Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Laajuus:
210 op

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2024
Tunnus
(TA42T24S)

Opintopolkujen ajoitukset

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023
Tunnus
(TA42T23S)
Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022
Tunnus
(TA42T22S)

Opintopolkujen ajoitukset

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021
Tunnus
(TA42T21S)

Opintopolkujen ajoitukset

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuotototeutus), Tornio, syksy 2020
Tunnus
(TA42T20S)
Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 12.10.2023

Ajoitus

13.10.2023 - 26.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Yrjö Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Yrjö Koskenniemi

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Ymmärät AR/VR konseptin ja osaat hyödyntää sitä sekä tunnistaa potentiaalisia käyttökohteita. Ymmärrät mitä AR/VR sovelluksen luominen vaatii ja kykenet laatimaan vaatimusmäärittelyt AR/VR projektille.

Sisältö

- AR/VR konsepti ja käyttökohteet
- AR/VR sovellukset ja kehitysympäristöt
- AR/VR projektin vaatimusmäärittely

Aika ja paikka

13.10. seminaaripäivä ja 13.-24.11.2023 luennot ja harjoitukset. Luennot verkossa ja ne nauhoitetaan.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Tunneilla käydään läpi AR/VR-kokemusten tekemistä eri välineillä. Opiskelijat tekevät itsenäisiä harjoituksia, joiden kautta he oppivat tekemistä itse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi näyttää osaamisensa myös opettajan kanssa sopimallaan tavalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Suositeltavaa on, että "Peliohjelmoinnin perusteet" -opintojakso on suoritettu ennen tätä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat AR/VR konseptin ja siihen liittyvän tekniikan

Tyydyttävä 2
Osaat käyttää AR/VR sovelluksien tekemiseen liittyvää välinettä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat tunnistaa ja hyödyntää AR/VR konseptia, ja pystyt suunnittelemaan projektin vaatimusmäärittelyt ohjatusti.

Hyvä 4
Osaat tunnistaa ja hyödyntää AR/VR konseptia, ja pystyt suunnittelemaan projektin vaatimusmäärittelyt itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat soveltaa AR/VR konseptia ja pystyt suunnittelemaan projektin vaatimusmäärittelyt. Osaat arvioida ja kuvata AR/VR projektin mahdollisuudet laajasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä kertyy pisteitä joiden perusteella arvosana määräytyy. Jokainen opiskelija tekee itsenäisesti tehtävät. Jokainen tehtävä arvioidaan.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

- Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön.
- Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana.
- Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista.
- Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Suoritat, dokumentoit ja raportoit harjoittelusi asetettujen tavoitteiden ja muun Lapin ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 06.08.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
Vastuuhenkilö

Minttu Merivirta

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen oman alasi asiantuntijatehtävissä. Osaat huomioida viestinnässä vastaanottajaryhmät. Osaat hyödyntää viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Osaat hyödyntää relevantteja tiedonlähteitä ja käyttää niitä ohjeistuksen mukaisesti oppimistehtävissä.

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä 7.8.–10.12.2023. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Oppimateriaalit

Luentovideot ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on itsenäiseen työskentelyyn perustuva non stop -toteutus, joka on suoritettavissa syyslukukauden 2023 ajan oman aikataulun mukaisesti. Tehtäviä voi suorittaa joko itsenäisesti tai pienryhmätyöskentelynä.

Opintojakso edellyttää ajanhallinnan taitoja, suunnitelmallisuutta ja itsenäistä työotetta.

Opintojakson aloitustapaaminen järjestetään Zoomissa 7.8. klo 17–19.

Noin kerran kuukaudessa järjestetään vapaaehtoinen ohjaustunti Zoomissa. Ohjauskertojen tarkemmat ajankohdat löytyvät Moodlesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä läsnäoloa edellyttäviä tenttejä.

Jos opiskelija saa opintojaksosta hylätyn arvosanan, on hänellä Lapin AMKin tutkintosäännön mukaisesti kaksi (2) uusintamahdollisuutta opintojaksoa seuraavan lukukauden loppuun asti. Tämän opintojakson osalta uusinta-ajankohdat ovat seuraavat:
- 10.3.2024
- 26.5.2024

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille syyslukukauden ajalle opiskelijan valitsemalla tavalla. Tehtäviä arvioidaan aina kahden viikon välein.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1–T2: Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana vuorovaikutustilanteissa. Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3–H4: Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista. Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5: Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti. Osaat tuottaa laadukkaita oman alasi asiakirjoja itsenäisellä otteella ja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen tarkempi arviointisuunnitelma löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Toteutus koostuu oppimistehtävistä, jotka arvioidaan joko asteikolla 1–5 tai hyväksytty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Yrjö Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Yrjö Koskenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnet asiakaskokemuksen keskeiset käsitteet sekä tiedät millaiset elementit ja tekijät vaikuttavat asiakaskokemukseen. Osaat kartoittaa asiakaskokemuksen nykytilan, suunnitella asiakaskokemuksen kehittämistoimenpiteitä ja toteuttaa niitä..

Sisältö

Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään asiakaskokemusta. Perehdyt asiakaskokemuksen keskeisiin käsitteisiin, elementteihin ja tekijöihin. Tutustut asiakaskokemuksen kartoittamisen ja kehittämisen mentelemiin ja työvälineisiin sekä sovellat niitä käytännönssä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvailet asiakaskokemuksen nykytilan ja määrittelet kehitystyöhön yleisesti sopivia toimenpiteitä ja työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität ja havainnollistat asiakaskokemuksen nykytilan. Asetat kehitystyölle tavoitteita ja valitset niiden saavuttamista tukevat menetelmät ja toimenpiteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet asiakaskokemuksen kehittämisen kokonaisuuden. Perustelet asiakakokemuksen nykytilan kartoittamis- ja kehitystyöhön käytettävät menetelmät, toimenpiteet ja työvälineet.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

02.04.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petri Martikainen
Vastuuhenkilö

Petri Martikainen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Ymmärrät BackEnd- ohjelmoinnin periaatteita ja menetelmiä. Osaat tuottaa palvelinsovelluksia yleisesti käytössä olevilla kehitysvälineillä ja kielillä.

Sisältö

- Palvelinsovellusrajapinta
- Palvelinsovelluksissa käytettävä ohjelmointikieli
- Kehitysvälineet.

Aika ja paikka

Opintojakso 2.4.-28.4.2024

Oppimateriaalit

Materiaali ja esimerkit päivitetään opintojakson verkkoympäristöön

Opetusmenetelmät

Perehdytään verkko- ja mobiilisovellusissa tarvittavien palvelinsovellusten tekemiseen. Opettajan ydinluennoilla käydään esimerkkien avulla läpi perusasioita. Opiskelijat syventävät osaamistaan tehtävien avulla. Opintojakson osaamista sovelletaan Fullstack-projektissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnainen suoritustapa sovittava erikseen opettajan kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty 0
Tietosi/taitosi/tekemisesi ei vastaa tasoa 1

Tyydyttävä 1
Tunnistat palvelinsovelluksessa käytettävät ohjelmointiosa-alueet ja välineet.

Tyydyttävä 2
Osaat toteuttaa ohjeistettuna yksinkertaisen palvelinsovelluksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjattuna palvelinsovelluksen määritysten perusteella

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa palvelinsovelluksen määritysten perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa monipuolisen palvelinsovelluksen yleisimmillä palvelinohjelmointikielillä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet, FrontEnd-ohjelmointi, Tietovarastojen perusteet ja Tietokantaohjelmointi opintojaksot suoritettuna tai vastaava osaamisen taso.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.04.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 26.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida data-analytiikkasovelluksia käyttämällä yleisiä data-analytiikan ympäristöjä ja työvälineitä sekä kirjastoja

Sisältö

Data-analytiikan ympäristöt ja kehistysvälineet sekä kirjastot esim. Python

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa.

Opetusmenetelmät

Ongelmalähtöistä ja ryhmälähtöistä oppimista sovelletaan silloin kun se on sopivaa. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön. Jos mahdollista, ohjelmistoteollisuuden valikoituja käytänteitä saatetaan soveltaa opetuksessa. Opettaja ohjaa oppimisprosessia lyhyiden johdantoluentojen ja/tai esittelee aiheeseen liittyvää materiaalia johon opiskelija tutustuu ennen harjoituksia. Opettaja valmistelee oppimisen puitteet ja valmentaa opiskelijoita opiskelemaan. Opetusta saatetaan antaa sekä kampuksella että digitaalisten apuvälineiden avulla etäopetuksena. Päähuomio on ohjatussa tiedon haussa ja haetun tiedon soveltamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät ja tunnistat data-analytiikan ohjelmointiin liittyvät välineet ja ympäristöt

Tyydyttävä 2
Osaat muokata ohjattuna yksinkertaisen data-analytiikkasovelluksen osan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat tuottaa tyypillisen data-analytiikkasovelluksen määritysten mukaisesti ohjatusti

Hyvä 4
Osaat tuottaa tyypillisen data-analytiikkasovelluksen määritysten mukaisesti itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa monipuolisen data-analytiikkasovelluksen määritysten mukaisesti itsenäisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Avioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellyttää Python-ohjelmointi opintojakson hyväksyttyä suorittamista tai vastaavaa osaamista

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 24.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnet ongelmanratkaisun käsitteitä, menetelmiä, käytänteitä ja osaat hyödyntää ongelmanratkaisuun soveltuvia työvälineitä. Osaat kartoittaa ja analysoida tehokasta liiketoimintaa estäviä tai haittaavia ongelmia ja suunnitella digitaalisuuteen nojaavia ratkaisuja niiden poistamiseksi.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt ongelmanratkaisuun ja erityisesti digitaalisuuten perustuvien ratkaisujen suunnitteluun. Tutustut erilaisiin tapohin toteuttaa ongelmanratkaisua ja hyödynnät ongelmanratkaisun menetelmiä ja työvälineitä ongelmien ratkaisemiseksi. Tutustut keskeisiin tehokasta liiketoimintaa mahdollistaviin digitaalisiin ratkaisuihin ja niiden toimintaperiaatteisiin.

Aika ja paikka

6.11.-23.11.2023 maanantai- ja torstai-iltoina verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketa toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa ja toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Muu materiaali löytyy Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Jakso toteutetaan ongelmaperusteisena ja ryhmätyölähtöisenä kokonaisuutena. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön.

Jakso aloitetaan luennoilla, joissa pohjustetaan projektin lähtökohdat ja käydään läpi tarvittava teoreettinen perusta. Luento-osuuden jälkeen projekti jatkuu itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu ryhmäkohtaiset ohjaussessiot kaksi kertaa viikossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Kartoitat ja analysoit tehokasta liiketoimintaa estävän tai haittaavan ongelman ja suunnitelet digitaalisuuteen nojaavan ratkaisun. Ratkaisu on suppea ja siinä on selkeitä puutteita ja virheitä. Kuvailet millaisista osista suunnittelemasi digitaalinen ratkaisu koostuu ja miten ne liittyvät tunnistetun ongelman ratkaisuun. Et käsittele ratkaisun suunnittelussa tehtyjä valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Kartoitat ja analysoit tehokasta liiketoimintaa estävän tai haittaavan ongelman ja suunnitelet digitaalisuuteen nojaavan ratkaisun. Ratkaisu vastaa ongelmaan. Selität millaisista osista suunnittelemasi digitaalinen ratkaisu koostuu ja miten ne liittyvät tunnistetun ongelman ratkaisuun. Kuvailet eri ratkaisun suunnitteluun liittyviä valintatilanteita ja vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5

Kartoitat ja analysoit tehokasta liiketoimintaa estävän tai haittaavan ongelman ja suunnitelet digitaalisuuteen nojaavan ratkaisun. Ratkaisu
vastaa ongelmaan ja huomioi yrityksen liiketoiminnan ominaispiirteet ja tavoitteet. Selität kattavasti millaisista osista suunnittelemasi digitaalinen ratkaisu koostuu ja miten ne liittyvät tunnistetun ongelman ratkaisuun. Selität ratkaisun suunnitteluun liittyviä valintoja ja perustelet valintasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet löytyvät opintojakson tiedoista.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen osaat selvittää liiketeoiminnan tarpeita ja toteuttaa niitä vastaavan digitaalisen ratkaisun. Osaat dokumentoida työtäsi.

Sisältö

Tällä opintojaksolla toteutat ja dokumentoit liiketoiminnan tarpeita vastaavan digitaalisen ratkaisun. Työn yhteydessä tutustut digitaalisen ratkaisun toteuttamisen työvaiheisiin ja perehdyt niihiin liittyviin menetelmiin ja työvälineisiin. Tämän lisäksi syvennät ymmärrystäsi toteutettavan digitaalisen ratkaisun liiketoiminnallisesta kontekstista.

Aika ja paikka

27.11.-15.12.2023 maanantai- ja torstai-iltoina verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Edellisellä jaksolla käytetty kirjallisuus sekä Moodlesta löytyvä oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Jakso toteutetaan ongelmaperusteisena ja ryhmätyölähtöisenä kokonaisuutena. Opintojaksolla on tarkoitus toteuttaa edellisellä jaksolla laadittu digitaalisen ratkaisun suunnitelma. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön.

Jakso aloitetaan luennoilla, joissa pohjustetaan projektin lähtökohdat ja käydään läpi tarvittava teoreettinen perusta. Luento-osuuden jälkeen projekti jatkuu itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu ryhmäkohtaiset ohjaussessiot kaksi kertaa viikossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen ratkaisun. Ratkaisu vastaa liiketoiminnan tarpeisiin vain osittain ja sen toiminnassa on selkeitä virheitä. Dokumentaatio on suppeaa ja kuvailevaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen ratkaisun. Ratkaisu vastaa liiketoiminnan tarpeisiin. Dokumentaatio on kattavaa ja selittävää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen ratkaisun. Ratkaisu vastaa liiketoiminnan ja käytettävyyden tarpeisiin. Dokumentaatio on kattavaa, perustelevaa ja erilaisia vaihtehtoja pohtivaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet löytyvät opintojakson tiedoista.

Lisätiedot

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oma suunnitelma pitää esittää vastuuopettajalle ennen toteutuksen alkua. Suunnitelman tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Yrjö Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Yrjö Koskenniemi

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Sisältö

- Strategiatyön merkitys ja rooli liiketoiminnan kehittämisessä
- Strategiatyön keskeiset käsitteet, menetelmiä ja työvälineitä
- Digitaalisen strategian käsitteet ja eri muodot
- Digitaalisen strategian kehitystyötä

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketa toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa ja toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin. Dokumentaatiosta on tunnistettavissa yrityksiä ymmärtää tehtyjä ratkaisuja teorioiden ja toimintamallien avulla. Strategiatyön työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen on osittain puutteellista. Strategiadokumentissa on hyödynnetty lähteitä. Lähteet ovat heikkolaatuisia ja soveltuvuus on heikko.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin. Pyrit parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen. Dokumentaatiossa on käytetty teoriaa ja käsitteitä selittämässä tehtyjä johtopäätöksiä sekä tukemassa esitettyjä väitteitä. Strategiatyön työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa. Strategiadokumentissa on hyödynnetty erilaisia soveltuvia lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin parhaiden käytänteiden mukaisesti. Dokumentaatiossa selitetään ja perustellaan tehtyjä johtopäätöksiä teorioiden, toimintamallien ja käsitteiden avulla. Myös vaihtoehtoisia strategioita on pohdittu. Strategiatyön työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa ja monipuolista. Strategiadokumentissa on hyödynnetty erilaisia lähteitä monipuolisesti ja ne ovat vuoropuhelussa keskenään ja oman pohdintasi kanssa

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 08.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnet digitaalisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet, elementit ja tekijät. Osaat dokumentoida liiketoimintamalleja soveltuvien työkalujen avulla. Osaat analysoida liiketoimintamalleja ja selittää millä tavalla digitaaliset teknologiat ja palvelut mahdollistavat ja tukevat niiden toteuttamista.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt yrityksen liiketoiminnan kuvaamiseen ja selittämiseen. Tutustut erilaisiin liiketoimintamalleihin. Pohdit miksi ja millä tavalla digitaaliset teknologiat ja palvelut muuttavat, mahdollistavat ja/tai tukevat liiketoiminnan rakenteita ja prosesseja. Käsittelet ajankohtaisia liiketoimintaa muokkaavia ilmiöitä ja pohdit niiden merkitystä liiketoimintamalleihin.

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketata toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa ja toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat liiketoimintamallin suppeasti. Kuvailet yrityksen toimintaa ja sen hyödyntämiä digitaalisia teknologioita ja palveluita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kuvaat liiketoimintamallin. Selität liiketoimintamallia sekä digitaalisten teknologioiden ja palveluiden merkitystä liiketoimintamallin toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kuvaat liiketoimintamallin parhaiden käytänteiden mukaisesti. Selität ja perustelet liiketoimintamallia sekä digitaalisten teknologioiden ja palveluiden merkitystä teorioiden ja käytännön esimerkkien avulla. Pohdit vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kuvattua liiketoimintamallia.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 06.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat selvittää digitaalisten ekosysteemien hyödyntämismahdollisuuksia ja arvioida niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Osaat asettaa tavoitteita digitaalisten ekosysteemien hyödyntämiselle ja suunnitella tavoitteiden saavuttamiseen johtavan kehityspolun.

Sisältö

- Systeemiajattelun perusteet
- Digitaalisiin ekosysteemien perusteet
- Digitaalisten ekosysteemien kartoittaminen
- Kehitystavoitteiden asettaminen
- Kehityspolun suunnittelu

Aika ja paikka

18.9.- 4.10.2023 maanantai- ja keskiviikkoiltoina verkko-opetuksena

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojakson moodle.tilasta.

Opetusmenetelmät

Jakso toteutetaan ongelmaperusteisena ja ryhmätyölähtöisenä kokonaisuutena. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön.

Jakso aloitetaan luennoilla, joissa pohjustetaan projektin lähtökohdat ja käydään läpi tarvittava teoreettinen perusta. Luento-osuuden jälkeen projekti jatkuu itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu ryhmäkohtaiset ohjaussessiot kaksi kertaa viikossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuuksia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiossa on useita virheitä ja puutteita.

Tyydyttävä 2

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuudet ja liiketoiminnalliset vaikutukset. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiosta on tunnistettavissa yrityksiä tukea valintoja teorioiden ja toimintamallien avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuuksia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiossa kuvataan valintoja teorioiden ja käsitteiden avulla.

Hyvä 4

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuuksia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiossa on käytetty teoriaa ja käsitteitä selittämässä tehtyjä valintoja sekä tukemassa esitettyjä väitteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuuksia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiossa selitetään ja perustellaan tehtyjä valintoja teorioiden, toimintamallien ja käsitteiden avulla. Myös vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia menettelytapoja on pohdittu.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet löytyvät opintojakson tiedoista.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 26.09.2023

Ajoitus

04.10.2023 - 29.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään tietojenkäsittelyyn ja sen eri osa-alueisiin sisältyvää sanastoa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa. Opintojakso syventää opiskelijan englnnin kielen osaamista, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti vahvasti englannin kieleen painottuvalla IT-alalla ja nykypäivän liiketoimintaympäristöissä.

Sisältö

Opiskelijat lukevat tietojenkäsittelyyn ja sen osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tekevät erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia kielitaitonsa kehittämiseksi ja sanasto-osaamisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Satisfactory 1

Communication with other participants have constant problems in dealing with understanding the main content of the language output because of major problems in expressing the main ideas by using correct words. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Sentences are short and simple most of the time, which makes the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation and word and sentences stress together with intonation make it very difficult for the other participants to understand the speech. Interaction between the speaker with others is almost non-existent.

Satisfactory 2

The other participants in interactions have problems understanding the main content because there are many shortcomings in the use of key terms and concepts. The use of grammatical forms and structures is limited. There are several grammatical errors but the main message can be understood. At times, incorrect pronunciation, vague word and sentence stress and intonation impede intelligibility of the main message. Due to the shortcomings referred to above, the other participants in interactions have constant problems in understanding the language output. Hardly any interaction is created between the speaker and the other participants. The speaker has problems in understanding questions asked and, therefore, she/he has problems in answering the questions asked.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good 3

The language of communication can be understood by others in describing education fields, job responsibilities, companies’ fields and manages work issues orally and in writing with the right style. The content is appropriate for the situation and the terms and concepts used are correct to a wide extent. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. There are errors in some grammatical forms, but not systematically, and they do not impede interaction. There are some shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not obstruct intelligibility of the speech. The other persons participating in discussions can understand the content of the language without difficulty but there are some challenges in communicating with the other participants in discussions.

Good 4

Uses idiomatic English at ease to a wide extent in describing own education field, job responsibilities, and companies’ field and manages work issues orally and in writing in the right style with no misunderstanding. Has a rather wide stock of vocabulary in use to produce clear and well-structured documentation related to own profession in terms of reporting. The terms and concepts used are appropriate and mostly correct for various communication. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Active interaction is created between the speaker and other persons participating in discussions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent 5

Uses English with ease, uses idiomatic English in describing own education field, job responsibilities, and companies’ fields and manages work issues efficiently with a broad stock of vocabulary in use. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile. The language is almost flawless in grammar. Demonstrates excellent situational awareness with relevant contents for various situations and the language is appropriate in content and logical. Communicates clear and well-structured messages related to own profession in terms of written and spoken output. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct and natural. Active interaction is created between the speaker and other persons participating in discussions.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.02.2024

Ajoitus

15.02.2024 - 18.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T24K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään tietojenkäsittelyyn ja sen eri osa-alueisiin sisältyvää sanastoa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa. Opintojakso syventää opiskelijan englnnin kielen osaamista, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti vahvasti englannin kieleen painottuvalla IT-alalla ja nykypäivän liiketoimintaympäristöissä.

Sisältö

Opiskelijat lukevat tietojenkäsittelyyn ja sen osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tekevät erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia kielitaitonsa kehittämiseksi ja sanasto-osaamisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Aika ja paikka

Spring 2024
Tornio, Minerva, Kauppakatu 58

Zoom contact lessons on Thursdays (except one day) at 14:00-19:00 for two groups: 15.2., 22.2., 28.2., 14.3., 21.3., 4.4., 11.4. & 18.4.

If the number of students exceed 30 there will be two groups (14:00-16:00 & 17:00-19:00) created for efficient learning activities.

Oppimateriaalit

English Vocabulary for COMPUTERS and INFORMATION TECHNOLOGY https://www.learn-english-today.com/business-english/computer-vocabulary.htmlInformation Technology (IT) Vocabulary for ESL https://www.thoughtco.com/information-technology-vocabulary-1210141Business English Pod https://www.businessenglishpod.com/category/it-and-computers/HOW TO WRITE PROPER http://archive.bio.ed.ac.uk/jdeacon/writing/writing.htmDiscussions in English https://www.englisch-hilfen.de/en/words/discussions.htmPresenting in English http://www.englishtco.com/en/presenting-in-english-use-your-voice/Additional materials are provided in Moodle for class activities and related tasks.

Opetusmenetelmät

The learning pedagogy includes 24 contact lessons during which pair and group exercises are carried out, in addition to self-supervised studies done outside of class hours.
Reading and preparatory tasks prior to contact lessons are mandatory.
Class attendance is required to facilitate continuous evaluation and and for students to practise.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Written and oral expression skills will be evaluated on a continuous basis during lessons.
Written and spoken proficiency tests must be accomplished successfully.
Students are allowed to re-do the tests twice to receive a passing grade.

Sisällön jaksotus

Reading in advance for comprehension of ICT field specific materials and preparing for contact sessions
Discussions and sharing opinions for successful meetings and negotiations outcome
Individual and group tasks/exercises
Writing effective professional documents
Delivering dynamic presentations

Lisätietoja opiskelijoille

Mandatory participation required during class activities and tasks to facilitate continuous evaluation and the opportunity for students to practise and learn.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Satisfactory 1

Communication with other participants have constant problems in dealing with understanding the main content of the language output because of major problems in expressing the main ideas by using correct words. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Sentences are short and simple most of the time, which makes the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation and word and sentences stress together with intonation make it very difficult for the other participants to understand the speech. Interaction between the speaker with others is almost non-existent.

Satisfactory 2

The other participants in interactions have problems understanding the main content because there are many shortcomings in the use of key terms and concepts. The use of grammatical forms and structures is limited. There are several grammatical errors but the main message can be understood. At times, incorrect pronunciation, vague word and sentence stress and intonation impede intelligibility of the main message. Due to the shortcomings referred to above, the other participants in interactions have constant problems in understanding the language output. Hardly any interaction is created between the speaker and the other participants. The speaker has problems in understanding questions asked and, therefore, she/he has problems in answering the questions asked.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good 3

The language of communication can be understood by others in describing education fields, job responsibilities, companies’ fields and manages work issues orally and in writing with the right style. The content is appropriate for the situation and the terms and concepts used are correct to a wide extent. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. There are errors in some grammatical forms, but not systematically, and they do not impede interaction. There are some shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not obstruct intelligibility of the speech. The other persons participating in discussions can understand the content of the language without difficulty but there are some challenges in communicating with the other participants in discussions.

Good 4

Uses idiomatic English at ease to a wide extent in describing own education field, job responsibilities, and companies’ field and manages work issues orally and in writing in the right style with no misunderstanding. Has a rather wide stock of vocabulary in use to produce clear and well-structured documentation related to own profession in terms of reporting. The terms and concepts used are appropriate and mostly correct for various communication. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Active interaction is created between the speaker and other persons participating in discussions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent 5

Uses English with ease, uses idiomatic English in describing own education field, job responsibilities, and companies’ fields and manages work issues efficiently with a broad stock of vocabulary in use. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile. The language is almost flawless in grammar. Demonstrates excellent situational awareness with relevant contents for various situations and the language is appropriate in content and logical. Communicates clear and well-structured messages related to own profession in terms of written and spoken output. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct and natural. Active interaction is created between the speaker and other persons participating in discussions.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The Common European Framework of Reference for Languages will be applied for evaluation of English language:
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 11.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa selainohjelmointia. Kykenet hallitsemaan ja kehittämään verkkosivun ulkoasumäärityksiä ja vuorovaikutusta.

Sisältö

Tällä opintojaksolla keskitytään verkkosivujen toiminnallisuuden ohjelmointiin scriptikielellä, kertaamalla myös aikaisemmin opittua rakenteellisuuden ja ulkonäön ohjelmointia.

- HTML, CSS, JavaScript, ohjelmointikirjastoja, GUI ja käytettävyys

Aika ja paikka

Luennot ovat zoomissa.

Oppimateriaalit

w3chools.com

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa selainohjelmointia. Kykenet hallitsemaan ja kehittämään verkkosivun ulkoasumäärityksiä ja vuorovaikutusta.

Sisältö:

Tällä opintojaksolla keskitytään verkkosivujen toiminnallisuuden ohjelmointiin scriptikielellä, kertaamalla myös aikaisemmin opittua rakenteellisuuden ja ulkonäön ohjelmointia.
- HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, js-ohjelmointikirjastoja, GUI ja käytettävyys

Opetusmenetelmät: valmiit luentovideot, tehtävät ja harjoitukset, ohjaustunnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudet sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Sisällön jaksotus

Viikko 1
- yleiskatsaus frontend-puolen kehitykseen
- yleiskatsaus web-ohjelmintiin ja sen teknologioihin
- mitä on frontend-ohjelmointi ja sen rooli web-kehityksessä
- html, css, javascript kertaus
- DOM manipulation
Viikko 2
- javascript frameworks ja libraries
- yleiskatsaus javascript-kirjastoihin
- tutustutaan erilaisiin scriptikirjastoihin
Viikko 3
- arvioitavan lopputehtävän tekoa

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakson sisältö edellyttää, että opiskelijalla on hallussaan ohjelmoinin perusteet opintojakso suoritettuna tai vastaava osaamisen taso. Myös HTML, CSS sekä Bootstrap osaaminen on edellytyksenä opintojaksolle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Osaat tuottaa yksinkertaisen verkkosivun ja lisätä sinne yksinkertaista toiminnallisuutta ohjattuna.

Tyydyttävä 2
Osaat tuottaa yksinkertaisen verkkosivun ja lisätä sinne yksinkertaista toiminnallisuutta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa verkkosivurakenteen, muokata sen ulkonäköä ja tuottaa siihen toimivaa toiminnallisuutta ohjattuna

Hyvä 4
Osaat toteuttaa verkkosivurakenteen, muokata sen ulkonäköä ja tuottaa siihen toimivaa toiminnallisuutta itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat toteuttaa verkkosivurakenteen, muokata sen ulkonäköä, sekä toteuttaa siihen edistyksellistä toiminnallisuutta vaatimusmäärittelyn mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu pääasiallisesti palautettavasta lopputehtävästä
Kaikki muut tehtävät pitää olla palautettuna
Kaikkien muiden tehtävien ratkaisu voi vaikuttaa arvosanaan +/-1.
Opintojakson arviointi pepissä:

Tyydyttävä 1-2
Osaat tuottaa yksinkertaisen verkkosivun ja lisätä sinne yksinkertaista toiminnallisuutta ohjattuna.

Hyvä 3-4
Osaat toteuttaa verkkosivurakenteen, muokata sen ulkonäköä ja tuottaa siihen toimivaa toiminnallisuutta.

Kiitettävä 5
Osaat toteuttaa verkkosivurakenteen, muokata sen ulkonäköä, sekä toteuttaa siihen edistyksellistä toiminnallisuutta vaatimusmäärittelyn mukaisesti

Avattuna lopputehtävää koskien tarkemmin ja havainnollistavien termien kanssa:

1) Osaat tuottaa yksinkertaisen ratkaisun ja lisätä sinne yksinkertaista toiminnallisuutta. Osaat käyttää html:ää. css-ää ja javascriptiä ja js-kirjastoa yksinkertaisella tasolla. Sivullasi on käytetty näitä esimerkiksi vain kerran. Ratkaisusi ei toimi täydellisesti, ja se voi kaatua esimerkiksi virheellisiin syöttöihin. Olet käyttänyt esimerkiksi vain yhtä js-kirjaston tapaa animoida elementtejä. Et ole kiinnittänyt huomiota ratkaisusi ulkonäköön, vaikka opintojakso on Frontend koodausta. Olet käyttänyt vain vähän aikaa työn tekemiseen.

2) Arvosanan 1 vaatimusten lisäksi; lisäksi olet osannut käyttää useita js-kirjaston funktiota.

3) Arvosanan 1 ja 2 vaatimusten lisäksi, sekä: olet toteuttanut verkkosivurakenteen, muokannut sen ulkonäköä ja tuottanut siihen toiminallisuutta.Työsi hyödyntää js-kirjaston eventtejä sekä metodeja eri tavoin. Olet myös käyttänyt anime.js:ää työssäsi tai muuta erillistä js-kirjastoa. Työsi ei kaadu virhesyöttöihin tai klikkauksiin.

4) Arvosanojen 1-3 vaatimusten lisäksi: Olet pyrkinyt tuotoksessasi ammattimaiseen ulkonäköön, jonka voisi sijoittaa nettisivuille muiden käyttöön. Olet hyödytänyt javascriptiä, ja ainakin kahta eriä javascriptin kirjastoa monipuolisesti, ja käyttänyt jäljempänä mainitun ominaisuuksia eri tavoilla.

5) Arvosanojen 1-4 vaatimusten lisäksi: Osoitat työssäsi, että olet kiinnittänyt erityistä huomiota sivuston ammattimaiseen toimintaan ja ulkonäköön. Olet eriyttänyt css ja js-koodit omiksi tiedostoiksi, sekä käytät monipuolisesti DOMia. Olet käyttänyt sekä javascriptiä ja vähintään sen kolmea kirjastoa monipuolisesti. Olet kommentoinut koodisi toimintaa koodin sisällä.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet opintojakso suoritettuna tai vastaava osaamisen taso.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Ymmärrät miten Front-End- ja Back-End ohjelmoinnin välisen yhteyden ja vuorovaikutuksen. Kykenet suunnitelemaan ja toteuttamaan interaktiivisen verkkosovelluksen kaikkine siinä tarvittavine ominaisuuksineen aina käyttöliittymästä ja siinä tapahtuvasta interaktiosta palvelinpuolen sovellukseen asti.

Sisältö

- Front-end ja back-end -ohjelmointia
- Verkkosovelluksen tuottaminen
- Käyttöliittymän suunnittelu
- Testaus.

Aika ja paikka

Opintojakson toteutus 22.4.-17.5.2023

Oppimateriaalit

Projektin toteutukseen liittyvät materiaalit päivitetään opintojakson moodlealustalle.

Opetusmenetelmät

Opiskelijat tekevät itsenäisesti toimeksiannon mukaisen verkkosovelluksen. Sovelluksen tekemisessä he soveltavat frontend-, backend- ja tietokantaosaamistaan. Opettaja toimii ohjaajana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisesta suoritustavasta sovittava erikseen opettajien kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat FrontEnd- ja BackEnd-sovellusten eri osat ja kykenet muokkaamaan ominaisuuksia.

Tyydyttävä 2
Osaat toteuttaa ohjeiden avulla yksinkertaisen sovelluksen, jossa käyttöliittymä kommunikoi palvelinsovelluksen kanssa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja toteuttaa interaktiivisen verkkosovelluksen määritysten perusteella ohjattuna.

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa interaktiivisen verkkosovelluksen määritysten perusteella itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa interaktiivisen palvelinsovelluksen yhdistämällä erilaisia ohjelmointirajapintoja edistyksellisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ann-Mari Saranne
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen osaat suunnitella IT-hankintoja julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tiedät millaisia prosesseja, sääntöjä ja sopimuksia IT-hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu. Tunnet työvaiheiden merkityksen osana hankinnan kokonaisprosessia ja osaat soveltaa niitä hankittavan kohteen ja hankkijaorganisaation mukaisesti.

Sisältö

Tällä opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja. Teemojen painotukset ja tarkennukset määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa.

- Hankintatarpeiden selvittäminen
- Markkinatilanteen kartoitus
- Palveluiden hankinta
- Laitteiden hankinta
- Sovelluskehityksen hankinta
- Konsultoinnin hankinta
- Julkisen hallinnon IT-hankintojen erityispiirteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tiedät millaisia prosesseja, sääntöjä ja sopimuksia IT-hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu. Tunnet työvaiheiden merkityksen osana hankinnan kokonaisprosessia. Osaat toteutaa työvaiheita hankinnan kohteen ja hankkijaorganisaation mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen osaat suunnitella asiakaslähtöisiä IT-palveluita ja soveltaa oppimaasi olemassa olevien IT-palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. Tiedät miten asiakaslähtöinen ajattelu ja toiminta ilmenevät eri työvaiheissa ja millä tavoin työvaiheita voidaan sopeuttaa vastaamaan kehitystyön ja -kontekstin tarpeita.

Sisältö

Tällä opintojaksolla käsitellään seuraavia IT-palvelun suunnittelun aiheita. Aiheiden keskinäiset painotukset ja tarkennukset määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa.

- IT palvelun asiakas- ja/tai käyttäjätarpeiden kartoittaminen
- IT palvelun konseptointi sekä toiminnalliset ja tekniset määrittelyt
- IT palvelun suunnittelu
- IT palvelunhallinnnan suunnittelu
- IT palvelun riskienhallinnan suunnittelu
- IT palvelun esittely

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom), sessiot tallennetaan. Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kartoitat asiakkaan tarpeet ja suunnittelet niitä vastaavan IT-palvelun. Kartoitustyö on hyvin suppea. IT-palvelun suunnitelma on pääosin kuvaileva ja luonnosteleva. Asiakaslähtöisyys toteutuu vain osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kartoitat asiakkaan tarpeet ja suunnittelet niitä vastaavan IT-palvelun. Kartoitustyö ja IT-palvelun suunnitelma ovat havainnollistavia. Selität asettamasi tavoitteet ja tekemäsi valinnat asiakaslähöisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kartoitat asiakkaan tarpeet ja suunnittelet niitä vastaavan IT-palvelun. Kartoitustyö ja IT-palvelun suunnitelma on kattavaa ja selittävää. Perustelet asettamasi tavoitteet ja tekemäsi valinnat asiakaslähöisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 24.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen tunnet IT-palvelunhallinnan käsitteitä, viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Ymmärrät miten IT-palveluita hallitaan ja millaisten prosessien ja tietojärjestelmien avulla IT-palvelunhallintaa toteutetaan.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt IT-palvelunhallinnan keskeisiin käsitteisiin, viitekehyksiin ja parhaisiin käytänteisiin. Tutustut erilaisiin tapoihin hallita IT-palveluita yrityksissä ja organisaatiossa. Tutustut IT-palelunhallinan tietojärjestelmiin ja niiden hyödyntämiseen.

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketa toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa ja toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvailet IT-palvelunhallinnan käsitteitä, viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Tunnistat yksittäisiä IT-palvelunhallinnan prosesseja ja tietojärjestelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität IT-palvelunhallinnan käsitteitä, pystyt soveltamaan viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Osaat havainnollistaa IT-palvelunhallinnan prosessien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät IT-palvelunhallinnan käsitteitä, pystyt vertailemaan viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta tapauskohtaisesti. Osaat suunnitella IT-palvelunhallinnan prosessien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 24.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Ymmärrät projektimaisen työskentelyn periaatteet ja luonteenpiirteet.Opit suunnitelemaan ja dokumentoimaan IT-projekteja. Opit käyttämään projektinhallintasovellusta projektin etenemisen seurantaan ja hallintaan.

Sisältö

- Projektin määritelmä ja käsitteet
- Projektityypit ja hallintamenetelmät
- Projektin organisointi
- Projektin resursointi
- Projektisuunnitelma
- Projektin hallinta
- Projektin riskienhallinta
- Projektin päättäminen
- Projektinhallintasovellukset ja niiden käyttö

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Projektin dokumentointi sekä työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on puutteellista.
Tyydyttävä 2
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Dokumentaatiosta on tunnistettavissa yrityksiä ymmärtää tehtyjä ratkaisuja teorioiden ja toimintamallien avulla. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on osittain puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Dokumentaatiossa kuvataan toteutusta teorioiden ja käsitteiden avulla. Työkalujen ja menetelmien asiantuntevaan hyödyntämiseen on pyritty.
Hyvä 4
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Pyrit parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen. Dokumentaatiossa on käytetty teoriaa ja käsitteitä selittämässä tehtyjä toimenpiteitä sekä tukemassa esitettyjä väitteitä. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin parhaiden käytänteiden mukaisesti. Dokumentaatiossa selitetään ja perustellaan tehtyjä toimenpiteitä teorioiden, toimintamallien ja käsitteiden avulla. Myös vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia menettelytapoja on pohdittu. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa ja monipuolista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Teet toteutuskelpoisen IT projektisuunnitelman ja hyödynnät projektinhallintaohjelmistoa asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 01.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Ymmärrät projektimaisen työskentelyn periaatteet ja luonteenpiirteet.Opit suunnitelemaan ja dokumentoimaan IT-projekteja. Opit käyttämään projektinhallintasovellusta projektin etenemisen seurantaan ja hallintaan.

Sisältö

- Projektin määritelmä ja käsitteet
- Projektityypit ja hallintamenetelmät
- Projektin organisointi
- Projektin resursointi
- Projektisuunnitelma
- Projektin hallinta
- Projektin riskienhallinta
- Projektin päättäminen
- Projektinhallintasovellukset ja niiden käyttö

Aika ja paikka

Verkko, zoom

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Opetusmenetelmät

Ongelmalähtöistä ja ryhmälähtöistä oppimista sovelletaan silloin kun se on sopivaa. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön. Jos mahdollista, ohjelmistoteollisuuden valikoituja käytänteitä saatetaan soveltaa opetuksessa. Opettaja ohjaa oppimisprosessia lyhyiden johdantoluentojen ja/tai esittelee aiheeseen liittyvää materiaalia johon opiskelija tutustuu ennen harjoituksia. Opettaja valmistelee oppimisen puitteet ja valmentaa opiskelijoita opiskelemaan. Opetusta saatetaan antaa sekä kampuksella että digitaalisten apuvälineiden avulla etäopetuksena. Päähuomio on ohjatussa tiedon haussa ja haetun tiedon soveltamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Projektin dokumentointi sekä työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on puutteellista.
Tyydyttävä 2
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Dokumentaatiosta on tunnistettavissa yrityksiä ymmärtää tehtyjä ratkaisuja teorioiden ja toimintamallien avulla. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on osittain puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Dokumentaatiossa kuvataan toteutusta teorioiden ja käsitteiden avulla. Työkalujen ja menetelmien asiantuntevaan hyödyntämiseen on pyritty.
Hyvä 4
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Pyrit parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen. Dokumentaatiossa on käytetty teoriaa ja käsitteitä selittämässä tehtyjä toimenpiteitä sekä tukemassa esitettyjä väitteitä. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin parhaiden käytänteiden mukaisesti. Dokumentaatiossa selitetään ja perustellaan tehtyjä toimenpiteitä teorioiden, toimintamallien ja käsitteiden avulla. Myös vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia menettelytapoja on pohdittu. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa ja monipuolista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Teet toteutuskelpoisen IT projektisuunnitelman ja hyödynnät projektinhallintaohjelmistoa asiantuntevasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Avioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tämä opintojakso perehdyttää kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteisiin ja merkitykseen. Opintojakson suorittamisen jälkeen tiedät miten kokonaisarkkitehtuurityöllä edesautetaan yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan niiden liiketoiminnallisia tavoitteita tehokkaammin. Ymmärät kokonaisarkkitehtuurin keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä strategian, toiminnan, tiedon/datan, tietojärjestelmien ja teknologioiden välisiä suhteita

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kokonaisarkkitehtuurin käsitettä sekä sen hallintaa ja kehittämistä tukevia viitekehyksiä, menetelmiä, prosesseja ja tuotoksia. Tämän lisäksi perehdytään kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen tarkoitettuihin ohjelmistoihin ja niiden käyttöön.

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hahmotat kokonaisarkkitehtuurin merkityksen osana liiketoiminnan ohjaus ja kehitystyötä. Kuvailet strategian, toiminnan, tiedon/datan, tietojärjestelmien ja teknologioiden välisiä suhteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität kokonaisarkkitehtuurityön merkitykstä osana liiketoiminnan ohjaus ja kehitystyötä. Havainnollistat strategian, toiminnan, tiedon/datan, tietojärjestelmien ja teknologioiden välisiä suhteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Perustelet kokonaisarkkitehtuurityön merkitykstä osana liiketoiminnan ohjaus ja kehitystyötä. Analysoit strategian, toiminnan, tiedon/datan, tietojärjestelmien ja teknologioiden välisiä suhteita ja teet löydöksistä johtopäätöksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katso opintojakson tiedot.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 08.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Jussila
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat analysoida ja kehittää käyttäjäkokemusta ja käytettävyyttä. Tunnet käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden keskeiset käsitteet ja kehitysmentelemät. Osaat selvittää käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden nykytilan ja suunnitella soveltuvia kehittämistoimenpiteitä ja toteuttaa niitä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt käyttäjokemuksen ja käytettävyyden käsitteisiin ja kehitysmenetelmiin. Tutustut erilaisiin malleihin ja työvälineisiin, joiden avulla kehitystyötä voidaan toteuttaa. Kartoitat käyttäjäkokemusta ja käytettävyyttä sekä suunnittelet niiden kehittämistä. Opintojaksolla voidaan myös testata kehitystoimenpiteitä ja analysoida niiden vaikutuksia käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen.

Aika ja paikka

Toteutus alkaa 11.9.2023 ja päättyy 8.10.2023
Verkkotapaamisten ajat löytyvät lukujärjestyksestä.
Ryhmät sopivat tapaamiset ja testiajat itsenäisesti.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla perehdyt itsenäisesti oppimateriaaleihin, osallistut yhteisiin verkkotapaamisiin ja työstät oppimistehtäviä yksin ja ryhmissä. Lukujärjestykseen merkityt ohjaukset toteutetaan osallistavilla mentelmillä työpajoina jne. Osallistuminen on suotavaa, koska tallenteet eivät välttämättä tarjoa vastaavaa kokemusta. Pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä ja ideointia ei tallenneta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson uusinta tehdään kirjoittamalla essee lukupaketista. Palautusaika tälle esseelle on 11.12.2023. klo 23:59 mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajien ohjaaman toteutuksen sijaan voit suorittaa tämän opintojakson toteuttamalla omalle työpaikallesi käyttäjäkokemusta ja/tai käytettävyyttä kehittävän projektin. Sinun tulee perehtyä itsenäisesti opintojakson materiaaleihin ja raportoida projektista kattavasti.

Voit myös esität opettajille oman toteutussuunnitelmasi. Oma suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja voi hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Sisällön jaksotus

Viikko 1: Käyttäjäkokemus ja käytettävyys
Viikko 2: Ttestien suunnittelu ja testaaminen
Viikko 3: Testauksen raportointi ja tulosten analysointi
Viikko 4: Kehittämisen suunnittelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvailet käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden nykytilaa. Määrittelet kehitystyöhön yleisesti sopivia toimenpiteitä ja työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität ja havainnollistat käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden nykytilan. Asetat kehitystyölle tavoitteita ja valitset niiden saavuttamista tukevat menetelmät ja toimenpiteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden kehittämisen kokonaisuuden. Perustelet nykytilan kartoittamis- ja kehitystyöhön käytettävät menetelmät, toimenpiteet ja työvälineet.

Lisätiedot

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketa toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa ja toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 10.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

- Tunnet tietokoneen rakenteen ja sen eri osien merkityksen.
- Tunnet erilaisia tietokonetyyppeja ja niiden käyttötarkoitukset.
- Tunnet erilaisia ammattikäytössä olevia käyttöjärjestelmiä ja osaat käyttää niiden perustoimintoja.

Sisältö

- Tietokoneiden komponentit ja niiden tarkoitukset
- Tietokonetyypit
- Tietokoneiden oheislaitteet
- Tietokoneen käyttäjän tarpeiden tunnistaminen
- Käyttöjärjestelmien testaamista virtuaaliympäristössä
- Yleisesti ammattikäytössä olevat käyttöjärjestelmät ja niiden peruskäyttö

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitellään Moodle-ympäristössä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Tunnistat yksittäisiä tietokoneen komponentteja ja käyttöjärjestelmän toimintoja. Osaat hallita tiedostoja ja kansiorakenteita.

Tyydyttävä 2

Tunnistat tietokoneen komponentit ja käyttöjärjestelmän toimintoja sekä pystyt kuvailemaan niiden toimintaa. Osaat lisätä ja poistaa ohjelmistoja sekä hallita käyttöjärjestelmän asetuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat selittää tietokoneen eri osien merkityksen osana kokoonpanoa. Osaat käyttää käyttöjärjestelmän ylläpitotoimintoja ongelmatilanteen tunnistamiseen.

Hyvä 4

Osaat selittää tietokonekokoonpanon merkityksen osana työtehtävän suorittamista. Osaat käyttää käyttöjärjestelmän ylläpitotoimintoja ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja ratkaisuun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Kykenet määrittelemään erilaisiin käyttötarpeisiin vastaavia tietokonekokoonpanoja. Osaat hallita tietokoneita sekä graafisen käyttöliittymän että komentokehotteen avulla. Osaat käyttää käyttöjärjestelmän ylläpitotoimintoja ongelmatilanteiden ennakointiin ja ehkäisyyn.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 11.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T24K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T42T24K
  Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

- Tunnet tietokoneen rakenteen ja sen eri osien merkityksen.
- Tunnet erilaisia tietokonetyyppeja ja niiden käyttötarkoitukset.
- Tunnet erilaisia ammattikäytössä olevia käyttöjärjestelmiä ja osaat käyttää niiden perustoimintoja.

Sisältö

- Tietokoneiden komponentit ja niiden tarkoitukset
- Tietokonetyypit
- Tietokoneiden oheislaitteet
- Tietokoneen käyttäjän tarpeiden tunnistaminen
- Käyttöjärjestelmien testaamista virtuaaliympäristössä
- Yleisesti ammattikäytössä olevat käyttöjärjestelmät ja niiden peruskäyttö

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom). Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät suppeasti ja hyvin yleisellä tasolla. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja vain osittain.

Tyydyttävä 2
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät suppeasti ja pyrit selittämään eri osien merkitystä ja vaikutusta. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja suppeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät ja selität erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset. Kuvailet erillisten osien suhteita toisiinsa. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja.
Hyvä 4
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja asiantuntevasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen, vaikutukset ja keskinäiset suhteet. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja asiantuntevasti ja luovasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet näkyvillä opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.01.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pia Rouvinen
Vastuuhenkilö

Pia Rouvinen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit analysoimaan liiketoimintaa. Suorittamisen jälkeen tunnet liiketoiminnan analysoinnin peruskäsitteet ja osaat valita ja soveltaa liiketoiminnan anaylsointimenetelmiä, tietolähteitä ja tekniikoita tarvelähtöisesti käytännön selvitystyössä.

Sisältö

- Liiketoiminnan analysoinnin alkuperä ja tavoitteet
- Liiketoiminnan analysoinnin käsitteitä, menetelmiä ja tekniikikoita
- Liiketoiminnan analysoinnin tieto- ja datalähteet
- Käytännön harjoituksia

Aika ja paikka

09.01.24-30.01.24 välisenä aikana verkkokoulutus zoomissa

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketata toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla opiskelet itsenäisesti ja ryhmässä. Haet itsenäisesti tietoa, joka auttaa sinua opintojakson oppimistehtävän tekemisessä ja opintojakson tentin suorittamisessa. Tietoa löydä opintojakson kirjallisuudesta sekä erilaisista internetlähteistä. Teet opintojakson oppimistehtävän ryhmissä. Ryhmän koko on 1-5 opiskelijaa. Tuntien aikana tehdään erilaisia ryhmätehtäviä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Analysoit liiketoimintaa ja kuvailet työsi tuloksia. Hahmottelet selvitystyön tavoitteita, tietolähteitä, menetelmiä ja tekniikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Analysoit liiketoiminta ja selität tuloksia. Valitset työllesi tavoitteet, tietolähteet, menetelmät ja tekniikat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Analysoit liiketoimintaa ja teet johtopäätöksiä tuloksista. Perustelet asettamasi tavoitteet sekä käyttämäsi tietolähteet, menetelmät ja tekniikat.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Ymmärrät pelillistämisen peruskäsitteitä, menetelmiä ja sen soveltamista liiketoimin. Osaat suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa pelillistävän sovelluksen

Sisältö

Aiemmin hankittua osaamista sovelletaan projektissa, jossa pelillistetään liiketoimintaan liittyvää toimintaa (esimerkiksi markkinointikampanja).

- Pellistämisen periaatteet, käytännöt ja menetelmät
- Toteutetaan jokin liiketoiminnan pelillistämisprojekti soveltamalla aikaisemmin opittuja ohjelmointitaitoja
- Sovelletaan projektinhallinnan teoriaa.

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 25.9. - 15.10.2023.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 12.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Osaat suunnitella pelillistämistä hyödyntävän projektin

Tyydyttävä 2
Osaat toteuttaa pelillistämisen vaatimia osia osana projektitiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa pelillistävän sovelluksen ohjatusti

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa pelillistävän sovelluksen itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa monipuolisen liiketoimintaa pelillistävän sovelluksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää olio-ohjelmointi/ohjelmointitaitoja tai vähintään AR/VR-osaamista

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 03.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnet liiketoimintaprosessien kehittämisen käsitteet ja periaatteet. Osaat mallintaa liiketoimintaprosesseja ja tunnet erilaisia tapoja automatisoida niitä. Ymmärrät automatisointiratkaisuiden toimintaa ja osaat käyttää niitä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt liiketoimintaprosessien kehittämiseen, mallintamiseen ja automatisointiin. Perehdyt erilaisiin mallintamismenetelmiin ja työkaluihin. Toteutat erilaisia liiketoimintaprosessien automatisointitoimenpiteitä soveltuvilla työvälineillä. Selvität millä tavalla automatisointi muuttaa liiketoimintaprosessien rakenteita ja millaisia vaikutuksia sillä on liiketoimintaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Mallinnat liiketoimintaprosesseja. Mallinnuksessa on puutteita ja selkeitä virheitä. Suunnittelet ja toteutat liiketoimintaprosessien automatisointitoimenpiteitä. Automatisoinnissa ja sen dokumentoinnissa on useita virheitä ja puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Mallinnat liiketoimintaprosesseja. Mallinnus on suppeaa, mutta siinä ei ole selkeitä virheitä eikä puutteita. Suunnittelet ja toteutat liiketoimintaprosessien digitalisointitoimenpiteitä. Dokumentaatiossa kuvaillaan toteutusta ja tehtyjä valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Mallinnat liiketoimintaprosesseja kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Suunnittelet ja toteutat liiketoimintaprosessien automatisointitoimenpiteitä parhaiden käytänteiden mukaisesti. Dokumentaatiossa selitetään automatisoinnin toteutusta ja perustellaan siihen tehtyjä valintoja. Toteutuskelpoisia vaihtoehtoisia ratkaisuja on pohdittu.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opit low-code kehittämisen periaatteita, prosesseja ja mentelmiä. Kykenet myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa tukevan sovelluksen low-code työvälineiden avulla.

Sisältö

- Low-code kehittämisen periaatteet, prosessit ja menetelmät
- Low-code työvälineisiin perehtyminen
- Low-code ohjelmistokehitystyötä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 27.11. - 17.12.2023.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 12.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnitelet ja toteutat yksinkertaisen low-code sovelluksen ohjatusti. Kuvailet tekemistäsi.
Tyydyttävä 2
Suunnitelet ja toteutat low-code sovelluksen. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on jonkin verran puutteita. Kuvailet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnitelet ja toteutat toimivan low-code sovelluksen. Pyrit selittämään tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.
Hyvä 4
Suunnitelet ja toteutat low-code sovelluksen. Selität tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet ja toteutat monipuolisen low-code sovelluksen. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Suunnittelet ja toteutat low-code ohjelmistokehitysprojektin. Projektin lopputuloksena on toimiva sovellus ja projketin dokumentaatio selittää tekemistä ja tehtyjä valintoja asianmukaisella tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.04.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Opit low-code kehittämisen periaatteita, prosesseja ja mentelmiä. Kykenet myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa tukevan sovelluksen low-code työvälineiden avulla.

Sisältö

- Low-code kehittämisen periaatteet, prosessit ja menetelmät
- Low-code työvälineisiin perehtyminen
- Low-code ohjelmistokehitystyötä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 15.4. - 17.5.2023

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 16.00 - 19.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Suunnitelet ja toteutat yksinkertaisen low-code sovelluksen. Sovelluksessa on selkeitä puutteita ja vielä virheitä

Tyydyttävä 2

Suunnitelet ja toteutat low-code sovelluksen. Sovelluksen toiminnallisuudessa on vielä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Suunnitelet ja toteutat toimivan low-code sovelluksen annettujen vaatimusten mukaisesti.

Hyvä 4

Suunnitelet ja toteutat määrittelyjen mukaisen low-code sovelluksen. Kykenet selittämään ja perustelemaan tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Suunnittelet ja toteutat monipuolisia low-code sovelluksia sekä kykenet dokumentoimaan sovelluksia sekä innovatiivisesti kehittämään niitä. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Tavoitteet

Opit low-code kehittämisen periaatteita, prosesseja ja mentelmiä. Kykenet myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa tukevan sovelluksen low-code työvälineiden avulla.

Sisältö

- Low-code kehittämisen periaatteet, prosessit ja menetelmät
- Low-code työvälineisiin perehtyminen
- Low-code ohjelmistokehitystyötä

Aika ja paikka

Virtuaalinen toteutus Zoomissa ja Moodle-työtilassa 1.10. - 31.12.2023

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu moodlessa olevan materiaalin ja ohjeistuksen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Suunnitelet ja toteutat yksinkertaisen low-code sovelluksen. Sovelluksessa on selkeitä puutteita ja vielä virheitä

Tyydyttävä 2

Suunnitelet ja toteutat low-code sovelluksen. Sovelluksen toiminnallisuudessa on vielä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Suunnitelet ja toteutat toimivan low-code sovelluksen annettujen vaatimusten mukaisesti.

Hyvä 4

Suunnitelet ja toteutat määrittelyjen mukaisen low-code sovelluksen. Kykenet selittämään ja perustelemaan tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Suunnittelet ja toteutat monipuolisia low-code sovelluksia sekä kykenet dokumentoimaan sovelluksia sekä innovatiivisesti kehittämään niitä. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta

Ilmoittautumisaika

15.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

15.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T24K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T42T24K
  Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Opit low-code kehittämisen periaatteita, prosesseja ja mentelmiä. Kykenet myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa tukevan sovelluksen low-code työvälineiden avulla.

Sisältö

- Low-code kehittämisen periaatteet, prosessit ja menetelmät
- Low-code työvälineisiin perehtyminen
- Low-code ohjelmistokehitystyötä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Moodle-työtilassa 15.5. - 15.8.2024

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu moodlessa olevan materiaalin ja ohjeistuksen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Suunnitelet ja toteutat yksinkertaisen low-code sovelluksen. Sovelluksessa on selkeitä puutteita ja vielä virheitä

Tyydyttävä 2

Suunnitelet ja toteutat low-code sovelluksen. Sovelluksen toiminnallisuudessa on vielä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Suunnitelet ja toteutat toimivan low-code sovelluksen annettujen vaatimusten mukaisesti.

Hyvä 4

Suunnitelet ja toteutat määrittelyjen mukaisen low-code sovelluksen. Kykenet selittämään ja perustelemaan tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Suunnittelet ja toteutat monipuolisia low-code sovelluksia sekä kykenet dokumentoimaan sovelluksia sekä innovatiivisesti kehittämään niitä. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 12.08.2023

Ajoitus

13.08.2023 - 18.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

- Ymmärrät tietojenkäsittelyyn liittyvät matematiikan vaatimukset
- Osaat suorittaa laskutoimituksia eri lukujärjestelmissä ja suorittaa lukujärjestelmämuunnoksia
- Osaat hyödyntää Exceliä matemaattisessa ongelmanratkaisussa

Sisältö

- Tietojenkäsittelyyn liittyvät matematiikan vaatimukset
- Tietokoneen toiminnan matemaattiset perusteet
- Laskulausekkeet, yhtälöt soveltuvin osin, prosenttilaskua, korkolaskua
- Lukujärjestelmät ja niiden väliset muunnokset
- Loogiset operaatiot ja Boolen algebra
- Excelin käyttö

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja pyrit ratkaisemaan niitä.
2 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset niitä ohjatusti. Ratkaisuissasi on useita puutteita ja virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne työvälineillä. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti oikein.
4 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne soveltuvilla työvälineillä. Ratkaisut ovat oikein. Pyrit parhaiden käytänteiden noudattamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne soveltuvilla työvälineillä ja menetelmillä. Hyödynnät parhaita käynteitä ja luovia ongelmanratkaisumenetelmiä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

- Ymmärrät tietojenkäsittelyyn liittyvät matematiikan vaatimukset
- Osaat suorittaa laskutoimituksia eri lukujärjestelmissä ja suorittaa lukujärjestelmämuunnoksia
- Osaat hyödyntää Exceliä matemaattisessa ongelmanratkaisussa

Sisältö

- Tietojenkäsittelyyn liittyvät matematiikan vaatimukset
- Tietokoneen toiminnan matemaattiset perusteet
- Laskulausekkeet, yhtälöt soveltuvin osin, prosenttilaskua, korkolaskua
- Lukujärjestelmät ja niiden väliset muunnokset
- Loogiset operaatiot ja Boolen algebra
- Excelin käyttö

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja pyrit ratkaisemaan niitä.
2 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset niitä ohjatusti. Ratkaisuissasi on useita puutteita ja virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne työvälineillä. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti oikein.
4 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne soveltuvilla työvälineillä. Ratkaisut ovat oikein. Pyrit parhaiden käytänteiden noudattamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne soveltuvilla työvälineillä ja menetelmillä. Hyödynnät parhaita käynteitä ja luovia ongelmanratkaisumenetelmiä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 28.01.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat toteuttaa mobiilisovelluksen hybridiohjelmointi- ja suunnitteluvälineillä.

Sisältö

Opintojaksolla sovelletaan aikaisemmin opiskeltuja Front-End ja palvelinohjelmointitaitoja hybridimobiilisovelluksen toteuttamiseen.

- Mobiilisovelluksen ohjelmointi hybridikielillä ja välineillä

Aika ja paikka

Tämä opintojakso on 100% itseopiskeluopintojakso, jonka opiskelijat tekevät itsenäisesti tammikuussa 2024. Toteuttamistapa löytyy opintojakson moodletilasta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on 100% itseopiskeluopintojakso, jonka opiskelijat tekevät itsenäisesti tammikuussa 2024. Toteuttamistapa löytyy opintojakson moodletilasta.

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan mobiilisovelluksen hybridimobiilisovelluksen kehitysvälineillä. Kurssilla sovelletaan aikaisemmin opiskeltuja front end ja palvelinohjelmointitaitoja hybridimobiilisovelluksen toteuttamiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi. Vuonna 2024 toteutuksessa voit esittää esimerkiksi kuinka osaat kehittää flutterilla tai react nativella mobiilisovelluksen. Ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarvitaan hybridimobiilisovelluksen tekemiseen ja tunnistat tarvittavan osaamisen

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaista hybridimobiilisovellusta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti tavanomaisen hybridimobiilisovelluksen

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti tavanomaisen hybridimobiilisovelluksen itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hyvä 5
Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisen hybridimobiilisovelluksen ja siihen tarvittavat komponentit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohde: Ohjelmointiosaaminen. Hybridimobiilisovelluksen toteuttaminen

Tyydyttävä
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaista hybridimobiilisovellusta

Hyvä
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti tavanomaisen hybridimobiilisovelluksen

Kiitettävä
Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisen hybridimobiilisovelluksen ja siihen tarvittavat komponentit

Esitietovaatimukset

Edellyttää ohjelmoinnin perusteiden, frontend- sekä backend-ohjelmoinnin sekä olio-ohjelmoinnin osaamista

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa mobiilisovelluksen natiiviohjelmointikielellä.

Sisältö

Opintojaksolla sovelletaan aikaisemmin opiskeltua olio-ohjelmointia valitun mobiilikäyttöjärjestelmän sovelluksen toteuttamiseen

- Mobiilisovelluksen ohjelmointi natiiviohjelmointikielellä esim. Visual Studio (Xamarin framework)

Aika ja paikka

Zoom
Helmikuu 2024

Oppimateriaalit

Materiaali on tarjolla opintojakson moodleympäristössä

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan mobiilisovelluksen natiiviohjelmointikielellä (esimerkiksi java tai kotlin android-studioympäristössä. tai vastaava kombinaatio)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi valita oman opiskelutapansa, materiaalinsa ja prosessin opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan tulee esittää opettajalle opintojakson alussa kuinka hän aikoo saavuttaa opintojakson tavoitteet ellei hän seuraa opintojakson ennalta määriteltyä oppimispolkua. Opiskelija voi myös esittää jo olemasssa olevan osaamisensa opettajalle yhdessä sovitulla tavalla, (natiivikielelellä ohjelmointu mobiilisovellusosaaminen)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty 0
Tietosi/taitosi/tekemisesi ei vastaa tasoa 1

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarvitaan natiivimobiilisovelluksen tekemiseen ja tunnistat tarvittavan osaamisen

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaista natiivimobiilisovellusta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti tavanomaisen natiivimobiilisovelluksen

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti tavanomaisen natiivimobiilisovelluksen itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisen natiivimobiilisovelluksen ja siihen tarvittavat komponentit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohde: Ohjelmointiosaaminen. Natiivimobiilisovelluksen toteuttaminen

Tyydyttävä
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaista natiivimobiilisovellusta

Hyvä
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti tavanomaisen natiivimobiilisovelluksen

Kiitettävä
Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisen natiivimobiilisovelluksen ja siihen tarvittavat komponentit


Lopputyön arviointi

Taso 1. opiskelija on rakentanut erittäin yksinkertaisen sovelluksen muutamalla toiminnolla. Opiskelija on selkeästi panostanut työn tuottamiseen vain vähän aikaa

Taso 2. opiskelija on rakentanut yksinkertaisen sovelluksen, ja lisännyt siihen muutamia toiminnallisuuksia. Opiskelija on muuttanut komponenttien ominaisuuksia käyttöliittymään sopivaksi. Opiskelija on käyttänyt vain vähän opintojaksoon osoitettua aikaa.

Taso 3. opiskelija on rakentanut täysin oman koodin mukaisen sovelluksen itsenäisesti. Opiskelija käyttänyt useita aktiviteettejä, fragmentteja ja widgettejä, ja sovellus on ammattimaisen näköinen. Opiskelija on lisännyt ja käyttänyt monipuolisesti toiminnallisuuksia ja niiden ominaisuuksia.

Taso 4. opiskelija on rakentanut täysin oman koodin mukaisen sovelluksen itsenäisesti. Opiskelija käyttänyt useita eri komponentteja ja sovellus on ammattimaisen näköinen. Opiskelija on lisännyt ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia ominaisuuksia. Lisäksi opiskelija on tutustunut haasteellisempiin toiminnallisuuksiin Opiskelija on käyttänyt runsaasti opintojakson aikaa tämän työn tuottamiseen

Taso 5. Opiskelija on rakantanut itse täysin oman koodin mukaisen sovelluksen itsenäisesti. Sovellus käyttää erilaisia toiminnallisuuksia monipuolisesti.. Opiskelija on voitunut joutua tutustumaan johonkin android-ohjelmoinniin osa-alueeseen syvällisesti tai muuten ratkaisemaan sovelluslogiikkaa haastavalla tasolla. Työstä näkyy monipuolisuus ja ajankäyttö. Opiskelija on merkittävästi panostanut ajallisesti työn tuottamiseen.

Esitietovaatimukset

Edellyttää olio-ohjelmointi 1 ja 2 -opintojaksojen hyväksyttyä suorittamista tai vastaavaa osaamista

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 21.01.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Ymmärrät ohjelmistosuunnittelun merkityksen ohjelmistotuotannossa. Osaat suunnitella ja dokumentoida ohjelmistoja, ja ymmärrät versiohallinnan merkityksen. Tiedät erilaisia ohjelmistoprojektin elinkaarimalleja, ja osaat toimia niissä, ymmärrät myös eri roolien merkityksen. Ymmärrät ketterän ohjelmistokehityksen merkityksen.

Sisältö

Ohjelmistosuunnittelumenetelmät
Ohjelmistotuotannon peruskäsitteet
Ketterä ohjelmistokehitys

Aika ja paikka

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava kokonaisuus. Opintojakson prosessikuvaus on opintojakson moodlessa. Opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti omaan tahtiin 2.1.2024 .- 19.12024 välisenä aikana

Oppimateriaalit

Materiaali on tarjolla opintojakson moodleympäristössä

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:

Ymmärrät ohjelmistosuunnittelun merkityksen ohjelmistotuotannossa.Tiedät erilaisia ohjelmistoprojektin elinkaarimalleja, ja osaat toimia niissä, ymmärrät myös eri roolien merkityksen. Ymmärrät ketterän ohjelmistokehityksen merkityksen. Ymmärrät versiohallinnan merkityksen teoreettisesti.

Sisältö:
Ohjelmistosuunnittelumenetelmät
Ohjelmistotuotannon peruskäsitteet
Ketterä ohjelmistokehitys
Versiohallinnan teoria

Suoritustavat:
Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudesta sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi esittää opintojakson aloituspäivänä viimeistään opettajalle suunnitelman kuinka hän näyttää toteen osaamisensa seuraavista opintojakson vaadittavista aihealueista. Ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat suunnittelumenetelmät ja tiedät ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheet ja roolit

Tyydyttävä 2
Osaat tunnistaa erilaisia menetelmiä ja osaat ohjattuna toimia ohjelmistotuotantoprojektin roolissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat ohjattuna suunnitella ohjelmistoprojektin vaiheita jollakin menetelmällä ja toimia tiimin rooleissa. Ymmärrät myös ohjelmistotuotantomenetelmien ketteryyden merkityksen

Hyvä 4
Osaat suunnitella ohjelmistoprojektin vaiheita erilaisilla menetelmillä ja toimia erilaisissa rooleissa. Ymmärrät myös ohjelmistotuotantomenetelmien ketteryyden merkityksen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ketteriä ohjelmistoprojekteja, toimia niissä, sekä osaat dokumentoida kehitysvaiheiden tarpeiden mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä 1
Tunnistat suunnittelumenetelmät ja tiedät ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheet ja roolit

Tyydyttävä 2
Osaat tunnistaa erilaisia menetelmiä ja osaat ohjattuna toimia ohjelmistotuotantoprojektin roolissa

Hyvä 3
Osaat ohjattuna suunnitella ohjelmistoprojektin vaiheita jollakin menetelmällä ja toimia tiimin rooleissa. Ymmärrät myös ohjelmistotuotantomenetelmien ketteryyden merkityksen

Hyvä 4
Osaat suunnitella ohjelmistoprojektin vaiheita erilaisilla menetelmillä ja toimia erilaisissa rooleissa. Ymmärrät myös ohjelmistotuotantomenetelmien ketteryyden merkityksen

Suomeksi
Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ketteriä ohjelmistoprojekteja, toimia niissä, sekä osaat dokumentoida kehitysvaiheiden tarpeiden mukaan.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 11.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Ymmärrät kuinka ohjelmointia tehdään, ohjelmoinnin perusperiaatteet ja käsitteet. Osaat mallintaa loogisesti ohjelman, ja tuottaa siitä yksinkertaisen ratkaisun jollakin skriptikielellä. Ymmärrät ohjelmoinnin lohkoajattelun ja osaat toteuttaa sitä käytännössä.

Sisältö

- Opintojaksolla opetellaan ohjelmointilogiikkaa ja perusrakenteita sekä muuttujien käyttöä ja määrittelyä.
- Peräkkäis-, valinta- ja toistorakenteita harjoitellaan yhdellä soveltuvalla ohjelmointikielellä.
- Ohjelmointikielenä verkkosovellusten tekemistä tukeva kieli - esimerkiksi Javascript.
- Opintojakso toimii johdantona webbiohjelmointiin.

Aika ja paikka

Toteutus ajoittuu keväälle ajalle: 23.1.-11.2.2023 Zoomissa ja Moodle-työtilassa

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Opiskelijat harjoittelevat Javascript-ohjelmointia opettajan ohjauksessa ja itsenäisesti. Tunneilla käydään läpi esimerkkejä ja valitun ohjelmointikielen syntaksia, rakenteita yms.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi sopia opettajan kanssa osaamisen näyttämisestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat ohjelmointirakenteita, muuttujia ja ohjelmointikielen perusteita.

Tyydyttävä 2
Osaat mallintaa yksinkertaisen ohjelmarakenteen, ja toteuttaa ne ohjattuna

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat mallintaa ohjelmarakenteita ja osaat tuottaa niistä ohjattuna toimivia ohjelman osia.

Hyvä 4
Osaa mallintaa ohjelmarakenteita, ja osaat tuottaa niiden perusteella toimivia ohjelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaa mallintaa monimutkaisia ohjelmarakenteita ja itsenäisesti toteuttaa niiden perusteella toimivia ohjelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Arvioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Lisätiedot

Opintojakso toimii johdantona webbiohjelmointiin.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 03.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Ymmärrät olio-ohjelmoinnin periaatteet ja peruskäsitteet. Osaat suunnitella ja toteutaa oliopohjaisia ohjelmia ja ohjelman osia.

Sisältö

- Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet ja niiden merkitykset
- Olio-ohjelmoinnin perusteet Java-ohjelmointikielellä.

Aika ja paikka

14.8 - 3.9. 2023
Opetus tapahtuu zoomin kautta, ja opetusta ja luentoja voi seurata joko zoomissa tai Minervan luokassa 214.

Oppimateriaalit

Material used will be available during the course in its moodle learning environment.

Opetusmenetelmät

Lectures, recorded teaching videos.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam will be held 31st of August at 17 - 20 online.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

You can complete this course according to the implementation plan or present your own plan to the responsible teacher. Your plan must be presented before the start of the implementation. The plan should be realistic and lead to the achievement of the learning objectives of this course. The implementation responsible teacher (s) may approve or reject your plan.

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään tietokone, johon he voivat vapaasti asentaa opintojakson ohjelmistokehitysympäristön. Opintojaksolla käytetään Eclipseä, mutta opiskelija voi käyttää mitä muuta tahansa kehitysympäristöä jolla voi tehdä java-ohjelmia.

Eclipse IDE for Java Developers
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2021-09/r/eclipse-ide-java-developers

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarkoitetaan olio-ohjelmoinnilla ja tunnistat oliopohjaisia ohjelmarakenteita.

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia oliopohjaisia ohjelman osia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti oliopohjaisia ohjelmarakenteita ja ymmärrät olio-ohjelmointiajattelun keskeiset perusperiaatteet

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti oliopohjaisia ohjelmarakenteita ja ymmärrät olio-ohjelmointiajattelun perusperiaatteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisia olio-ohjelmointipohjaisia ohjelmarakenteita itsenäisesti sekä ymmärrät monimutkaisia olio-ohjelmoinnin suhteita ja käsitteitä

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta 1-5 tasojen kriteerejä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarkoitetaan olio-ohjelmoinnilla ja tunnistat oliopohjaisia ohjelmarakenteita.

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia oliopohjaisia ohjelman osia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti oliopohjaisia ohjelmarakenteita ja ymmärrät olio-ohjelmointiajattelun keskeiset perusperiaatteet

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti oliopohjaisia ohjelmarakenteita ja ymmärrät olio-ohjelmointiajattelun perusperiaatteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisia olio-ohjelmointipohjaisia ohjelmarakenteita itsenäisesti sekä ymmärrät monimutkaisia olio-ohjelmoinnin suhteita ja käsitteitä

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää ohjelmoinnin perusteiden hallintaa.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat toteuttaa olio-ohjelmointia sovelluskehitysympäristössä

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään syventämään olio-ohjelmointiosaamista esim. C#-ohjelmointikielellä Visual Studio-sovelluskehitysympäristössä

Aika ja paikka

4.9.-22.9.2023 9.00-15:00 verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojakson moodle.tilasta.

Opetusmenetelmät

Jaksolla hyödynnetään Object Oriented Programming 1:ssä opittuja taitoja käytännön läheisin esimerkein. Menetelmänä käytetään hands-on -koodausta ja opintomateriaaleja. Jakso toteutetaan englanninkielisenä kokonaisuutena.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty 0
Tietosi/taitosi/tekemisesi ei vastaa tasoa 1

Tyydyttävä 1
Tiedät miten oliopohjaisia sovelluksia suunnitellaan ja toteutetaan

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia oliopohjaisia ohjelman osia Visual Studio ympäristössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti oliopohjaisia sovelluksia ja ymmärrät olioi-ohjelmointiajattelun keskeiset perusperiaatteet

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti oliopohjaisia sovelluksia ja ymmärrät olioi-ohjelmointiajattelun perusperiaatteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisia olio-ohjelmointipohjaisia sovelluksia itsenäisesti sekä ymmärrät monimutkaisia olio-ohjelmoinnin suhteita ja käsitteitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson projektissa toteutettuun sovellukseen sekä tuntiaktiivisuuteen ja muihin palautettaviin tehtäviin. Tarkat arviointikriteerit annetaan jakson alussa ja pääpaino on sovelluksen toimivuudessa, laadussa sekä omaperäisessä toteutuksessa.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää Olio-ohjelmointi 1:n hyväksyttyä suorittamista - tai vastaavaa osaamista

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 12.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa 3D pelin pelimoottorin avulla. Osaat tuottaa ja muokata 3D-grafiikkaa ja animaatiota AR sovelluksiin.

Sisältö

- Pelimoottorin perusteet (Unity)
- 3D -grafiikka ja animaatio AR sovelluksissa
- Peliohjelmoinnin perusteet C# -kielellä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 24.10. - 12.11.2023.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 12.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarkoitetaan peliohjelmoinnilla ja tunnistat peliohjelmoinnissa tarvittavat välineet ja menetelmät

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia pelin osia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisen peliohjelman toiminnallisuuden.

Hyvä 4
Osaat toteuttaa yksinkertaisen pelin annettujen määritysten ja esimerkkien perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa toimivan pelin vaatimusten mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää Olio-ohjelmoinnin osaamista (Esimerkiksi hyväksytyt suoritukset opintojaksoilta olio-ohjelmointi 1 ja 2)

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa 3D pelin pelimoottorin avulla. Osaat tuottaa ja muokata 3D-grafiikkaa ja animaatiota AR sovelluksiin

Sisältö

- Pelimoottorin perusteet
- 3D -grafiikka ja animaatio AR sovelluksissa
- Peliohjelmoinnin perusteet C# -kielellä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 27.11. - 17.12.2023.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 12.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät miten suunnitellaan ja toteutetaan peli

Tyydyttävä 2
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen pelin, mutta tarvitset runsaasti apua

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivan pelin annettujen määritysten ja esimerkkien perusteella

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivan pelin annettujen määritysten ja esimerkkien perusteella itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa monipuolisen pelin itsenäisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää olio-ohjelmoinnin osaamista ja peliohjelmoinnin perusteiden hallintaa. Esimerkiksi hyväksytty suoritus edeltäviltä opintojaksoilta olio-ohjelmointi 1 ja 2 sekä peliohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaamisen taso hankittuna muulla tavoin.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

- Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana.
- Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista.
- Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

Sisältö

- Tavoitteiden asettaminen perusharjoittelulle.
- Harjoittelupaikan haku, harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen laatiminen.
- Harjoittelu (harjoittelukirjan täydentäminen, työajanseuranta).
- Harjoittelun dokumentointi ja raportointi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Osaat määritellä osaamistasi ja ammattitaitosi kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle sekä osaat analysoida tavoitteiden toteutumista, osaamisesi ja työmenetelmien kehittymistä ja omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä.
- Osaat dokumentoida harjoittelusi Lapin ammattikorkeakoulun yleisten ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
- Osaat tehdä oman alan työtehtäviä ja kehittää sekä arvioida omaa osaamistasi harjoittelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 05.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin keskeiset käsittet ja menetelmät. Pystyt suunnittelemaan pilvipalveluiden ja virtualisoinnin hyödyntämistä osana yrityksen toimintaa. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä.

Sisältö

- Perehtyminen pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteisiin ja menetelmiin
- Erilaisiin pilvipalveluekosysteemeihin ja niiden käyttöön tutustuminen
- Pilvipalveluiden ja virtualisoinnin hyödyntäminen osana liiketoimintaa
- Tietokoneiden ja muiden resurssien virtualisointia erilaisten menetelmien ja työvälineiden avulla

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina. Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

"Tyydyttävä 1

Tiedät pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteitä ja menetelmiä. Osaat ottaa käyttöön virtualisointiympäristön ja virtualisoida tietokoneen sen avulla.

Tyydyttävä 2

Tiedät pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteitä ja menetelmiä. Pystyt kuvailemaan pilvipalveluiden käyttöä osana liiketoimintaa. Osaat kytkeä virtualisoidun tietokoneen verkkoon."

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Pystyt selittämään miten pilvipalveluilla ja virtualisoinnilla voidaan tukea liiketoimintaa. Osaat hyödyntää virtualisointiympäristön ylläpitotyökaluja.

Hyvä 4

Pystyt selittämään pilvipalveluiden hyödyntämistä liiketoiminnassa. Osaat virtualisoida tietokoneita ja muita resursseja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Kykenet suunnittelemaan erilaisiin käyttötarpeisiin vastaavia pilvipalveluihin ja/tai virtualisointiin perustuvia ratkaisuja. Osaat suunnitella virtualisoimiesi tietokoneiden ja muiden resurssien ylläpitotoimenpiteiden automatisointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katso toteutuksen perustiedot.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 07.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T24K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T42T24K
  Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin keskeiset käsittet ja menetelmät sekä merkityksen osana IT infrastruktuuria. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä.

Sisältö

- Pilvipalveluiden ja virtualisoinnin määritelmät, käsitteet ja menetelmät
- Erilaisten pilvipalveluiden käyttö ja hyödyntäminen osana IT infrastrutktuuria
- Työasemien virtualisoinnin menetelmien ja työvälineiden käyttö ja hyödyntäminen osana IT infrastruktuuria

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom), sessiot tallennetaan. Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät suppeasti ja hyvin yleisellä tasolla. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä vain osittain.
Tyydyttävä 2
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät suppeasti ja pyrit selittämään eri osien merkitystä ja vaikutusta. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä suurilta osin ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät ja selität erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset. Kuvailet erillisten osien suhteita toisiinsa. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä.
Hyvä 4
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä asiantuntevasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen, vaikutukset ja keskinäiset suhteet. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä asiantuntevasti ja luovasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa joko tekoäly- tai/ja mobiilisovelluksen

Sisältö

Opiskelijat toteuttavat jonkin tekoäly- tai mobiilisovelluksen soveltamalla aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja. Projektien hallinnassa sovelletaan ketteriä projektinhallinnan menetelmiä

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla sovelletaan aiempien mobiiliohjelmoinnin ja tekoälyn opintojaksojen tietoja. Pääpaino on aiemmin suoritettujen ohjelmistonkehitysmenetelmiin liittyvien opintojen soveltamisessa. Ohjelmistoteollisuuden valikoituja käytänteitä ja keskeisiä työkaluja sovelletaan. Opitaan tekemällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat projektissa toteutettavan sovelluksen ominaisuuksia ja voit osallistua niiden määrittelyyn. Tiedät miten niitä pitäisi toteuttaa.

Tyydyttävä 2
Osaat määritellä sovelluksen ominaisuuksia, priorisoimaan niiden toteutusta ja osallistut niiden määrittelyyn sekä toteutukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa määrittelyjen mukaisesti sovelluksen ominaisuuksia.

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa määrittelyjen mukaisen sovelluksen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella, määrittää ja toteuttaa monipuolisen sovelluksen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan valitsemien keskeisten ohjelmistoteollisuuden käytänteiden ja työkalujen käyttöä arvioidaan.
Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Avioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää joko mobiiliohjelmointi opintojaksojen (1 ja 2) tai Python-ohjelmointi, tekoäly ja data-analytiikka osaamista

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
Vastuuhenkilö

Juhani Kuru

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida Python-sovelluksia käyttämällä soveltuvaa kehitysympäristöä (Visual Studio Code) sekä Python -ohjelmointikirjastoja

Sisältö

- Python ohjelmoinnin perusteet. Käytettävät kirjastot.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti verkko-opetusta

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta. Materiaalin lisäksi hyödynnetään ajantasaista materiaalia internetistä

Opetusmenetelmät

- Verkko-opetusta lukujärjestyksen mukaisesti
- Opetusmateriaalit löytyvät Moodlesta
- Ohjausta saa sähköpostitse, Teamsissa ja tunneilla
- Itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvoidaan suoritettavien tehtävien perusteella

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarkoitetaan Python-ohjelmoinnilla ja tunnistat Pythonin ohjelmarakenteita.

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia Python ohjelman osia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti Python-koodattuja ohjelmarakenteita ohjattuna

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti Python-koodattuja ohjelmarakenteita itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti monipuolisen Python-sovelluksen Itsenäisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 07.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen liiketoiminnan riskienhallinnasta. Suorittamisen jälkeen osaat keskeiset käsitteet sekä yleiset prosessit ja työkalut. Pystyt tunnistamaan erilaisia riskejä, arvioimaan niitä ja soveltamaan riskienhallinnan keinoja niiden hallitsemiseksi. Osaat myös raportoida riskienhallinnasta. Osaamisesi kehittyy eritoten tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien hallinnan osalta.

Sisältö

Tällä opintojaksolla käsitellää seuraavia teemoja.

- Riskienhallinnan idea ja tavoitteet
- Riskienhallintaprosessi ja sen työkalut
- Erilaiset riskiluokat ja niiden huomiointi
- Tietoturva- ja tietosuojariskit
- Riskien tunnistaminen ja arviointi
- Riskienhallinnan keinot
- Riskienhallinnan raportointi

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on vapaasti saatavilla Lapin ammattikorkeakoululle hankituista tietokannoista tai julkisista lähteistä. Kurssikirjallisuus voi poiketata toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan itsenäisen opiskelun keinoin. Toteutukseen sisältyy vapaaehtoista ohjausta, jonka aikataulutuksesta tiedotetaan erikseen Moodle ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Selität riskienhallinnan merkitykstä osana liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa. Osaat toteuttaa yksittäisiä riskienhallinnan toimenpiteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Havainnollistat riskienhallinnan merkitykstä osana liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa. Osaat valita ja soveltaa riskienhallinnan menetelmiä tapauskohtaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Perustelet riskienhallinnan merkityksen osana liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa. Osaat soveltaa ja yhdistellä riskienhallinnan menetelmiä tapauskohtaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Ajoitusryhmät
 • Luento 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • Luento 2 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023
Koulutusryhmat
 • Luento 1
 • Luento 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja tietojenkäsittelyyn liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opit viestimään ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti.

Aika ja paikka

Zoom-välineellä toteutettava online-kontaktiopetus, joka on vuorovaikutteista kommunikaatiota.
Suosituksena kameran käyttö välttämättömän toimivan mikrofonin lisäksi.
Ajankohta on syksy 2023.

Oppimateriaalit

Opettaja on laatinut Moodleen materiaalin, joka pohjautuu eri lähteisiin, jotka opettaja esittelee opintojakson alussa.
Yhtenä päämateriaalia on mm. Gå med vinst! 2014 tai uudempi painos - EDITA ( Hanska-Aare - Keränen - Lehtoviita - Pirttilä)

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot ovat kontaktiopetusta, joihin osallistutaan noin 80% arvioitavan suullisen kielitaidon kehittymisen vuoksi. Luennot ovat keskustelua, tehtävien tekemistä parin ja ryhmän kanssa, kuuntelua, puhumista ja osallistumista, jotta kielitaito kehittyy suullisesti ja kirjallisesti. Luennoille valmistaudutaan tekemällä Moodleen ohjeistettuja tehtäviä. Luennot eli opetus- ja ohjaustunnit tukevat yhteisöllisyyttä.

Opettaja pyrkii samaan yhden kerran vierailevan luennoitsijan eli vieraan tunneille mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ks. kohta Sisällön jaksotus. Opiskelija voi uusia tentit tutkintosäännön ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Opinnoista tulee 50% suullinen ja 50% kirjallinen arviointi tutkintotodistukseesi. Osia ei voi keskenään kompensoida. Zoom- kontaktitunneilla on pääpaino suullisessa kielitaidon kehittämisessä ja Moodle-ympäristössä on pääpaino kirjallisen kielitaidon kehittämisessä harjoitusten avulla. Moodlen kautta lähetetään myös suulliset työt Zoom-tuntien ohella.
Osallistuminen virkamiestason opintojaksolle edellyttää joko lukion oppimäärän tai ammatillisen 2. asteen ruotsin kielen taitoa. Jos sinulla on vapautus aiemmilta asteilta, haet vapautusta myös tällä asteella. Hyväksilukuasioissa saat ohjeita opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.

Tyydyttävä 2

Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.

Hyvä 4

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson Zoom-luentoihin vähintään 80%.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.
Englanniksi

Lisätiedot

Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen osaat kartoittaa teknologiatrendejä, suunnitella ja viestiä niiden hyödyntämistä yrityksissä ja organisaatioissa sekä hahmotella hyödyntämisen taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.

Sisältö

- Tutustuminen IT-alan uutuuksiin ja uusiin välineisiin, menetelmiin ja trendeihin
- Trendien kartoittamista
- Erilaisten teknologioiden käyttötapausten luonnostelua ja arviointia liiketoimintalähtöisesti
- Taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten arviointia
- Laadittujen käyttötapausten ja esimerkkien esittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Osaat kartoittaa teknologiatrendejä sekä suunnitella niiden hyödyntämistä liiketoimintalähtöisesti. Kykenet havainnollistamaan hyödyntämisen vaikutuksia liiketoimintaan sekä toiminnallisella että taloudellisella tasolla. Viestintäsi on selkeää ja perustelevaa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 05.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat tekoälyn perusteet ja kykenet tuottamaan tekoäly/BOT-sovelluksen käyttämällä siihen sopivaa sovelluskehitintä

Sisältö

Tekoäly- ja BOT sovellusten tekemisen perusteet ja välineitä.
Etiikka tekoäly- ja BOT sovellusten hyödyntämisessä

Aika ja paikka

18.3.-5.4.2024 online luennot/ohjaus aamupäivällä klo 9:00 alkaen

Oppimateriaalit

Edellyttää olio-ohjelmointi 1 ja 2 sekä Python-ohjelmoinnin opintojaksojen hyväksytyn suorittamisen mukaista osaamista.Kaikki materiaali kerrotaan luennoilla ja löytyy moodleympäristöstä

Opetusmenetelmät

Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti opettajan antamien tehtävien ja harjoitusten sekä materiaalin avulla tekoälyohjelmointiin. Luennot ja ohjauskerrat ovat lukujärjestyksessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit sopia opettajan kanssa jonkin vaihtoehtoisen suoritustavan esimerkiksi aikaisemmin tai työssä opitun ja tehdyn sovelluksen perusteella.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyvä 1
Tiedät miten ja millä välineillä tekoäly- ja BOT-sovelluksia tuotetaan.

Hyvä 2
Osaa muokata esimerkkien avulla yksinkertaista tekoäly/botsovellusta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaa toteuttaa ohjatusti annettujen määrittelyjen ja esimerkkien mukaisesti tekoäly/botsovelluksen

Hyvä 4
Osaa toteuttaa annettujen määrittelyjen mukaisesti tekoäly/botsovelluksen itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisen tekoäly/botsovelluksen

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 06.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Tunnet tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet. Pystyt kuvaamaan tietojärjestelmien rakenteita. Tunnet käyttäjälähtöisessä tietojärjestelmien suunnittelussa käytettäviä menetelmiä ja työvälineitä sekä ymmärrät niiden toimintalogiikkaa. Osaat kuvata tietoverkkoja ja tiedät niiden rakenteita ja protokollia. Tunnet tietoverkkojen suunnittelun periaatteet.

Sisältö

- Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen peruskäsitteiden käsittely
- Tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet
- Tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyn alkeet
- Tietoverkkojen rakenteet ja protokollat
- Tietojärjestelmien suunnittelussa käytettäviin työvälineisiin perehtyminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä.

Tyydyttävä 2

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä, hahmotat niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Hahmotat käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Hyvä 4

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat arvioida tietojärjestelmän rakenneosien soveltuvuutta osana kokonaisuutta. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä menetelmiä sekä työvälineitä. Tunnet niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Tunnet käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat selittää tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet ja perustella niiden merkityksen osana tietojärjestelmää. Osaat selittää tietojärjestelmän toimintaa käyttäjälähtöisesti. Tiedät miten käyttäjälähtöisyyttä toteutetaan tietojärjestelmien suunnittelussa.Osaat vertailla käytettäviä suunnittelu menetelmiä ja työvälineitä ja ymmärrät niiden toimintalogiikkaa. Osaat kuvata tietoverkkoja ja tiedät niiden rakenteita ja protokollia.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 11.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 01.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T24K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T42T24K
  Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

- Tunnet tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet ja niiden suunnittelun perusteet
- Tunnet tietoverkkojen rakenteen ja niiden suunnittelun periaatteet

Sisältö

- Tietojärjestelmien peruskäsitteet ja suunnittelun perusteet
- Tietoverkkojen rakenteet, protokollat ja suunnnittelun periaatteet

Aika ja paikka

Maanantai ja keskiviikko 09:00 - 11:30. ajalla 12.2.-28.2-2024.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaalit löytyvät Moodle oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Luennot lähikontaktina akatemiaryhmälle Minerva-kampuksen luokkatilassa. Monimuotoryhmä osallistuu luennolle samanaikaisesti ZOOM-verkkoympäristön kautta. Opetusmenetelmänä ovat opiskeltava materiaali ja harjoitustyöt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä opetuskerralla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet suppeasti ja hyvin yleisellä tasolla.

Tyydyttävä 2
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet suppeasti ja pyrit selittämään eri osien merkitystä ja vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet ja selität erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset.

Hyvä 4
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen, vaikutukset ja keskinäiset suhteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana ovat tentti sekä palautetut harjoitustyöt.

Hylätty (0)

Et läpäissyt tenttiä ja/tai harjoitustöitä on tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä.

Tyydyttävä 2

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä, hahmotat niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Hahmotat käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Hyvä 4

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat arvioida tietojärjestelmän rakenneosien soveltuvuutta osana kokonaisuutta. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä menetelmiä sekä työvälineitä. Tunnet niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Tunnet käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat selittää tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet ja perustella niiden merkityksen osana tietojärjestelmää. Osaat selittää tietojärjestelmän toimintaa käyttäjälähtöisesti. Tiedät miten käyttäjälähtöisyyttä toteutetaan tietojärjestelmien suunnittelussa.Osaat vertailla käytettäviä suunnittelu menetelmiä ja työvälineitä ja ymmärrät niiden toimintalogiikkaa. Osaat kuvata tietoverkkoja ja tiedät niiden rakenteita ja protokollia.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 07.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petri Martikainen
Vastuuhenkilö

Petri Martikainen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokantasovelluksen. Osaat tehdä ja käyttää monimutkaisia tietokantakyselyjä ohjelmointikielilllä, ja liittää kyselyjä muihin ohjelmointikieliin käyttäen eri ohjelmointirajapintoja

Sisältö

- Tietokantaohjelmointi,
- Tietokantakyselyt,
- Proseduurit
- Triggerit
- Tietokantatietojen hyödyntäminen sovelluksissa

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 11.3. - 7.4.2024.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta

Opetusmenetelmät

Opiskelijat harjoittelevat opettajan ohjauksessa ja itsenäisesti oppitunneilla käytyjä asioita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi osoittaa aikaisemmin hankkimansa osaamisen opettajien kanssa sovitulla tavalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Osaat tehdä yksinkertaisia tietokantakyselyjä

Tyydyttävä 2
Osaat tehdä edistyneitä kyselyjä ohjattuna ja tunnistat proseduurit ja triggerit

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat käyttää tavallisia tietokantakyselyjä ja kykenet tuottamaan yksinkertaisen tietokantaa käyttävän sovelluksen tarvitsemat kyselyt, proseduurit ja triggerit ohjattuna

Hyvä 4
Osaat käyttää tavallisia tietokantakyselyjä ja kykenet tuottamaan yksinkertaisen tietokantaa käyttävän sovelluksen tarvitsemat kyselyt, proseduurit ja triggerit

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisen tietokantasovelluksen tarvitsemat kyselyt, proseduurit ja triggerit sekä liittämään ne ohjelmointikieleen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohde: Osaa ohjelmoida tietokantaan tehtäviä kyselyitä tavallisimmilla ohjelmointikielillä ja yhdistää tietokannan kyselykielen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa tehdä esimerkin perusteella tietokantayhteyden ja ohjelmoida yksinkertaisia kyselyitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa tehdä tietokantayhteydet eri kielillä ja osaa ohjelmoida tavallisia tietokantakyselyjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenee soveltamaan tietokantaohjelmointia monipuolisesti tietokantasovelluksessa.

Esitietovaatimukset

Tietovarastojen perusteet opintojakso suoritettuna tai vastaava osaamisen taso.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 08.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

- Ymmärrät tietoturvan käsitteet ja merkityksen yksityiselämässä ja organisaatioissa
- Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kehittämistoimenpiteitä

Sisältö

- Tietoturvan yleinen luonne yksityisen käyttäjän tasolla ja organisaation tasolla
- Tietoturvan keskeiset käsitteet ja mekanismit
- Tietoturvan kokonaisuus, tietoturvapolitiikka
- Hallinnollinen turvallisuus, tietoturvatyö organisaatiossa
- Ohjelmistoturvallisuus
- Verkon tietoturva, tietokoneiden ja laitteiden suojaus
- Fyysinen turvallisuus

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen toteutus. Voi sisältää vierailuluentoja, jotka ovat katsottavissa myös myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Ymmärrät tietoturvan käsitteet ja merkityksen yksityiselämässä ja organisaatioissa
- Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 28.01.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

- Ymmärrät tietoturvan käsitteet ja merkityksen yksityiselämässä ja organisaatioissa
- Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kehittämistoimenpiteitä

Sisältö

- Tietoturvan yleinen luonne yksityisen käyttäjän tasolla ja organisaation tasolla
- Tietoturvan keskeiset käsitteet ja mekanismit
- Tietoturvan kokonaisuus, tietoturvapolitiikka
- Hallinnollinen turvallisuus, tietoturvatyö organisaatiossa
- Ohjelmistoturvallisuus
- Verkon tietoturva, tietokoneiden ja laitteiden suojaus
- Fyysinen turvallisuus

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna. Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, Opiskelijoita ohjataan ohjaussessioissa ja sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Ymmärrät tietoturvan käsitteet ja merkityksen yksityiselämässä ja organisaatioissa
- Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kehittämistoimenpiteitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Lisätiedot

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 03.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

- Tunnet tietovarastojen käsitteet ja merkityksen osana tietojenkäsittelyä ja ohjelmistokehitystä.
- Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivan tietokannan.

Sisältö

- Tietovarastojen peruskäsitteet ja -periaatteet sekä suunnittelukäytänteet
- Tietokantojen määrittely, suunnittelu ja tekeminen

Aika ja paikka

9.10.-3.11.2023 verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojakson moodle.tilasta.

Opetusmenetelmät

Jaksolla tutustutaan tietovarastojen perusteisiin käytännön läheisin esimerkein. Menetelmänä käytetään hands-on -koodausta ja opintomateriaaleja. Pääaiheina ovat SQL- ja NoSQL-tietokantojen suunnittelu ja SQL-kielen perusteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnitelet ja toteutat yksinkertaisen tietokannan ohjatusti. Kuvailet tekemistäsi.
Tyydyttävä 2
Suunnitelet ja toteutat tietokannan. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on jonkin verran puutteita. Kuvailet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnitelet ja toteutat toimivan tietokannan. Pyrit selittämään tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.
Hyvä 4
Suunnitelet ja toteutat toimivan tietokannan. Selität tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet ja toteutat monipuolisen tietokannan. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin ja jakson päätteeksi pidettävään tenttiin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 10.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

- Tunnet tietovarastojen käsitteet ja merkityksen osana tietojenkäsittelyä ja ohjelmistokehitystä.
- Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivan tietokannan.

Sisältö

- Tietovarastojen peruskäsitteet ja -periaatteet sekä suunnittelukäytänteet
- Tietokantojen määrittely, suunnittelu ja tekeminen

Aika ja paikka

11.3.-10.4.2024 ZOOM luokkatilassa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät Moodle oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Jaksolla tutustutaan tietovarastojen perusteisiin käytännön läheisin esimerkein. Menetelmänä käytetään hands-on -koodausta ja opintomateriaaleja. Pääaiheina ovat SQL- ja NoSQL-tietokantojen suunnittelu ja SQL-kielen perusteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Ymmärrät, mitä tietovarastoilla tarkoitetaan ja tiedät tietokantojen merkityksen. Osaat toteuttaa yksinkertaisen tietokannan ja tiedät, kuinka tieto tallennetaan ja haetaan tietokannoista. Osaat myös tehdä yksinkertaisia SQL-hakuja.

Tyydyttävä 2

Osaat suunnitella relaatio- ja NoSQL-tietokannan ja tiedät perusteet datan käsittelystä. Osaat toteuttaa yksinkertaisen tietokannan ja tehdä yksinkertaisia SQL-hakuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat suunnitella ja toteuttaa relaatio- ja NoSQL-tietokantaratkaisun. Osaat datan tuonnin ja viennin relaatio-tietokannasta SQL-kielellä ja ymmärrät NoSQL-rajapinnan.

Hyvä 4

Osaat suunnitella ja toteuttaa relaatio- ja NoSQL-tietokantaratkaisun. Hallitset datan tuonnin ja viennin itsenäisesti relaatio-tietokannasta SQL-kielellä ja NoSQL-rajapinnalla. Osaat soveltaa suunnittelussa tiedon käyttötarkoituksia ja rakentaa tietokannan käyttötarkoituksen mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisen relaatio- ja NoSQL-tietokantaratkaisun. Hallitset datan tuonnin ja viennin itsenäisesti relaatio-tietokannasta SQL-kielellä ja NoSQL-rajapinnalla. Osaat soveltaa suunnittelussa tiedon käyttötarkoituksia ja rakentaa tietokannan käyttötarkoituksen mukaan. Osaat soveltaa osaamistasi käytäntöön ja perustella ratkaisut asiantuntevasti."

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin ja jakson päätteeksi pidettävään tenttiin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 03.06.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
 • Satu Valli
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenet tuottamaan alustavan tutkimussuunnitelman. (0-5)

Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (Hyväksytty/Hylätty)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmentelemiin.

Aika ja paikka

huhtikuu - keäskuu
Toteutus alkaa ja oppimisympäristö avautuu 01.04.2024
- Zoomissa olevat koontumiset on lukujärjestyksessä
- Toteutus päättyy 31.05.2024
- Voit siirtyä opinnäytetyön tekemiseen kun alustava opinnäytetyösuunnitelma hyväksytään sekä moodlessa olevat tentit sekä reflektointitehtävä on tehtynä.

Oppimateriaalit

 Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjesivusto: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo - Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjat: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/ Lisää materiaalia löytyy toteutuksen oppimisympäristöst

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyö on itseohjautuva prosessi, jonka eteneminen on sinun vastuullasi.
Toteutuksella pääpaino on itsenäisessä tekemisessä. Tehtäväsi on laatia alustava opinnäytetyösuunnitelma sekä tutustua Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin. Tehdessäsi alustavaa opinnäytetyösuunnitelmaa perehdyt opinnäytetyön toteuttamisessa tarvittaviin tutkimusmenetelmiin sekä valitsemasi aihealueen kirjallisuuteen.

Alustavan opinnäytetyösuunnitelman kehittämistä tukeva ohjaus on Zoomissa lukujärjestyksen mukaisesti. Saadaksesi hyväksytyn suunnitelman on tärkeää, että pystyisit olemaan mukana Zoomissa live-ohjauksissa.

Kun olet tehnyt moodlessa olevat tentit, reflektointitehtävän sekä hyväksytyn alustavan suunnitelman pääset etenemään opinnäytetyön tekemiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1

Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

2

Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3

Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

4

Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5

Tutkimus- tai kehittämistehtäväsi suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Hylätty (0)

Ei noudatettu annetuja ohjeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistat, määrittelet sekä osaat rajata tutkimus- tai
kehittämistehtävän.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat hankkkia ja soveltaa teoriatietoa tutkimus- tai
kehittämistehtävän määrittelyssä.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdäperustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen
tutkimus- tai kehittämissuunnitelman.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenet tuottamaan alustavan tutkimussuunnitelman. (0-5)

Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (Hyväksytty/Hylätty)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmentelemiin.

Aika ja paikka

- Toteutus alkaa ja oppimisympäristö avautuu marras/joulukuussa 2023.
- Verkossa järjestettävistä tapahtumista tiedotetaan erikseen.
- Toteutus päättyy 31.5.2024
- Toteutuksen aikatauluja voidaan räätälöidä henkilö- ja pienryhmäkohtaisesti.
- Voit siirtyä opinnäytetyön tekemiseen heti kun alustava opinnäytetyösuunnitelma hyväksytään.

Oppimateriaalit

- Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjesivusto: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo - Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjat: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/ Lisää materiaalia löytyy toteutuksen oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyö on vahvasti itseohjautuva prosessi, jonka eteneminen on sinun vastuullasi. Myös tällä toteutuksella pääpaino on itsenäisessä tekemisessä. Tehtäväsi on laatia alustava opinnäytetyösuunnitelma sekä tutustua Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin. Tehdessäsi alustavaa opinnäytetyösuunnitelmaa perehdyt myös opinnäytetyön toteuttamisessa tarvittaviin tutkimusmenetelmiin sekä valitsemasi aihealueen kirjallisuuteen. Alustavan opinnäytetyösuunnitelman kehittämistä tukeva ohjauskeskustelu käydään pääsääntöisesti Moodlen "Kysymykset ja vastaukset" keskustelufoorumilla sekä verkkotapaamisissa, joissa jokainen opiskelija esittelee työnsä etenemistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli et pysty osallistumaan verkkotapaamisiin, voit tehdä omasta esityksestäsi lyhyen videon ja palauttaa sen Moodleen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1

Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

2

Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3

Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

4

Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5

Tutkimus- tai kehittämistehtäväsi suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tämä toteutus arvioidaan laatimasi alustavan opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa verkkosivun HTML-kielen ja tyylitiedostojen avulla. Osaat suunnitella verkkosivun julkaisuympäristön ja julkaista sivun sen avulla.

Sisältö

- HTML-kielen ja tyylitiedostojen perusteet ja käyttö
- Johdanto kuvankäsittelyyn ja sen työvälineisiin
- Verkkosivun suunnittelu ja toteuttaminen
- Verkkosivun julkaisuympäristön suunnittelu ja rakentaminen

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka luennot järjestetään zoomissa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa.
Opiskelevat aihealueet ovat: html, css ja bootstrap, joista löytyy paljon lisämateriaalia.

Opetusmenetelmät

Luennot, valmiit videot, tehtävät, lopputyö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi esittää esimerkiksi näytöllä html, css, bootstrap osaamisensa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1.

Suunnittelet ja toteutat verkkosivun HTML- kielellä. Tunnistat keinoja tyylitiedostojen hyödyntämiseen. Julkaiset verkkosivun.

Tyydyttävä 2.

Osaat käyttää tyylitiedostoa verkkosivun ulkoasun muuttamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Hyödynnät erilaisia HTML-kielen elementtejä ja asemointimalleja verkkosivun rakenteen toteuttamisessa.

Hyvä 4

Yhdistelet erilaisia HTML-elementtejä toimivaksi kokonaisuudeksi asettelumallin avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Analysoit tuottamasi verkkosivun toteutuksen ja rakenteen ja laadit verkkosivulle jatkokehityssuunnitelman.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteereissä kuvataan opintojaksolla tehtävän arvioitavan lopputyön arvosana. Opiskelija saa opintojakson arvosanan tästä työstä. Opiskelijan tulee palauttaa kaikki muut opintojakson tehtävät, joita on noin 20 lopputyön lisäksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosanoissa 1-2 ei vaadita bootstrapin käyttöä. Jos olet tavoittelemassa arvosanoja 3-5 tulee työsi käyttää bootstrappia.

Arvointi:

Tyydyttävä 1

Suunnittelet, toteutat ja julkaiset yksinkertaiset verkkosivut sopivilla välineillä. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on virheitä ja puutteita.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joissa on vähän kuvia ja tekstejä. Olet siirtänyt sivut nettiin. Et ole kiinnittänyt huomiota juurikaan sivun asetteluun ja muotoiluun. Olet käyttänyt vain yksinkertaisia elementtejä. Olet saanut elementit sivuille käyttämällä jotakin layouttia, joka ei ole onnistunut täysin, jolloin elementit eivät sijoitu aivan kuten haluaisit. Sivustolla on toimiva navigaatio, eli ratkaisussa on useita sivuja. Pelkkä yhden html-sivun palauttaminen ei ole hyväksyttävä palautus. Sivujen tekemiseen on mennyt vain vähän aikaa (alle 10 h). Et ole käyttänyt bootrapin gridiä, css-gridia tai flexboxia.

Tyydyttävä 2
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset yksinkertaiset verkkosivut sopivilla välineillä. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on jonkin verran puutteita.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joissa on kohtuullisesti tekstiä ja kuvia. Olet yrittänyt jakaa sivua osiin joko gridillä, flexboxilla, tai bootstrapin gridillä. Toteutuksessa on kuitenkin puutteita, esimerkiksi sivun muotoilussa, tasauksissa ja layouteissa. Olet käyttänyt sivun tekemiseen vain vähän aikaa (alle 10h)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineillä vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Verkkosivut ovat toiminnallisuudeltaan hyvät.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joissa muodostuu kuva siististä sivustosta. Olet käyttänyt flexboxia, css-gridiä. Olet noudattanut vaatimuksia, ja olet käyttänyt hyvin opintojaksolla opittuja elementtejä ja muotoiluja. Olet kiinnittänyt huomiota siihen miltä sivu näyttää, ja kuinka elementit sijoittuvat hyvin. Olet myös käyttänyt aikaa sivuston sisällön luomiseen. Olet käyttänyt sivun tekemiseen kohtuullisesti aikaa (n. 10-15 tuntia). Sivusi käyttää bootstrappia, ja se skaalautuu aika hyvin, tässä voi ilmentyä kuitenkin jotain vaillinaisuuksia, kuten kaikki elementit eivät skaaludu yhtä hyvin.

Hyvä 4
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset monielementtisiä verkkosivuja sopivilla välineillä. Olet perehtynyt syvällisesti verkkosivuratkaisujen mahdollisuuksiin ja soveltanut oppimaasi.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joista välittyy monipuolinen elementtien, layoutin sekä muotoilun toteuttaminen. Olet käyttänyt sekä grid että flexbox -tekniikkaa, ja muokannut ulkoasua runsaasti. tekemiseen kohtuullisesti aikaa (n. 10-20 tuntia). Sivusi käyttää bootstrappia, ja se skaalautuu hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset monielementtisiä verkkosivuja sopivilla välineillä. Olet perehtynyt verkkosivujen tuottamiseen syvällisesti ja soveltanut oppimaasi laajasti omassa työssäsi.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joista välittyy viimeistelty koodaus. Olet käyttänyt erittäin monipuolisesti opintojaksolla opittuja asioita. Sivun muotoilun ja layout on moitteetonta, ja ulkoasun muokkaus on viimeisteltyä. Olet käyttänyt CSS-muotoilua erittäin monipuolisesti sekä asemointi ja asettelu on moitteetonta. Olet käyttänyt paljon aikaa sivun sisällön, toiminnallisuuden ja ulkonäön muokkaamiseen. Sivusi käyttää bootstrappia, ja se skaalautuu hyvin. (10-20 tuntia tai enemmän) (huomaa, että arvosanaan viisi päätyminen tarkoittaa, että myös kaikki aikaisemmat vaatimukset täyttyvät, esimerkiksi nelosen kriteerit)

Esitietovaatimukset

Tunnet tietojärjestelmien ja niiden suunnittelun perusteet
Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.04.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T24K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T42T24K
  Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa verkkosivun ja sen julkaisuympäristön.

Sisältö

- HTML ja CSS perusteet ja niiden soveltaminen verkkosivun toteuttamisessa
- Virtuaalisen julkaisuympäristön suunnittelu ja rakentaminen ja verkkosivun toteutus tähän ympäristöön.

Aika ja paikka

Opintojakson materiaali on saatavilla verkossa, ja ohjausluennot ovat zoomin välityksellä verkossa. Ohjausluennot zoomissa ovat iltaisin 17-19 välillä.

Oppimateriaalit

https://www.w3schools.com/

Opetusmenetelmät

Aloitusinfo, valmiit opetusvideot, harjoitukset, ohjaus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusinnoista sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi esittää opintojakson aloituspäivänä viimeistään opettajalle suunnitelman kuinka hän näyttää toteen osaamisensa seuraavista opintojakson vaadittavista aihealueista: html, css, bootstrap ja verkkosivujen julkaiseminen netissä. Ota yhteyttä opettajaan jos tunnistat, että sinulla on jo olemassa olevaa osaamista edellä mainituista aihealueista.

Voit myös opiskella yllämainitut aihepiirit (html, css, bootstrap, julkaiseminen) itsenäisesti muilla tavoin kuin noudattamalla tämän opintojakson prosessia ja sopia opettajan kanssa kuinka näytät osaamisesi.

Sisällön jaksotus

Opintojakson viikko 1:
html
Opintojakson viikko 2:
html+css aloitus
Opintojakson viikko 3:
css
Opintojakson viikko 4:
Bootstrap
Opintojakson viikko 5:
Lopputehtävän teko + nettisivujen julkaisu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on virheitä ja puutteita. Kuvailet tekemistäsi.
Tyydyttävä 2
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on jonkin verran puutteita. Kuvailet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Pyrit selittämään tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.
Hyvä 4
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Selität tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tulee olla suoritettuna kaikki tehtävät/harjoitukset, joita on noin 20-25 kappaletta.

Lisäksi opintojaksolla tehdään julkaistava lopputehtävä, jonka arviointikriteerit ovat seuraavat:

Arvointi:

Tyydyttävä 1

Suunnittelet, toteutat ja julkaiset yksinkertaiset verkkosivut sopivilla välineillä. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on virheitä ja puutteita.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joissa on vähän kuvia ja tekstejä. Olet siirtänyt sivut nettiin. Et ole kiinnittänyt huomiota juurikaan sivun asetteluun ja muotoiluun. Olet käyttänyt vain yksinkertaisia elementtejä. Olet saanut elementit sivuille käyttämällä jotakin layouttia, joka ei ole onnistunut täysin, jolloin elementit eivät sijoitu aivan kuten haluaisit. Sivustolla on toimiva navigaatio, eli ratkaisussa on useita sivuja. Pelkkä yhden html-sivun palauttaminen ei ole hyväksyttävä palautus. Sivujen tekemiseen on mennyt vain vähän aikaa. Et ole käyttänyt bootrapin gridiä, css-gridia tai flexboxia.

Tyydyttävä 2
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset yksinkertaiset verkkosivut sopivilla välineillä. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on jonkin verran puutteita.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joissa on kohtuullisesti tekstiä ja kuvia. Olet yrittänyt jakaa sivua osiin joko gridillä, flexboxilla, tai bootstrapin gridillä. Toteutuksessa on kuitenkin puutteita, esimerkiksi sivun muotoilussa, tasauksissa ja layouteissa. Olet käyttänyt sivun tekemiseen vain vähän aikaa.

Hyvä 3
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineillä vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Verkkosivut ovat toiminnallisuudeltaan hyvät.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joissa muodostuu kuva siististä sivustosta. Olet käyttänyt flexboxia /css-gridiä. Olet noudattanut vaatimuksia, ja olet käyttänyt hyvin opintojaksolla opittuja elementtejä ja muotoiluja. Olet kiinnittänyt huomiota siihen miltä sivu näyttää, ja kuinka elementit sijoittuvat hyvin. Olet myös käyttänyt aikaa sivuston sisällön luomiseen. Olet käyttänyt sivun tekemiseen kohtuullisesti aikaa.. Sivusi käyttää bootstrappia, ja se skaalautuu aika hyvin, tässä voi ilmentyä kuitenkin jotain vaillinaisuuksia, kuten kaikki elementit eivät skaaludu yhtä hyvin.

Hyvä 4
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset monielementtisiä verkkosivuja sopivilla välineillä. Olet perehtynyt syvällisesti verkkosivuratkaisujen mahdollisuuksiin ja soveltanut oppimaasi.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joista välittyy monipuolinen elementtien, layoutin sekä muotoilun toteuttaminen. Olet käyttänyt sekä grid että flexbox -tekniikkaa, ja muokannut ulkoasua runsaasti. tekemiseen kohtuullisesti aikaa.. Sivusi käyttää bootstrappia, ja se skaalautuu hyvin.

Kiitettävä 5
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset monielementtisiä verkkosivuja sopivilla välineillä. Olet perehtynyt verkkosivujen tuottamiseen syvällisesti ja soveltanut oppimaasi laajasti omassa työssäsi.

-> käytännössä: olet toteuttanut 4-5 sivua, joista välittyy viimeistelty koodaus. Olet käyttänyt erittäin monipuolisesti opintojaksolla opittuja asioita. Sivun muotoilun ja layout on moitteetonta, ja ulkoasun muokkaus on viimeisteltyä. Olet käyttänyt CSS-muotoilua erittäin monipuolisesti sekä asemointi ja asettelu on moitteetonta. Olet käyttänyt paljon aikaa sivun sisällön, toiminnallisuuden ja ulkonäön muokkaamiseen. Sivusi käyttää bootstrappia, ja se skaalautuu hyvin.. (huomaa, että arvosanaan viisi päätyminen tarkoittaa, että myös kaikki aikaisemmat vaatimukset täyttyvät, esimerkiksi nelosen kriteerit)

Esitietovaatimukset

Tunnet tietojärjestelmien ja niiden suunnittelun perusteet
Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 24.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 21.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Jussila
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen tunnet yhteissuunnittelun tavoitteet, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Osaat soveltaa yhteissuunnittelua tukevia prosesseja ja työvälineitä asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi digitaalisten palveluiden ja tuotteiden kehitystyössä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt yhteissuunnittelun käsitteiseen, menetelmiin, prosesseihin ja työvälineisiin. Selvität miten asiakaslähtöisyys ilmenee liiketoiminnan ja sitä tukevien digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehtiyksessä. Tutustut erilaisiin tapoihin toteuttaa yhteissuunnitelua digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu verkossa. Tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opettajavetoinen opetus, itsenäinen opiskelu, ohjauskeskustelut.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tässä toteutuksessa ei ole tenttejä. Uusinnat sovitaan tapauskohtaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ylläkuvatun toteutuksen lisäksi tämän opintojakson voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

Työympäristön kehittämisprojekti - Kehität työympäristösi käytänteitä opintojakson teemojen mukaisesti. Hyödynnät kehitystyössä opintojaksolla tarjottuja materiaaleja sekä ohjaussisältöjä. Raportoit työstäsi opettajille yhdessä sopimanne käytäntöjen mukaisesti.

Oma suunnitelma - Esität opettajille oman toteutussuunnitelmasi. Oma suunnitelma täytyy esittää ennen toteutuksen alkua tai ensimmäisen toteutusviikon aikana. Suunnitelmasi tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja voi hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kuvailla yhteissuunnittelun tavoitteita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä suhteessa asiakaslähtöiseen toimintaan. Tunnistat yksittäisiä asiakaslähtöisyyttä kehittäviä prosesseja ja työvälineintä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää yhteissuunnittelun keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä suhteessa asiakaslähtöiseen toimintaan. Osaat soveltaa prosesseja ja työvälineitä asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat selittää kattavasti ja yksityiskohtaisesti yhteissuunnittelun keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä ja perustella niiden suhdetta asiakaslähtöiseen toimintaan. Osaat yhdistellä prosesseja ja työvälineintä asiakaslähtöisyyttä vahvistavaksi kokonaisuudeksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tällä opintojaksolla on 5 osaamista rakentavaa tehtävää, jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Yksittäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arvosana määräytyy hyväksyttyjen tehtävien mukaan. 5 hyväksyttyä tehtävää = arvosana 5.​ Voit pohtia opintojakson alussa, mitkä ovat henkilökohtaiset osaamistavoitteesi ja mihin arvosanaan tähtäät.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 29.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Ymmärrät tietohallinnon roolin, keskeiset käsitteet, menetelmät ja perusperiaatteet. Tiedät millaisten viitekehysten ja parhaiden käytäntöjen avulla tietohallinnon toimintaa voidaan järjestää ja toteuttaa. Tiedät miten tietohallinnon toimintaa voidaan sopeuttaa vastaamaan yrityksen ja organisaation kokoa ja tarpeita.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt tietohallinnon toimintaan ja sen merkitykseen osana yrityksen hallintarakenteita. Perehdyt opintojakson aikana mm. tietohallinnon erilaisiin toimintaotteisiin, tietohallinnon toimintaa tukeviin viitekehyksiin ja tietohallinnon strategisiin työkaluihin. Näiden lisäksi opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia tietohallinnon toimintaan vaikuttavia muutoksia ja ilmiöitä.

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom). Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Kuvailet tietohallinnon roolia, toimintaa ja osa-alueita. Hahmottelet tietohallinnon osa-alueiden merkitystä.

Tyydyttävä 2

Kuvailet tietohallinnon roolia ja toimintaa suppeasti. Pyrit selittämään tietohallinnon osa-alueiden merkitystä ja liiketoimintavaikutuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Selität tietohallinnon roolia ja toimintaa. Selität tietohallinnon osa-alueiden merkityksen ja liiketoimintavaikutukset. Kuvailet osa-alueiden suhteita toisiinsa.

Hyvä 4

Selität tietohallinnon roolia ja toimintaa kattavasti. Perustelet tietohallinnon osa-alueiden merkityksen ja liiketoimintavaikutukset. Pohdit osa-alueiden suhteita toisiinsa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Selität tietohallinnon roolia ja toimintaa kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Perustelet tietohallinnon osa-alueiden merkityksen, liiketoimintavaikutukset ja suhteet toisiinsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0

Tietosi, taitosi ja/tai tekemisesi ei vastaa tasoa Tyydyttävä 1

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikreetit opintojakson kuvaustiedoissa.

Lisätiedot

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oma suunnitelma pitää esittää vastuuopettajalle ennen toteutuksen alkua. Suunnitelman tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.