Siirry suoraan sisältöön

Lapin AMK Master School, syksy 2023: Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija

Tunnus: LAMS23S

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Tradenomi (ylempi AMK)
Restonomi (ylempi AMK)
Insinööri (ylempi AMK)
Agrologi (ylempi AMK)
Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
1.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

MASTER SCHOOL-KOULUTUSTEN (YLEMMÄT AMK-KOULUTUKSET) KUVAUS

Tämä opetussuunnitelma koskee seuraavia syksyllä 2023 alkavia koulutuksia: Digiajan palvelujohtaminen, Digiajan sosiaalipalveluiden kehittämisen asiantuntija, Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija, Master of Digital Business Management, Master of Managing Sustainability and Systems Change, Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija, Terveyspalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä Tiedolla johtamisen asiantuntija.

Lapin AMKin ylemmät AMK-koulutukset (YAMK-koulutukset) ovat joko monialaisia osaamista monipuolistavia ja laaja-alaistavia koulutuksia tai alan osaamista syventäviä koulutuksia, joilla on vahva yhteys asiantuntijatyössä tarvittavaan erityisosaamiseen ja työelämää uudistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Monialaisissa koulutuksissa on keskeistä uuden tiedon tuottaminen sekä osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen työelämän kehittämisessä, vahva tulevaisuusorientaatio sekä innovointihalu ja -kyky. Kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen eri alojen rajapinnoilla ja verkostoissa tuottaa uusia innovaatioita ja moniammatillisen toiminnan osaamista.

Syventävä YAMK-koulutus kartuttaa omaan alaan liittyvää tietoa kriittisesti ja antaa valmiuksia välittää osaamista omaan organisaatioon ja sen ulkopuolelle. Koulutuksessa korostuvat asiantuntijuus alaan kuuluvan uuden tiedon tuottamiseen, käytäntöön soveltamiseen sekä syntyneen kehityspanoksen vaikutusten arviointiin liittyvä osaaminen. Syventävien erityisosaamisalueiden valinnat perustuvat tarkkaan harkittuun profilointiin sekä vahvaan TKI-yhteyteen.

YAMK-koulutuksissa toimitaan koko Lapin korkeakouluyhteisön tapaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA RAKENNE

Koulutukset rakentuvat 1) ydinosaamisen, 2) tutkimus- ja kehittämisosaamisen sekä 3) profiloivan osaamisen opintojaksoista.

Koulutuskohtaisia ydinosaamisen opintoja suoritetaan koulutuksesta riippuen 20-30 opintopistettä. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sisältää 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Profiloivan osaamisen opintojaksot opiskelija voi valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta. Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa omia osaamistarpeita vastaavan ja urapolkua parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä profiloivia opintoja seuraavista kokonaisuuksista: digitalisaatio-osaaminen, hyvinvointiosaaminen, johtamisosaaminen, liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen, sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen, teknologiaosaaminen, tiedolla johtamisen osaaminen, tulevaisuuden muotoiluosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä uudistuva työelämäosaaminen. Opiskelija voi valita profiloivaan osaamiseen myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja (EQF7) tai esimerkiksi valtakunnallisen Campusonlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Kaikkien koulutusten toteutus tapahtuu vahvasti verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Osa koulutuksista tapahtuu kokonaan virtuaalikampuksella (verkko-opinnot), osassa voi olla joitakin lähiopetuspäiviä kampuksella (monimuoto-opinnot). Opiskelussa hyödynnetään projektioppimista ja opintojaksojen tehtäviä kytketään työelämästä nouseviin kehittämistarpeisiin. Osassa opintojaksoja hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulussa käynnissä olevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita.

Opiskelua ohjaavat koulutusten vastuuyliopettajat, eri opintojaksojen opettajat sekä opinto-ohjaaja. Opintojen aikana opiskelija reflektoi oman osaamisensa karttumista ja saa vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (eHOPS), jonka laatimiseen opiskelija saa ohjausta opinto-ohjaajalta.

KUORMITTAVUUS

Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

OPINNÄYTETYÖ

Tutkinnon keskeisen osan muodostaa ammatillinen kehittämistehtävä, opinnäytetyö. Se perustuu työelämään liittyvän tutkimuksellisen kehittämisidean analysoinnille, suunnittelulle ja toteutukselle. Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja se voi olla myös monialainen. Opinnäytetyö on koko koulutuksen kestävä prosessi, jonka aikana verkostoidutaan ja kehitetään asiantuntijuutta työelämän asiantuntijoiden ja muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnäytetyön avulla uudistetaan työelämää ja tehdään aluekehitystyötä tuottamalla uutta tietoa sekä kehittämällä ratkaisu- ja toimintamalleja tai palveluita työelämän ja henkilökohtaisen osaamisen tarpeisiin.

KANSAINVÄLISYYS

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) strategian mukaan kansalliset ja kansainväliset osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä kansainvälisten korkeakoulujen kanssa siten, että joidenkin opintojaksojen toteutuksissa on yhteisiä osuuksia muiden korkeakoulujen kanssa, jolloin osa opetuksesta tapahtuu englanninkielellä. Mahdollisuuksien mukaan voit tehdä myös opinnäytetyösi kansainväliseen hankkeeseen. Voit lisäksi kehittää kansainvälisyyttäsi valitsemalla englanninkielisiä opintoja Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän korkeakoulututkinnon tai Campusonlinen tarjonnasta tai osallistumalla ulkomaanvaihtoon.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Kaikissa oppimisen organisoinnin tavoissa lähtökohtana ovat työelämän tarpeet ja työelämäläheinen toteutus. Arviointi on osaamisperustaista.

Opiskelun eri vaiheissa tapahtuva arviointi muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arviointia toteutetaan usein kolmikantaperiaatteella (opiskelija, työelämänedustaja/ohjaaja, opettaja). Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Arvioinnissa huomioidaan sekä oppimisprosessi että osaaminen eli tuotos. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintojakson osaamistavoitteet johdetaan koulutuksen kompetensseista.

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).

HANKITTU OSAAMINEN JA HYVÄKSILUKEMINEN

Tutkintoa suorittaessa opiskelijalla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN JA KANSALLINEN TUTKINTOJEN VIITEKEHYS

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys European Qualifications Framework (EQF) on yhteinen eurooppalainen malli osaamisen kuvaamiseen. Se helpottaa eri maiden kansallisten koulutus- ja tutkintojärjestelmien keskinäistä vertailua. Viitekehyksessä on kahdeksan vaativuustasoa.

Suomen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys ( NQF) perustuu Euroopan parlamentin esitykseen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Se on yhdenmukainen myös eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen (European Higher Education Area (EHEA) qualifications framework) kanssa. Viitekehys kuvaa koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet, jotka on sijoitettu kahdeksalle tasolle niiden edellyttämän osaamisen perusteella. Kansallisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä säädetään laissa (93/2017) ja valtioneuvoston asetuksessa (120/2017).

Tasolle 7 asettuvat ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Osaamistavoitteet

KOULUTUSTEN TAVOITTEET

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on ammattikorkekouluasetuksen (18.12.2014/1129) pykälän 5 mukaan, että tutkinnon suorittaneella on
1) laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä;
2) syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä;
3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
4) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN

Lapin AMKin ylempien AMK-tutkintojen opetussuunnitelmassa otetaan huomioon Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) strategiset valinnat, joita ovat globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu sekä tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta. Strategiset valinnat huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ydinosaamisen että profiloivan osaamisen opintojaksoissa. Tämä voi tapahtua joko sisältö- tai menetelmävalintoina ja tulee näkyväksi opintojakson osaamistavoitteissa. Jokainen koulutus edistää yhden tai useamman strategisen valinnan toteutumista.

Kaikkiin YAMK-koulutuksiin liittyvät seuraavat yleiset työelämäkompetenssit: 1) oppimaan oppiminen, 2) työelämässä toimiminen, 3) eettisyys, 4) kestävä kehitys, 5) ennakoiva kehittäminen sekä 6) kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.

1) Oppimaan oppiminen: Valmistuva YAMK-opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
2) Työelämässä toimiminen: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
3) Eettisyys: Valmistuva YAMK-opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaattet.
4) Kestävä kehitys: Valmistuva YAMK-opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
5) Ennakoiva kehittäminen: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
6) Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.

Kullakin opintojaksolla painottuvat kompetenssit on kirjattu opintojaksokuvaukseen. Lisäksi jokaisella koulutuksella on 1-4 koulutuskohtaista kompetenssia, joihin kiteytyy koulutuksen ydinosaaminen.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024
YDILMS-1004
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

25 - 30
RIVA23S
Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija

(Valitaan kaikki)

25
YAMK215 Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana 5 5 5 5
YAMK216 Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä 5 5 5 5
YAMK206 Riskienhallinta erilaisissa organisaatioissa 5 5 5 5
YAMK214 Riskienhallinta ja vastuullisuus osana strategista suunnittelua 5 5 5 5
YAMK219 Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
PROLMS-1004
PROFILOIVA OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 40)

5 - 40
YVAPMOD21-1004
Vapaasti valittavat

(Valitaan opintopisteitä: 40)

5 - 40
TUKE2023-1001
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK141 Asiantuntijana kirjoittaminen 5
TUTKLMS-1004
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
OPLMS-1004
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YAMK063 Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10 10 10 10
YAMK064 Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10 10 10 10
YAMK065 Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10 10 10 10
Yhteensä 90 45 10 30 15 10 30 5 10 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Todistusjäsentely - YAMK

Todistusjäsentelyssä opintojaksot jakautuvat ammattikorkeakoulun asetuksen mukaisesti.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Syventäviä ammattiopintoja
Creation of Sustainable Future
Digitaalinen alustatalous
Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Vuorovaikutusjohtaminen
Digikansalaisuus ja aluelähtöisyys sosiaalialalla
Digitalisoituva sosiaalialan työ
Sosiaalialan kehittämistyön vaikuttavuus digiyhteiskunnassa
Sosiaalialan projektiperustainen kehittäminen
Tarveanalyysi digiajan sosiaalialan kehittämistyössä
Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia
Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Business Ecosystems
Business Research and Development Methods
Leading Business Model Innovation
Leading Knowledge and Networks
Planning and Horizons of the Digital Economy
The Global Digital Economy
Business Research and Development Methods
Circular Economy for Sustainability Transformation
Creation of Sustainable Future
Practising Transformative Development
Transformative and Impactful Leadership
Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana
Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä
Riskienhallinta erilaisissa organisaatioissa
Riskienhallinta ja vastuullisuus osana strategista suunnittelua
Työelämän kehittämismenetelmät
Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen
Henkilöstön johtaminen
Osallistava strateginen johtaminen
Terveys ja talous
Työelämän kehittämismenetelmät
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Vapaasti valittavia ammattiopintoja
Digitaalinen alustatalous
Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Digital Platforms
Digital Transformation Strategies
Hyvinvointioikeus SOTE-aloilla
Liikunta ja ravitsemus
Taidon oppiminen ja opettaminen
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Ennakoiva johtaminen
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Inclusion Management
Osaamisen johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Business Design Project
Ennakoiva talouden johtaminen
Financial and Performance Management
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Vastuullinen yrittäjyys
Digiajan muutosjohtaminen sosiaalialalla
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
SOTE-johtaminen
SOTE-palveluiden strateginen kehittäminen
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Robotiikka ja automaattiset järjestelmät
Transformative Technologies for Future
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Academic Writing
Asiantuntijana kirjoittaminen
Englantia työelämälähtöisesti
Kehittämistoiminnan johtaminen
Project Management
Työelämän kehittämismenetelmät
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Branding for Competitiveness in Public and Private Services
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Networking in International Environment
Psykologinen turvallisuus organisaatiossa
Luokittelemattomat

Yhteiset kompetenssit (2023), YAMK

Eettisyys

Valmistuva YAMK-opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.

Työelämän kehittämismenetelmät
Vuorovaikutusjohtaminen
Digitalisoituva sosiaalialan työ
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Business Research and Development Methods
Business Research and Development Methods
Circular Economy for Sustainability Transformation
Transformative and Impactful Leadership
Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana
Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä
Riskienhallinta ja vastuullisuus osana strategista suunnittelua
Työelämän kehittämismenetelmät
Terveys ja talous
Työelämän kehittämismenetelmät
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Työelämän kehittämismenetelmät
Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät
Hyvinvointioikeus SOTE-aloilla
Taidon oppiminen ja opettaminen
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Transformative Technologies for Future
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Asiantuntijana kirjoittaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Psykologinen turvallisuus organisaatiossa
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.

Creation of Sustainable Future
Työelämän kehittämismenetelmät
Digikansalaisuus ja aluelähtöisyys sosiaalialalla
Digitalisoituva sosiaalialan työ
Sosiaalialan kehittämistyön vaikuttavuus digiyhteiskunnassa
Sosiaalialan projektiperustainen kehittäminen
Tarveanalyysi digiajan sosiaalialan kehittämistyössä
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Business Ecosystems
Leading Business Model Innovation
Leading Knowledge and Networks
Planning and Horizons of the Digital Economy
The Global Digital Economy
Circular Economy for Sustainability Transformation
Creation of Sustainable Future
Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana
Riskienhallinta erilaisissa organisaatioissa
Riskienhallinta ja vastuullisuus osana strategista suunnittelua
Työelämän kehittämismenetelmät
Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen
Osallistava strateginen johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Työelämän kehittämismenetelmät
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Digital Transformation Strategies
Liikunta ja ravitsemus
Taidon oppiminen ja opettaminen
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Ennakoiva johtaminen
Osaamisen johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Ennakoiva talouden johtaminen
Financial and Performance Management
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Digiajan muutosjohtaminen sosiaalialalla
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
SOTE-johtaminen
SOTE-palveluiden strateginen kehittäminen
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Transformative Technologies for Future
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Kehittämistoiminnan johtaminen
Project Management
Työelämän kehittämismenetelmät
Branding for Competitiveness in Public and Private Services
Networking in International Environment
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.

Creation of Sustainable Future
Digikansalaisuus ja aluelähtöisyys sosiaalialalla
Leading Business Model Innovation
Circular Economy for Sustainability Transformation
Creation of Sustainable Future
Practising Transformative Development
Transformative and Impactful Leadership
Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä
Taidon oppiminen ja opettaminen
Ennakoiva johtaminen
Inclusion Management
Business Design Project
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Robotiikka ja automaattiset järjestelmät
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Networking in International Environment
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Kestävä kehitys

Valmistuva YAMK-opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.

Creation of Sustainable Future
Digitalisoituva sosiaalialan työ
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Business Ecosystems
Leading Business Model Innovation
The Global Digital Economy
Circular Economy for Sustainability Transformation
Creation of Sustainable Future
Transformative and Impactful Leadership
Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana
Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä
Riskienhallinta ja vastuullisuus osana strategista suunnittelua
Henkilöstön johtaminen
Terveys ja talous
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Digital Transformation Strategies
Liikunta ja ravitsemus
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Ennakoiva johtaminen
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Osaamisen johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Financial and Performance Management
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
SOTE-palveluiden strateginen kehittäminen
Robotiikka ja automaattiset järjestelmät
Transformative Technologies for Future
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Creation of Sustainable Future
Kehittämistoiminnan johtaminen
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Branding for Competitiveness in Public and Private Services
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Psykologinen turvallisuus organisaatiossa
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Oppimaan oppiminen

Valmistuva YAMK-opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.

Työelämän kehittämismenetelmät
Vuorovaikutusjohtaminen
Digikansalaisuus ja aluelähtöisyys sosiaalialalla
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Business Ecosystems
Business Research and Development Methods
Leading Knowledge and Networks
Planning and Horizons of the Digital Economy
Business Research and Development Methods
Circular Economy for Sustainability Transformation
Practising Transformative Development
Transformative and Impactful Leadership
Riskienhallinta erilaisissa organisaatioissa
Työelämän kehittämismenetelmät
Työelämän kehittämismenetelmät
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunta ja ravitsemus
Taidon oppiminen ja opettaminen
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Osaamisen johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Business Design Project
Financial and Performance Management
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
Transformative Technologies for Future
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Asiantuntijana kirjoittaminen
Englantia työelämälähtöisesti
Project Management
Työelämän kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Työelämässä toimiminen

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää

Digitaalinen alustatalous
Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Sosiaalialan kehittämistyön vaikuttavuus digiyhteiskunnassa
Sosiaalialan projektiperustainen kehittäminen
Tarveanalyysi digiajan sosiaalialan kehittämistyössä
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Business Research and Development Methods
Leading Knowledge and Networks
Planning and Horizons of the Digital Economy
The Global Digital Economy
Business Research and Development Methods
Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä
Henkilöstön johtaminen
Osallistava strateginen johtaminen
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Digitaalinen alustatalous
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Digital Platforms
Digital Transformation Strategies
Hyvinvointioikeus SOTE-aloilla
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Inclusion Management
Osaamisen johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Business Design Project
Ennakoiva talouden johtaminen
Financial and Performance Management
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Digiajan muutosjohtaminen sosiaalialalla
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
SOTE-johtaminen
SOTE-palveluiden strateginen kehittäminen
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Transformative Technologies for Future
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Design Thinking and Creativity
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Englantia työelämälähtöisesti
Project Management
Branding for Competitiveness in Public and Private Services
Networking in International Environment
Psykologinen turvallisuus organisaatiossa
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Luokittelemattomat
Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia
Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Vastuullinen yrittäjyys
Academic Writing

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YDILMS-1004
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

25 - 30
YDILMS-1004-DPJMOD21-1001
Digiajan palvelujohtaminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5
YAMK144 Digitaalinen alustatalous 5
YAMK189 Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen 5
YAMK219 Työelämän kehittämismenetelmät 5
YAMK138 Vuorovaikutusjohtaminen 5
YDILMS-1004-DSKMOD21
Digiajan sosiaalipalveluiden kehittämisen asiantuntija

(Valitaan kaikki)

30
YAMK195 Digikansalaisuus ja aluelähtöisyys sosiaalialalla 5
YAMK197 Digitalisoituva sosiaalialan työ 5
YAMK198 Sosiaalialan kehittämistyön vaikuttavuus digiyhteiskunnassa 5
YAMK196 Sosiaalialan projektiperustainen kehittäminen 5
YAMK199 Tarveanalyysi digiajan sosiaalialan kehittämistyössä 10
YDILMS-1004-HAAMOD22-1001
Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija

(Valitaan kaikki)

30
YAMK102 Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia 5
YAMK106 Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 5
YAMK105 Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5
YAMK104 Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla 5
YAMK107 Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla 5
YAMK103 Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla 5
YDILMS-1004-IBMMOD21-1001
Master of Digital Business Management

(Valitaan kaikki)

30
YAMK185 Business Ecosystems 5
YAMK186 Business Research and Development Methods 5
YAMK187 Leading Business Model Innovation 5
YAMK188 Leading Knowledge and Networks 5
YAMK201 Planning and Horizons of the Digital Economy 5
YAMK200 The Global Digital Economy 5
MASS23S
Master of Managing Sustainability and Systems Change

(Valitaan kaikki)

25
YAMK186 Business Research and Development Methods 5
YAMK194 Circular Economy for Sustainability Transformation 5
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5
YAMK193 Practising Transformative Development 5
YAMK192 Transformative and Impactful Leadership 5
RIVA23S
Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija

(Valitaan kaikki)

25
YAMK215 Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana 5
YAMK216 Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä 5
YAMK206 Riskienhallinta erilaisissa organisaatioissa 5
YAMK214 Riskienhallinta ja vastuullisuus osana strategista suunnittelua 5
YAMK219 Työelämän kehittämismenetelmät 5
YDILMS-1004-TEJMOD21-1001
Terveyspalvelujen johtaminen ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK190 Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen 5
YAMK191 Henkilöstön johtaminen 5
YAMK202 Osallistava strateginen johtaminen 5
YAMK203 Terveys ja talous 5
YAMK219 Työelämän kehittämismenetelmät 5
YDILMS-1004-TJAMOD21-1001
Tiedolla johtamisen asiantuntija

(Valitaan kaikki)

20
YAMK147 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5
YAMK166 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5
YAMK204 Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa 5
YAMK219 Työelämän kehittämismenetelmät 5
PROLMS-1004
PROFILOIVA OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 40)

5 - 40
YVAPMOD21-1004
Vapaasti valittavat

(Valitaan opintopisteitä: 40)

5 - 40
DIOS2023-1001
Digitalisaatio-osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK144 Digitaalinen alustatalous 5
YAMK124 Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät 5
YAMK157 Digital Brand Management 5
YAMK158 Digital Customer Experience Management 5
YAMK168 Digital Platforms 5
YAMK171 Digital Transformation Strategies 5
HYVOS2023-1001
Hyvinvointiosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YAMK211 Hyvinvointioikeus SOTE-aloilla 5
YAMK110 Liikunta ja ravitsemus 5
YAMK134 Taidon oppiminen ja opettaminen 5
YAMK112 Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
JOOS2023-1001
Johtamisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK148 Ennakoiva johtaminen 5
YAMK131 Etätyö ja virtuaalijohtaminen 5
YAMK155 Inclusion Management 5
YAMK170 Osaamisen johtaminen 5
YAMK151 Vastuullisesti kestävä johtaminen 5
YAMK138 Vuorovaikutusjohtaminen 5
LIYR2023-1001
Liiketoimintaosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK184 Business Design Project 5
YAMK146 Ennakoiva talouden johtaminen 5
YAMK156 Financial and Performance Management 5
YAMK145 Maine ja verkostoituva palvelutalous 5
YAMK220 Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa 5
YAMK205 Vastuullinen yrittäjyys 5
SOTEJ2023-1001
Sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyön osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK213 Digiajan muutosjohtaminen sosiaalialalla 5
YAMK140 Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5
YAMK139 Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 5
YAMK163 SOTE-johtaminen 5
YAMK212 SOTE-palveluiden strateginen kehittäminen 5
YAMK161 Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla 5
TEKOS2023-1001
Teknologiaosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YAMK125 Robotiikka ja automaattiset järjestelmät 5
YAMK164 Transformative Technologies for Future 5
TIHY2023-1001
Tiedolla johtamisen osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YAMK132 Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna 5
YAMK147 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5
YAMK166 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5
YAMK167 Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5
TUMU2023-1001
Tulevaisuuden muotoiluosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5
YAMK159 Design Thinking and Creativity 5
YAMK162 Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot 5
TUKE2023-1001
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK207 Academic Writing 5
YAMK141 Asiantuntijana kirjoittaminen 5
YAMK115 Englantia työelämälähtöisesti 5
YAMK143 Kehittämistoiminnan johtaminen 5
YAMK160 Project Management 5
YAMK219 Työelämän kehittämismenetelmät 5
UUTY2023-1001
Uudistuva työelämäosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YAMK142 Autonominen ja uudistuva tiimityö 5
YAMK111 Branding for Competitiveness in Public and Private Services 5
YAMK152 Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 5
YAMK133 Networking in International Environment 5
YAMK218 Psykologinen turvallisuus organisaatiossa 5
TUTKLMS-1004
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
OPLMS-1004
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YAMK063 Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10
YAMK064 Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10
YAMK065 Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10