeiset tunnusluvut

Aika ja paikka

Syksy 2023, verkko-opinnot Online.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Haverila, Matti, Uusi-Rauva Erkki, Kouri Ilkka, Miettinen Asko: Teollisuustalous, 6. painos, 2009 (tai uudempi)MOODLEssa oleva luento- ja harjoitusmateriaali Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.Oheislukemistona: Neilimo, Kari., Johdon laskentatoimi, 6.-8. Painos, 2007., Bergström S., Leppänen, A., Yrityksen asiakasmarkkinointi, 2021., Rinnilä, Markku, et al., Elektroninen liiketoiminta 2.0- avainkäsitteistä ansaintamalleihin, 2008., Grönroos Christian, Palveluiden johtaminen ja markkinointi, Määttä, Mika; Nuottila, Erkki (2016), Opas peliliiketoimintaan; Parantainen, Jari, Tuotteistaminen : rakenna palvelusta tuote 10 päivässä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Online- ja Moodle-ympäristöissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti toteutetaan MOODLEssa ja uusinnat järjestetään sovitun aikataulun mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Yrittäjyyden eri muodot
Yrittäjämäinen toiminta
Myynti- ja markkinointi
Hinnoittelun perusperiaatteet
Kustannuslaskennan peruskäsitteet
Yritystoiminnan kannattavuuden arviointi, tilinpäätös- ja kassavirtalaskelmat
Keskeiset tunnusluvut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen suunnittelu ja itsearviointi: 1/3
Oppimistehtävät: 1/3
Tentti: 1/3

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin, Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija osaa suunnitella perustettavan yrityksen prosessit ja tarvittavat resurssit. Opiskelija osaa verkostoitumisen mahdollisuudet. Opiskelija tietää yrityksen innovaatiorahoituksen mahdollisuudet. Opiskelija osaa pitchata.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa yrityksen talouden hallinnan ja ohjauksen.