Siirry suoraan sisältöön

Ennakoiva johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YAMK148

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Hän osaa analysoida ja arvioida eri näkökulmista globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia ja soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia. Hän kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia ennakoiden.

Opintojaksolla painottuvat kompetenssit: kestävä kehitys, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Sisältö

- Ennakointiin liittyvää käsitteistöä
- Systeemiajattelu
- Ennakoinnin lähestymistapoja
- Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä
- Ennakointi päätöksenteossa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2: Opiskelija
- kuvaa nykytilannetta ja toimintaympäristön muutoksia käyttäen siinä perustellen jotakin uutta ennakointimenetelmää.
- osaa kertoa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen sovellettavuudesta monialaisissa ongelmissa.
- tulkita globaalin kehityksen ja tulevaisuuskuvien merkityksiä oman alansa näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4: Opiskelija
- osaa analysoida nykytilannetta, globaalin kehityksen vaikutuksia sekä kestävän kehityksen tietoa ennakoidessaan oman alansa tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.
- omaa valmiudet osallistua tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämiseen erilaisia tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija
- osaa arvioida nykytilannetta, oman alansa tulevaisuutta, globaalin kehityksen vaikutuksia sekä kestävän kehityksen tietoa luodessaan tulevaisuuskuvaa toimintaympäristöstään.
- osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä.
- tuottaa uutta tietoa erilaisia tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 08.04.2024

Ajoitus

04.06.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ylempi AMK-koulutus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 80

Opettaja
  • Sirkka Saranki-Rantakokko
  • Leena Viinamäki
Opiskelijaryhmät
  • YAMKPROF
    YAMK, profiloivat opinnot

Tavoitteet

Opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Hän osaa analysoida ja arvioida eri näkökulmista globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia ja soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia. Hän kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia ennakoiden.

Opintojaksolla painottuvat kompetenssit: kestävä kehitys, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Sisältö

- Ennakointiin liittyvää käsitteistöä
- Systeemiajattelu
- Ennakoinnin lähestymistapoja
- Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä
- Ennakointi päätöksenteossa

Aika ja paikka

Kontaktitilaisuudet:
4.6.2024 klo 9-16 Zoom-verkkosovellus
14.8.2024 klo 9-15 Zoom-verkkosovellus
Ohjausajat:
17.6. klo 16-17, Zoom-verkkosovellus
5.8. klo 16-17, Zoom-verkkosovellus

Oppimateriaalit

Dufva M. & Rekola S. 2023. Megatrendit 2023. Ymmärrystä yllätysten aikaan. Sitran selvityksiä 224. https://www.sitra.fi/app/uploads/2023/01/sitra_megatrendit-2023_ymmarrysta-yllatysten-aikaan.pdf. Aalto H.-K., Heikkilä K., Keski-Pukkila P., Mäki M., Pöllänen M. (toim.) Tulevaisuuden- tutkimus tutuksi – perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto 2022. Julkaisun pysyvä osoite on: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1Dufva M. Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina. Sitran selvityksiä 142, 2019.Gaub Florence 2019. Global trends to 2030. Challenges and choices for Europe. ESPAS report 2019. https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf.Lisää lähteitä löytyy Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Oppiminen perustuu tutkivan oppimisen pedagogisille ratkaisuille.
1. Kontaktitilaisuus 4.6.2024 klo 9-16 sisältää aiheeseen orientoitumisen ja aihetta avaavia asiantuntijaluentoja.
Pienryhmien aihevalinnat ja toiminnan käynnistyminen.

2. Kontaktitilaisuus 14.8.2024 klo 9-15 on webinaariluonteinen pienryhmien tehtävien esittely. Itse ja vertaisarviointi.

Kontaktitilaisuudet toteutuvat Zoom-verkkosovelluksessa. Yllä mainituissa kontaktitilaisuuksissa opintojaksolle ilmoittautuneiden odotetaan olevan paikalla.

Opintojaksoa koskeva informaatio ja oppimistehtävien palautus toteutuu Moodle-työtilassa.

Opintojakson ryhmäohjaustilanteet 17.6. ja 5.8. klo 16-17. Ryhmäohjaustilanteissa kustakin ryhmästä odotetaan olevan paikalla vähintään yksi henkilö.


Oppimistehtävät:
1) Yksilötehtävä: Tietokantojen hyödyntäminen
2) Ryhmätehtävä ja esitys: Skenaariosta käytäntöön
3) Itse -ja vertaisarviointi

Opintojakson arvosana muodostuu em. tehtävien pohjalta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2: Opiskelija
- kuvaa nykytilannetta ja toimintaympäristön muutoksia käyttäen siinä perustellen jotakin uutta ennakointimenetelmää.
- osaa kertoa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen sovellettavuudesta monialaisissa ongelmissa.
- tulkita globaalin kehityksen ja tulevaisuuskuvien merkityksiä oman alansa näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4: Opiskelija
- osaa analysoida nykytilannetta, globaalin kehityksen vaikutuksia sekä kestävän kehityksen tietoa ennakoidessaan oman alansa tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.
- omaa valmiudet osallistua tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämiseen erilaisia tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija
- osaa arvioida nykytilannetta, oman alansa tulevaisuutta, globaalin kehityksen vaikutuksia sekä kestävän kehityksen tietoa luodessaan tulevaisuuskuvaa toimintaympäristöstään.
- osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä.
- tuottaa uutta tietoa erilaisia tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.